Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Εξισωτική Αποζημίωση και Οικονομική Ενίσχυση της Μαστίχας για το έτος 2012


EΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς-μέλη μας, ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καθημερινά έως τις 15 Μαΐου 2012 από τις 8:00π.μ έως τις 13:30, προκειμένου να υποβάλουν τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και τις Αιτήσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης της Μαστίχαςγια το έτος 2012.
Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους τοπικούς Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.gummastic.gr.

***    ***   ***

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2012 – ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ακόμα και αν δεν επιθυμούν να κάνουν καμία τροποποίηση στα στοιχεία της A.E.E, που υπέβαλαν το 2011 πρέπει να προσκομίσουν:
 1. το E9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που δηλώνουν (ή τα συμβόλαια κατοχής). Οι εκτάσεις των αγροτεμαχίων του Ε9 θα πρέπει να συμφωνούν με τις εκτάσεις που δηλώνονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
 2. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
 3. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού.
 4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ) 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που ο παραγωγός επιθυμεί να κάνει τροποποίηση στα στοιχεία της A.E.E που υπέβαλε το 2011, υποχρεωτικά προσκομίζει κατά περίπτωση τα εξής: 
 1. Αντίγραφο του Ε9 ή συμβολαίων για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. 
 2. Σε περίπτωση μεταβολής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων απαιτούνται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά κατοχής (π.χ. ενοικιαστήρια) 
 3. Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, απαιτείται αντίγραφο του αντίστοιχου παραστατικού στο οποίο αναγράφονται τα νέα στοιχεία (π.χ φωτοτυπία ταυτότητας, βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού κλπ)  
 4. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης καλλιέργειας, τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις αλλαγές αυτές (π.χ. τιμολόγια, καρτέλες σπόρου) • Για τις περιπτώσεις των ειδικών καθεστώτων, για τα οποία απαιτούνται έγγραφα σχετικά με την τρέχουσα περίοδο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφό τους (π.χ συμβάσεις)  
Ο παραγωγός που υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω παραστατικά: 
 1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
 2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.
 3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου, όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού. 
 4. ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ και Αριθμός Μητρώου Αγροτών 
 5. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια).
 6. Για την επιπλέον επιδότηση σκληρού σίτου του άρθρου 68 απαιτείται η έγκριση από τον αντίστοιχο Φορέα πιστοποίησης.
 7. Αντίγραφο του ελαιοκομικού μητρώου από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
 8. Παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων τεμαχίων. Η έναρξη και λήξη της μίσθωσης καθώς και η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη. 
 9. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια απαιτούνται τίτλοι κατοχής ή Ε9. 
 10. Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων. 
 11. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. 
 12. Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 
 13. Συμβάσεις για την καλλιέργεια εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ. 

 • Για τους παραγωγούς που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και Λοιπά Προγράμματα (πχ Δάσωση Γεωργικής Γης, Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης), απαιτείται η Απόφαση Ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα από τον αρμόδιο φορέα. 
 • Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση. 
 • Για να υποβάλλει αίτηση παραγωγός αντί άλλου απαιτείται να έχει ενυπόγραφη εξουσιοδότηση 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ): 

 • Υποχρεωτική είναι και η υποβολή του εντύπου εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για την κατοχύρωση της επαγγελματικής ιδιότητας των παραγωγών. 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Οι κάτοχοι γεωργικών μηχανημάτων να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας αυτών, ενώ οι αλιείς την ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας τους καθώς και την άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 
 2. Αντίγραφο της Έναρξης Εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία • Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικής Μονάδας 
 3. Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) 
 4. Καθώς και να δηλώσουν εάν έχουν στην κατοχή τους κάποια από τις παρακάτω εγκαταστάσεις :  Γεωργικά Μηχανήματα - Αλιευτικό σκάφος  Εργατικό Δυναμικό στην Εκμετάλλευσή τους  Ελαιοτριβείο - Τυροκομείο – Βουστάσιο –Χοιροστάσιο – Ποιμνιοστάσιο - Πτηνοτροφείο  Θερμοκήπιο - Ξηραντήριο  Αποθηκευτικό χώρο - Σιλό Μ3 -Οινοποιείο  Αγροτουριστική Εγκατάσταση  Γεώτρηση  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου 2012). 
 2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης και τη σελίδα της θεώρησης για το έτος 2012. 
 4. Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) έτους 2012. 
 5. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος 2012 (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο). 
 6. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος). 
 7. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:  Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).  Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).  Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα). 
 8. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:  Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).  Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.  Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).
 9. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους: i. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση). ii. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής). 
 10. Για τους νέους γεωργούς:  Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.  Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού). 
 11. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:  Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης. 
 12. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:  Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.  Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες). 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 

Για όσους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια της παραδοσιακής μαστίχας Χίου απαιτείται: 

 1. Φωτοτυπία βιβλιάριου τραπέζης
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της Εφορίας 
 4. Για μισθωμένες εκτάσεις, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναφέρεται η τοποθεσία και η έκταση. Αν η διάρκεια ισχύος είναι μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο του μισθωτηρίου. Τα μισθωτήρια έγγραφα υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. (Μισθωτήρια που δεν θεωρούνται από τη ΔΟΥ πρέπει να φέρουν θεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης με την προσκόμιση του Ε9 του ιδιοκτήτη.) 
 5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, απαιτείται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής. Εάν δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, υποβάλλεται κατ΄ εξαίρεση το έντυπο Ε9 της φορολογίας εισοδήματος. Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλλει αίτηση το προηγούμενο έτος, 2011 και είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση πρέπει να προσκομίσουν το E9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που δηλώνουν (ή τα συμβόλαια κατοχής). Οι εκτάσεις των αγροτεμαχίων του Ε9 θα πρέπει να συμφωνούν με τις εκτάσεις που δηλώνει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούται να δηλώσουν τα αγροτεμάχια, την έκταση καθώς και τον αριθμό των δέντρων που θα «κεντήσουν» φέτος.
Πηγή: pyrgi.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr