Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

2 Μαρτίου 2014 - Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 9
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
2 Μαρτίου 2014
Ματθαίου στ, 14-21

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἡ κατανυκτικότερη περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Συνιστᾶ μοναδικὴ εὐκαιρία τὴν ὁποία καλεῖται ὁ κάθε πιστὸς νὰ ἀδράξει σὲ μία πρόκληση πνευματικῶν ἀναβάσεων. Ἡ Ἐκκλησία μας κάνει λόγο γιὰ «καιρὸ εὐπρόσδεκτο, καιρὸ μετανοίας», στὸν ὁποῖο μᾶς προτρέπει: «ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὄπλα τοῦ φωτός…». Εὐπρόσδεκτος καιρὸς σημαίνει τὸν καιρὸ τῆς χάριτος. Εἶναι ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ν’ ἀποκτήσει ἀντοχὲς γιὰ νὰ διεξάγει τὸν ἀγῶνα τὸν καλό. Ἂν ὁλόκληρο τὸ χρόνο οἱ πιστοὶ προσβλέπουν στὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, πολὺ περισσότερο ὀφείλουν νὰ ἐντείνουν τὴν προσπάθειά τους αὐτὴ τὴν εὐλογημένη περίοδο. Ἂν πάντοτε ἔχουν χρέος νὰ ἐργάζονται τὴ σωτηρία τους, ἀκόμη περισσότερο καὶ μὲ πολὺ μεγαλύτερο ζῆλο ἐπιβάλλεται νὰ τὸ πράττουν τώρα κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὴν ὁποία εἰσερχόμαστε. Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβουλεύει ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, ὅταν μᾶς λέει: «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλόν της νηστείας ἀγῶνα. Οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται…».

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ εἰσέλθουμε στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ξεδιπλώνει ἐνώπιόν μας τὴν σήμερα Κυριακή της Τυρινῆς. Μᾶς προσκαλεῖ μὲ αὐτὴ νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθινῆς νηστείας καὶ νὰ ἐπιδιώξουμε ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀρετὲς ποὺ συνιστοῦν πραγματικὸ θησαυρὸ γιὰ τὴν ὕπαρξή μας. Μᾶς θυμίζει τὴν ἀνταρσία τοῦ Ἀδὰμ ποὺ ἐπενήργησε διαβρωτικὰ σ’ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἡ παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ποὺ στὸ βάθος της ἦταν ἐντολὴ νηστείας, δείχνει πόσο ὁ ἄνθρωπος περιφρόνησε τὴν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ του μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία του γιὰ αὐτοθεοποίηση. Εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐπιθυμία ποὺ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τὸν παρέδωσε στὴν τραγικότητα τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴ συγκεκριμένη περικοπή δίνει τὸ ὑπόβαθρο τῆς ἀληθινῆς νηστείας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἀντίστροφη κίνηση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἀκολούθησε ὁ Ἀδάμ. Προϋποθέτει ὅμως νὰ ἀποβάλουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ πάθη ποὺ ριζοβολοῦν στὴν ψυχή μας καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ βιώνουμε τὴν ἐλευθερία στὴν αὐθεντική της μορφὴ, νὰ δεχόμαστε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὴν ἀντιπροσφέρουμε στοὺς συνανθρώπους μας.

Ἡ ἀληθινὴ νηστεία, λοιπόν, εἶναι μία πνευματικὴ ἄσκηση ποὺ καταξιώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀναδεικνύει εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μὲ ὅλη τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀρχοντιά της. Ἔχει τόσο βάθος ἡ νηστεία, ὥστε στὴν αὐθεντική της μορφὴ φέρνει τὸν ἄνθρωπο σὲ μία ἀδιάκοπη κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Ὁ νηστεύων πραγματικὰ ἀτενίζει ἀκριβῶς τὴν κοινωνία ἐκείνη ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ στηθεῖ μὲ ἀνθρώπινα σχήματα καὶ ἰδεολογίες. Γιατί ἔχει οὐράνιες καὶ αἰώνιες ἀντοχές, ἀφοῦ μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης καταργεῖ ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο καὶ ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν τραγικότητά του. Νηστεία, σύμφωνα μὲ τὴν Πατερικὴ σκέψη, εἶναι ἡ ἑκούσια στέρηση ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ χῶρο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Ἐκεῖ ὅπου παραδίδεται ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴ δυναμική της ἀπελευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τὸν κρατοῦν δέσμιο στὴ γῆ καὶ τὸν ἀφήνουν προσκολλημένο σὲ ἐπίγειους θησαυροὺς «ὅπου σὴς καὶ βρῶσις τοὺς ἀφανίζει».

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, «ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…». Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὁ εὐπρόσδεκτος καιρὸς ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μᾶς προσκαλέσει στὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων, μὲ τοὺς ὁποίους καταξιωνόμαστε σὲ οὐράνιες κατακτήσεις. Ἂς ἀδράξουμε, λοιπόν, τὴν εὐκαιρία «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, τὸν δρόμο τῆς νηστείας ἐκτελέσαι, τὴν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι καὶ ἀκατακρίτως φθᾶσαι προσκυνῆσαι καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν». Ἀμήν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr