Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακή 16ῃ Σεπτεμβρίου 2012 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

stavrosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός  51
Κυριακή 16ῃ  Σεπτεμβρίου 2012 – ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΥΨΩΣΙΝ
(Μάρκ. η΄, 34 – θ΄, 1)
«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; » (Μάρκ. η΄, 37)
Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; εἶπε κάποτε ἕνας ὑλιστής. Μή ἐκπλαγῆτε: 7 κομμάτια σαπούνι (ἀπό τό λίπος του), λίγα μολύβια (ἀπό τόν ἄνθρακα), 7 κουτάκια σπίρτα (ἀπό τό φώσφορο), μιά πρόκα (ἀπό τό σίδερο) καί ἕνας κουβᾶς ἀσβέστης (ἀπό τά κόκκαλα)» - αὐτό εἶπε τό Χημεῖο, δηλ. μηδαμινή ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου σάν ὕλη. Γι’αὐτό οἱ ὑλιστές εἶπαν:«ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώγει καί γι αὐτό «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». «Τό χῶμα μέσα μας βαραίνει», λέγομε συνήθως. Γι’αὐτό ρίξαμε βαθειά τίς ρίζες μας στό χῶμα τῆς γῆς, πήραμε τά μάτια μας ἀπό τά ἀνώτερα ἰδανικά καί γίναμε «σάρκες», καμπουριάσαμε κάτω ἀπό τό φορτίο τῆς ὑλοφροσύνης καί ἐγίναμεν οἱ εἵλωτες τῆς χρηματολατρείας.
Ὅμως, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ - ὁ Χριστός – μᾶς φώναξε σήμερα μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ἀγάπης Του: «τί ὠφελήσει ἄνθρωπος ἐάν κερδίσῃ τόν κοσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».
Ταλαίπωροι! Εἶναι ἀλήθεια, πώς εἶσθε πλασμένοι ἀπό χῶμα, πῶς ἔχετε μητέρα τή γῆ. Κρύβετε ὅμως μέσα στό ὀστράκινον σκεῦος σας ἕναν ἀνεκτίμητο θησαυρό: τήν ἀθάνατη ψυχή σας. Αὐτήν ὅλος ὁ κόσμος δέν εἶναι ἱκανός νά τήν ἐξαγοράση. Ἄν τήν χάσετε, μέ τί θά τήν ἀντικαταστήσετε; Δέν εἶσθε μόνον γῆ, ἀλλά καί οὐρανός, ὄχι μόνον ὕλη, ἀλλά καί πνεῦμα καί μάλιστα πνεῦμα Θεοῦ. Ἡ ψυχή σας - ὁ θησαυρός σας – σᾶς ξεχωρίζει ἀπό τά ἄλλα ζῶα, πού ἔχουν ζωή, δέν ἔχουν ὅμως σκέψη, λόγον, δέν ἔχουν γέλιο καί δάκρυ, δέν ἔχουν θρησκεία καί ἠθική, δέν εἶναι ἐλεύθερα, δέν ἔχουν ψυχή, ἀλλ’ ὁδηγοῦνται ἀπό τό ἔνστικτο. Ἔχετε μέσα σας Θεία Πνοή, πού, καί ἄν ἀκόμη εἶσθε μικροί καί ἀσθενικοί, σᾶς ὑψώνει ἐπάνω ἀπό ὅλα τά κτίσματα, ἐπάνω ἀπό ὅλες τίς ἀδυναμίες τῆς φύσεως, ἐπάνω ἀπό τόν θάνατο καί τόν χρόνο, γιά νά ζῆτε κοντά στή δόξα τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν ὠκεανό τῆς αἰωνιότητας. Ἔχετε μέσα σας θησαυρό πού γιά νά ἐξαγορασθῇ πρίν δύο χιλιάδες χρόνια, δέν ἔφθασαν οἱ θησαυροί ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλ’ἐχρειάσθηκε τό ἀτίμητον αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἀπέθανε γιά τήν ψυχή σας. Ὑπάρχει, λοιπόν, πολυτιμώτερο ἀπ’αὐτήν; Καί ὅμως ἐσεῖς καθημερινῶς τήν περιφρονεῖτε, πολύ συχνά τήν ξεχνᾶτε καί κάποτε τήν ἁλυσσοδένετε, καί μερικές φορές τήν πουλᾶτε στόν μεγάλο ἐχθρό σας, τόν διάβολο. Οἱ στάχτες τῶν καθημερινῶν παραβάσεών σας τοῦ θεϊκοῦ νόμου, οἱ ἀκαθαρσίες τῶν βρωμερῶν σαρκικῶν πράξεων καί ἐπιθυμιῶν σας τήν σκεπάζουν καί τήν πνίγουν καί οἱ ἁλυσσίδες τῶν παθῶν, ἀφοῦ τῆς σπάσουν τά φτερά τῆς θελήσεως καί τῆς βουβάνουν τή φωνή τῆς συνειδήσεως, τήν παραδίδουν στήν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ, γιά νά πεθάνῃ τόν αἰώνιο θάνατο.
Ὅμως, ἀκούσατέ Με, ἐσεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τά παιδιά Μου, καί ἰδιαίτερα ἐσεῖς οἱ χριστιανοί οἱ ἀδελφοί Μου καί συγκληρονόμοι Μου. Ἀκοῦστε Με σεῖς ὅλοι οἱ «κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι». Δέν πρέπει νά χάσετε τήν ψυχήν σας – τόν θησαυρό σας. Πρέπει νά τήν κερδίσετε, νά Μοῦ τήν δώσετε καθαρή καί ἐξαγιασμένη – γιατί δέν εἶναι δική σας καί δέν ἔχετε δικαίωμα νά τήν κρατήσετε, οὔτε νά τήν χάσετε. Πρέπει νά κερδίσετε τήν ψυχή σας, γιά νά τήν ξαναβροῦν τά σώματά σας στή Βασιλεία Μου καί νά ξαναζήσουν μαζί της αὐτά τά γήϊνα τώρα, καί ἀφθαρτοποιημένα τότε, σώματά σας, τή δόξα καί τήν εὐτυχία τῆς αἰωνιότητας. Ὑποβληθῆτε στίς θυσίες τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καλλιεργήσετε τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητα, ὁμολογήσετε, ὅπου καί ὅπως χρειάζεται, τό Ὄνομά Μου, χρησιμοποιῆτε συχνά τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Μου, λουσθῆτε στό Αἷμα Μου, τραφῆτε μέ τήν Σάρκα Μου, ἀναπαυθῆτε κάτω  ἀπό την σκιά τοῦ Σταυροῦ Μου καί ἔτσι θά σώσετε, δι’ Ἐμοῦ, τήν ψυχή σας, τόν θησαυρό σας τόν ἀνεκτίμητο καί ἀναντικατάστατο.  ΑΜΗΝ!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr