Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

13 Ἰουλίου 2014 - Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
Ἀριθμὸς 28
Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
13 Ἰουλίου 2014
Ματθαίου ε΄ 14 - 19

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τιμᾶ σήμερα τὴ μνήμη τῶν ἁγίων 630 Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ 451 μ.Χ. στὴν Χαλκηδόνα γιὰ νὰ διατυπώσει τὸ Χριστολογικὸ δόγμα. Συγκεκριμένα, μὲ ἀφορμὴ τὶς διάφορες αἱρέσεις ποὺ διαστρέβλωναν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου, ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας διετύπωσε τὸ Χριστολογικὸ δόγμα καὶ διετράνωσε τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος.

Μὲ αὐτὴ τὴν ὁμολογία πίστεως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς Σωτῆρας καὶ Θεός μας καὶ ἑπομένως καθοδηγητὴς τῶν ἀνθρώπων ποὺ δείχνει τὸ δρόμο πρὸς τὸ πραγματικὸ φῶς, πρὸς τὸν Πατέρα τῶν Φώτων. Δὲν εἶναι λοιπὸν τυχαῖο ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα ποὺ τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπέλεξε τὸ συγκεκριμένο εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἐπὶ τοῦ ὅρους ὁμιλία» καὶ στὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς παρομοιάζει τοὺς μαθητές Του μὲ φῶς τοῦ κόσμου, μὲ πόλη κτισμένη πάνω σὲ βουνὸ ποὺ φαίνεται ἀπὸ παντοῦ, ἀλλά καὶ μὲ λυχνάρι τὸ ὁποῖο καίει ἐπάνω στὸ λυχνοστάτη.

Μποροῦμε νὰ ἐπιμείνουμε λίγο στὸν παραβολικὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο οἱ μαθητὲς παρουσιάζονται νὰ εἶναι τὸ «φῶς τοῦ κόσμου». Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀληθινὸ φῶς τοῦ κόσμου εἶναι μόνον ὁ Θεός. Στὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι εἴδαμε τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς Θεότητας -«ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου»- καὶ λάβαμε «τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Ἐκεῖνος, λοιπόν, εἶναι «τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων», «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον».

Τόσο οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου ὅσο καὶ οἱ πιστοὶ γενικότερα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δέχονται τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, μποροῦν νὰ γίνουν καὶ οἱ ἴδιοι φῶς μὲ τὴ σχετικὴ ἔννοια. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος τὸ φῶς καὶ ἡ πηγὴ τοῦ φωτός. Οἱ πιστοὶ εἶναι ἑτερόφωτοι, γιατί ἀντλοῦν φῶς ἀπὸ τὴν πηγὴ Ἐκείνου. Παίρνουν τὸν θεῖο φωτισμὸ «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» καὶ ἔτσι γίνονται «τέκνα» καὶ «υἱοὶ φωτός».

Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, εἶναι τελικὰ μία πορεία μέσα στὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ ταυτόχρονα μία ἀκτινοβολία τοῦ φωτὸς αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, στὸ βαθμὸ ποὺ φωτιζόμαστε ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπακούομε στὰ κελεύσματα τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, γινόμαστε κι ἐμεῖς φῶς τοῦ κόσμου. Ἀποτελοῦμε ἐπίσης τὴν «πόλιν», ἡ ὁποία «ἐπάνω ὅρους κειμένη οὐ δύναται κρυβῆναι», κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου. Ἡ θέση μας ὡς μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο εἶναι περίοπτη. Ὅλοι ἔχουν στραμμένα τὰ μάτια τους ἐπάνω μας. Οἱ Χριστιανοὶ ὡς ἄλλοι λύχνοι -λυχνάρια ἀναμμένα ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ- καλούμαστε νὰ ἐκπέμψουμε τὸ νοητὸ φῶς τῆς πίστεως, τόσο μὲ τὰ λόγια ὅσο καὶ μὲ τὰ καλά μας ἔργα.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἡ συνειδητοποίηση τοῦ ἱεροῦ μας χρέους ἀπέναντι στὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, θὰ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀγαθοεργὸ καρποφορία καὶ τὴ φωτεινὴ δραστηριότητά μας κατὰ τὸ πρότυπο τῶν τιμωμένων σήμερα ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἦταν καὶ τότε ἀλλά καὶ σήμερα φῶτα τοῦ κόσμου, ποὺ φωτίζουν τὸ δρόμο πρὸς τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr