Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακή 30ῃ Σεπτεμβρίου 2012 – Β΄ ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός 53
Κυριακή 30ῇ Σεπτεμβρίου 2012 – Β΄ΛΟΥΚΑ
(Λουκᾶ στ΄31-36)
Τό σημερινόν Ἱερόν Εὐαγγέλιον εἶναι ἀπό τήν «ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλίαν» τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἡ Ὁμιλία, ἡ ὁποία περικλείει τόν περίφημον ἠθικόν Νόμον τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ἕνα καινούργιο ρεῦμα ἠθικῆς ζωῆς, τό ὁποῖον ὁ Κύριος ἦλθε νά φέρῃ στούς ἀνθρώπους. Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα καί μέχρι τοῦ τέλους τοῦ κόσμου, τό ρεῦμα αὐτό τῆς ζωῆς πάντοτε καινούργιο, πάντοτε ζωογόνο, βοηθεῖ τούς ἀνθρώπους. Αὐτό βοηθεῖ καί μᾶς σήμερα.
Ἄς μελετήσωμεν ὅμως ἰδιαίτερα ἕνα στίχον. Εἶπεν ὁ Κύριος: «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Ὅπως θέλετε νά φέρωνται ἀπέναντί σας οἱ ἄνθρωποι, καί ὅσα θέλετε νά πράττουν πρός ἐσᾶς, μέ αὐτόν τόν τρόπον νά φέρεσθε καί σεῖς καί αὐτά νά πράττετε πρός τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
Ὁ χαρακτηρισμός τόν ὁποῖον ἔχουν δώσει οἱ ἄνθρωποι στόν στίχον αὐτόν, εἶναι «χρυσοῦς κανών». Εἶναι ὁ «χρυσός κανόνας» στίς μεταξύ τους σχέσεις. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά ἐφαρμόσουν τόν Νόμον αὐτόν, ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας μας θά ἦταν πολύ διαφορετική. Τί λέγει ὁ στίχος ἁπλᾶ; Χριστιανέ μου, ὅ,τι θέλεις ἐσύ νά σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι, κάνε καί σύ τό ἴδιο σ’ ἐκείνους.
Δύο στοιχεῖα περιέχει ὁ στίχος αὐτός۠ τό ἕνα εἶναι τό ἀρνητικό, τό ἄλλο τό θετικό.
Τό ἀρνητικό: Δέν θέλουμε οἱ ἄλλοι νά μᾶς ἀδικοῦν; ὄχι. Δέν θέλουμε νά μᾶς ὑβρίζουν καί νά μᾶς συκοφαντοῦν; Δέν θέλουμε νά μᾶς φθονοῦν καί νά μᾶς κατακρίνουν; Δέν θέλουμε νά μᾶς περιφρονοῦν καί νά μᾶς ἀποστρέφωνται; Κατά δίκαιον, λοιπόν, λόγον ὀφείλουμε καί ἐμεῖς ν’ ἀποφεύγομε κάθε κατά τοῦ πλησίον μας ἀδικία, συκοφαντία, ὕβρη, φθόνον, κατάκριση, περιφρόνηση καί, γενικώτερα, τήν καταπάτηση τοῦ δικαίου τοῦ συνανθρώπου μας. Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη τό εἶπε κάπως διαφορετικά, ἐκφράζοντας τό ἴδιο νόημα; «Ὁ σύ μισῆς ἑτέρῳ μή ποιήσης».
Νά ἔλθομε τώρα στό θετικό: Τί ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους; Ζητοῦμε νά μᾶς τιμοῦν, νά μᾶς σέβωνται. Ἐπιθυμοῦμε νά εἶναι συμπαθεῖς στά ἐλαττώματά μας, βοηθοί στίς ἀνάγκες μας, παρηγορητικοί στίς θλίψεις μας, ἄνθρωποι, πού νά ἐνδιαφέρωνται γιά τά συμφέροντά μας, φίλοι εἰλικρινεῖς. Τό ἴδιο, λοιπόν, ὀφείλομε καί ἐμεῖς νά κάνομε στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὀφείλομε νά εἴμεθα φίλοι εἰλικρινεῖς.
Ποιός εἶναι αὐτός πού δέν ἀντιλαμβάνεται τόν Κανόνα αὐτόν; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού δέν καταλαβαίνει, ὅτι δέν ὑπάρχει λογικώτερο καί δικαιότερο μέτρο ἀπό τό νά φερώμεθα πρός τούς ἄλλους ἀνθρώπους, μέ τέτοιο τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἐπιθυμοῦμε καί μεῖς νά φέρωνται καί οἱ ἄλλοι πρός ἐμᾶς;
Ἐμεῖς ὅμως τί κάνομε; Προσέχομε τό μέτρο, τόν Κανόνα αὐτόν; Τά πράγματα λέγουν: ὄχι. Νά κοιτάξομε καί νά ψάξομε τήν ζωήν μας. Τί λέμε συνήθως: αὐτός μέ ἀδίκησε, ἐκεῖνος εἶπε κακό γιά μένα, ὁ τρίτος μέ προσέβαλε καί ἄλλα... Παριστάνομε τούς ἑαυτούς μας, ὅτι εἴμεθα οἱ ἀδικημένοι. Πόσες φορές ὅμως ἐμεῖς ἔχουμε φερθῆ μέ ἄδικο τρόπο στούς ἄλλους; Τότε παραπονούμεθα; ὄχι, ποτέ. Λέμε συνήθως: τά συμφέροντά μου. Μόλις κάποιος ὅμως μᾶς θίξῃ ὤ! τότε ἐνθυμούμεθα τήν ἀδικίαν. Ἀλήθεια! Τί ἄδικοι πού εἴμεθα!
Ἀδελφοί μου, νά προσέξομε τόν στίχο. Ὁ στίχος ἔχει δυό πράγματα: συμπεριφορά καί πράξεις.
Ὅπως λοιπόν θέλετε νά φέρωνται ἀπέναντί σας οἱ ἄνθρωποι καί ὅσα θέλετε νά κάνουν σέ σᾶς, ἔτσι νά φέρεσθε καί σεῖς καί τά ἴδια νά κάνετε στούς ἄλλους. Γένοιτο!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr