Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΟΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Β᾿.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χίου 
ΚΟΙΝ : Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας 
Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλλιμασιάς. 

ΘΕΜΑ : Μετονομασία της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ Β΄στην Καλλιμασιά. 
ΣΧΕΤ : (α) Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με αριθ. 6 της 28/2/2011, Απόφαση 86/2011. 
(β) Ν. 3852/10 άρθρο 76. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλώ πληροφορηθείτε ότι τον περασμένο μήνα έγινε αντικατάσταση πινακίδας στο δρόμο που περνά εμπρός από τη νότια πλευρά του πρώην Δημαρχείου Ιωνίας, σε εκτέλεση (άγνωστης στον γράφοντα) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωνίας. 

Ο δρόμος έφερε την ονομασία ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Β’, ως συνέχεια της ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΥ και πιστεύομε ότι είχε δοθεί στην αρχή της μεταπολίτευσης από το τότε Κοιν. Συμβούλιο Κοινότητας Καλλιμασιάς, στο πλαίσιο της γενικότερης ονοματοδοσίας των δρόμων του χωριού. 

Η εκλογή αυτής της ονομασίας έγινε για να αποδοθεί η οφειλόμενη τιμή προς το τέκνο της, μακαριστό Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και “ευγνωμοσύνης ένεκεν” για τη συμμετοχή στην ίδρυση του πρώτου σχολείου (1840) και για την ανέγερση του Ιωακειμείου, όπως ονομάστηκε , Παρθεναγωγείου (1879) με την διάθεση των απαιτούμενων χρημάτων, αφού πρώτα εξασφάλισε το οικόπεδο στο οποίο κτίσθηκε με την δωρεά του πατρικού του σπιτιού, αλλά και της αγοράς των παρακείμενων ιδιοκτησιών (Βλέπε συνημμένα). Παράλληλα φρόντισε για την απρόσκοπτη λειτουργία του με 1.000 λίρες και με ότι απέφεραν τα πατρικά του κτήματα. 

Η νέα πινακίδα που τοποθετήθηκε έχει την ονομασία ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, πρώτου Δημάρχου του Ανέμωνα και ο οποίος αναλώθηκε για την αυτοδιοίκηση. Μας είναι άγνωστο το σκεπτικό και τα λοιπά στοιχεία της σχετικής εισήγησης, δηλ. εάν προβλεπόταν η μετονομασία. 

Χωρίς να θέλομε να κάμομε σύγκριση των δύο τιμηθέντων, έχομε την εντύπωση ότι η απόφαση ελήφθη μάλλον από ιστορική άγνοια, όπως και η υλοποίησή της με αδικούμενο τον πρώτο τιμηθέντα, διότι το Παρθεναγωγείο βρισκόταν και λειτούργησε στο νότιο (άνω) μέρος του κτιρίου μέχρι το 1928. 

Με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής διαβούλευσης σύμφωνα με σχετικό (α) και αφού ληφθεί υπόψη το σχετικό (β), προτείνω να περιληφθεί στα προς συζήτηση θέματα της επόμενης συνεδρίασης, εισηγούμενος: 

1) Να επανατοποθετηθεί η πινακίδα ΟΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Β΄ στη θέση από την οποία αφαιρέθηκε, δηλ. στο δρόμο της νότιας πλευράς του τέως Δημαρχείου Ιωνίας, όπου και η ανάγλυφη επιγραφή του κτιρίου ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΑΩΟΘ 

2) Να τοποθετηθεί η πινακίδα ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ στο δρόμο που περνά εμπρός από το βόρειο μέρος του κτιρίου (το πρώην Αρρεναγωγείο και το οποίο ανεγέρθηκε με έξοδα της τότε Κοινότητας). 

3) Εάν η απόφαση της Επιτροπής είναι θετική, να γίνει ανάλογη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, για αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας, χωρίς να αδικείται κανείς από τους τιμηθέντες. 

Τιμητικά 
Δημ. Μελαχροινούδης 
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. 
Καλλιμασιά 2 Απρ. 2011 

Συνημμένα (3) 

Νεολόγος 28/9 Ιουνίου 1879 Αριθ. 3091, σελ.2, στ. 5. 

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Γράφουν ημίν εκ Χίου.- Τη 10/22 μαϊου εώρταζε η Καλλιμασιά, κώμη της Χίου την λαμπροτέραν των από υπερχιλίων ετών εκείθε πνευματικών πανηγύρεων, το μεσημβρινόν της Χίου μέρος, την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου του παρθεναγωγείου, τη δαπάνη του αοιδήμου πατριάρχου Ιωακείμ του Β΄ εν τη γενεθλίω αυτού γη αναγειρομένου. Πλήθος λαού εκ τε της πόλεως και των παρακειμένων κωμών είχε συρρεύσει από όρθρου εις Καλλιμασιάν χάριν της τελετής ταύτης και ίνα ακροασθή της τε θείας λειτουργίας και του δημοτελούς μνημοσύνου, άτινα την ημέραν εκείνην εκεί ετέλουν υπέρ του μακαρίτου αυτών θείου ό τε σεβασμιώτατος μητροπολίτης Δέρκων Ιωακείμ, όστις επί τούτω κατήλθεν εις την Χίον, ίνα ως εις εκ των εκτελεστών της τελευταίας του αειμνήστου ανδρός θελήσεως κατά τα κατ’ αύγουστον του παρελθόντος έτους δημοσιευθέντα εν τω “Νεολόγω” επίσημα έγγραφα, επιτοπίως διατάξη και διαρυθμίση τα της οικοδομής του παρθεναγωγείου, και ο πανιερώτατος μητροπολίτης Χίου Αμβρόσιος. Εν μέσω δε του πλήθους τούτου διεκρίνοντο ο γεραρός γυμνασιάρχης κ. Γ. Σουρίας, πολλοί των καθηγητών και διδασκάλων του εν τη πόλει ελληνικού σχολείου και γυμνασίου,ο της Αγγλίας υποπρόξενος 

Κ. Αναμισάκης και άλλοι των παρ’ ημίν λογίων και φιλομούσων. Και ο της Ελλάδος Πρόξενος κ. Πολυμέρης κωλυόμενος ένεκα ασθενείας ενός των τέκνων αυτού να παρευρεθή αυτοπροσώπως έπεμψεν ως αντιπρόσωπον αυτού τον διερμηνέα κ. Κ. Σγουρόν. Προθύμως πάντες ούτοι εις τον κάματον της οδοιπορίας εαυτούς υποβαλλόντες κατέδειξαν εαυτούς συναισθανομένους ότι η μνήμη ανδρός φιλογενούς και φιλοπάτριδος δέον να τιμάται, η μνήμη, λέγω, ανδρός σύμπασαν αυτού την περιουσίαν υπέρ της διανοητικής και ηθικής του έθνους προόδου διαθέντος. 

Μετά το πέρας του μνημοσύνου άπαν το πλήθος, ηγουμένων των σεβασμιωτάτων αρχιερέων και του λοιπού κλήρου εν μεγάλη στολή, κατηυθύνθη μετά της συνήθους εκκλησιαστικής πομπής και παρατάξεως εκ της κεντρικής εκκλησίας εις την ετέραν της κώμης πλευράν, όπου έκειτο η πατρώα του αοιδήμου πατριάρχου οικία, επί του οικοπέδου της οποίας κατεδαφισθείσης ανεγείρεται ήδη κατά την τελευταίαν αυτού θέλησιν το φερώνυμον αυτού παρθεναγωγείον. Ενταύθα ετελέσθη επί επίτηδες εγερθέντος βάθρου ο αγιασμός εν μέσω απείρου πλήθους ξένων και απάντων των της Καλλιμασίας πάσης ηλικίας και παντός γένους κατοίκων, αδιαλείπτως μακαριζόντων και ευλογούντων το σεπτόν του ευεργέτου αυτών όνομα. Μετά το πέρας του αγιασμού κατελθόντες εις τον θεμέλιον λάκκον οι σεβασμιώτατοι ιεράρχαι ηυλόγησαν τον θεμέλιον λίθον αναγνόντες τας προς τούτο ωρισμένας ευχάς, μεθ’ ας λαβόντες πηλόν και σφύραν εκ των χειρών του παρισταμένου αρχιτέκτονος κ. Γ. Ραφτοπούλου επέχρισαν και προσέκρουσαν τον θεμέλιον λίθον. Τούτων γενομένων παραστάς ο εκ της αυτής κώμης νέος κ. Μ. Ι. Κεφάλας απήγγειλε κατἀλληλον τη περιστασει λόγον περί του απαραιτήτου της μορφώσεως των νεανίδων εν παρθεναγωγείοις προς επιτέλεσιν των μεγάλων αυτών εις τον μετέπειτα βίον [υποχρεώσεων].[…] 

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (*) 

Διά του παρόντος πωλητηρίου και εμμαρτύρου γράμματος δηλοποιείται ότι παρούσα η Μαρία θυγάτηρ του ποτέ Γεωργίου Ντελάνη [..] και ο υιός αυτής Παναγιώτης από χωρίον Καλλιμασιάς της Χίου πωλούν σήμερον οικειοθελώς 

προς τον Σεβασμιώτατον Αγιον Κυζίκου Κύριον Κύριον Ιωακείμ εκ του αυτού χωρίου το της εξουσίας των εν οσπίτιον όπερ έχουν εν τη θέσει έξω του χωρίου του λεγομένου επάνω πόρτα, όλον καθώς εστί και ευρίσκεται ανωγεωκάτωγον , με όλην την μετοχήν και περιοχήν και τον αέρα του, πλησίον το ελαιοτριβείον του Σταμάτη Σταμούλη και το ελαιοτριβείον των κληρονόμων του ποτέ Ιωάννου Πεφάνη, αντωνίου και Μιχαήλ και το κηπάρι του Γιάννη Κήπουρου και το οσπίτιον του αγοραστού, δια γροσίων 6000 [..]31 μαϊου 1858 εν Γαλατἀ της Κων/λεως. 

[..] Επίσης ο Σταμάτιος Σταμούλης πωλεί [..] προς τον Σεβασμιώτατον Γέροντα [..] Άγιον Κ. Ιωακείμ [..] το της εξουσίας του έν ελαιοτριβείον μετά του παρακειμένου σταύλου [..] πλησίον ο αγοραστής και ο Δημήτριος Φιστουρής και η οδός δια γρ. 7000 της Χίου [..] την 13 8βρίου 1858 

Ο εν τη Εκκλ. των Χίων του αγ. Ιωάννου παντολέων Ιερεύς ο γράψας και μάρτυς. 

(*) Από το Αρχείο Ιωακείμ Δ΄ (Κρουσουλούδη), με την ευγενή παραχώρηση του ιατρού κ. Γιώργη Σαρρή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr