Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

11 Ἰανουαρίου 2015 - Κυριακὴ Μετά τά Φῶτα

ApostolosΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 2
Κυ­ρια­κὴ Με­τά τά  Φῶ­τα
11 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015
Β’   Κο­ρινθ.   δ’    6-15
“εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν”.
Καὶ γνωρίζομεν, ὅτι ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος ἀνέστησε τὸν Κύριον Ἰησοῦν θὰ ἀναστήσει καὶ μᾶς διὰ τοῦ Ἰησοῦ…

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀδελφοί μου, μᾶς παρουσιάζει στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπὴ μερικὰ ὑπερφυσικὰ κατορθώματα. Εἶναι ἀπίστευτα στὴν ἀνθρώπινη λογική, εἶναι ὑπέρλογα, θαυμαστὰ στὰ ματιά μας.
Γιὰ νὰ δεῖ­τε, μᾶς λέ­ει,  τὸ ὑ­περ­βο­λι­κὸ με­γα­λεῖ­ο της δύ­να­μης τοῦ Θε­οῦ, ρί­ξε­τε τὸ βλέμ­μα σας στὴ ζω­ή μας. Θλι­βό­μα­στε, ἀλ­λὰ δὲν ἐρ­χό­μα­στε σὲ ἀ­δι­έ­ξο­δα, φτά­νου­με σὲ ἀ­πο­ρί­α ἀλ­λὰ δὲν ἀ­πελ­πι­ζό­μα­στε, κα­τα­δι­ω­κό­μα­στε ἀ­πὸ τοὺς ἀν­θρώ­πους ἀλ­λὰ δὲν μᾶς ἐγ­κα­τα­λεί­πει πο­τέ ὁ Θε­ός, φαί­νε­ται πῶς μᾶς κα­τα­νι­κοῦν, ἀλ­λὰ δὲν χα­νό­μα­στε. Ὅ­λα αὐ­τὰ τὰ συ­ναν­τᾶ­με στὴν πο­ρεί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, στὴ ζω­ὴ τῶν Πατέ­ρων καὶ τῶν μαρ­τύ­ρων στοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων. Ὑ­πάρ­χουν καὶ σή­με­ρα χρι­στια­νοὶ μὲ ζων­τα­νὴ πί­στη, ποῦ εἶ­ναι ἀ­νά­πη­ροι, κα­τά­κοι­τοι, πο­νε­μέ­νοι πού ὄ­χι μό­νο ἀν­τέ­χουν ἀλ­λὰ καὶ δο­ξά­ζουν τὸν Θε­ό. Γι’ αὐ­τὸ καὶ αἰ­σθά­νον­ται μιά οὐ­ρά­νια χα­ρὰ πού ση­κώ­νον­τας τὸ σταυ­ρὸ τῶν θλί­ψε­ών τους συμ­με­τέ­χουν στὸ Σταυ­ρὸ τοῦ Χρι­στοῦ μας.
Ἡ πί­στη, λοι­πὸν, εἶ­ναι τὸ ἰ­σχυ­ρὸ ἀν­τί­δο­το κα­τὰ τῆς λι­πο­ψυ­χί­ας μέ­σα στὶς δο­κι­μα­σί­ες καὶ τὶς θλί­ψεις. Πε­ρισ­σό­τε­ρο ὅ­μως ἀ­π’ ὅ­λα ἡ ἐλ­πί­δα στὴν ἀ­νά­στα­ση θὰ μᾶς ἐν­θαρ­ρύ­νει κα­τὰ τὶς ἡμέ­ρες τῶν πε­ρι­πε­τει­ῶν μας καὶ θὰ μᾶς ἀ­νυ­ψώ­νει πά­νω ἀ­πὸ τὸ φό­βο τοῦ θα­νά­του. Γιὰ ποι­ὸ λό­γο ὁ κα­λὸς χρι­στια­νὸς νὰ φο­βᾶ­ται τὸν θά­να­το ὅ­ταν πε­θαί­νει μὲ τὴν ἐλ­πί­δα τῆς ἀ­να­στά­σε­ως; Τι­μᾶ­με τοὺς Ἁ­γίους τὴν ἡ­μέρα τῆς κοί­μη­σής τους ἤ τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου τους. Για­τί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τιμᾶ τὸ θά­να­το πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­ση;
Πε­ρί­ερ­γο ἀ­κού­γε­ται αὐ­τό. Ἔ­χει ὅ­μως ση­μα­σί­α. Προ­τοῦ νὰ ἔλ­θει ὁ Χρι­στὸς στὸν κό­σμο, οἱ ἄν­θρω­ποι ἔ­τρε­μαν τὸ θά­να­το. Θε­ω­ροῦ­σαν ὅ­τι ὁ θά­να­τος εἶ­ναι τέρ­μα, ὅ­τι ἐ­κεῖ τε­λει­ω­νει ἡ ζω­ή. Ὁ Χρι­στός μας ὅ­μως ἔ­δει­ξε ὅ­τι ὁ θά­να­τος εἶ­ναι ἀρ­χή. Ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλη­σί­α στὸ Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ως δι­α­κη­ρύτ­τει “Προσ­δο­κῶ ἀ­νά­στα­σιν νε­κρῶν καὶ ζω­ὴν τοῦ μέλ­λον­τος αἰ­ῶ­νος· Ἀμην”.
Ὁ θά­να­τος εἶ­ναι μί­α πόρ­τα. Ὅ­πως ἀ­νοί­γεις μί­α πόρ­τα καὶ μπαί­νεις σ’ ἕ­να ὡ­ραῖ­ο σπί­τι, ἔ­τσι καὶ μὲ τὸ θά­να­το μπαί­νεις σὲ νέ­α ζω­ή. Εἶ­ναι ἀ­κό­μη ἕ­να εἶ­δος με­τα­νά­στευ­σης. Φεύ­γουν οἱ ἄν­θρω­ποι ἀ­πὸ τὸν τό­πο τους ἐ­πει­δὴ ὑ­πο­φέ­ρουν καὶ δὲν μπο­ροῦν νὰ ζή­σουν τὴν οἰ­κο­γέ­νειά τους, καὶ πᾶ­νε σὲ ἄλλα μέ­ρη πού τοὺς πα­ρέ­χουν τὶς εὐ­και­ρί­ες γιὰ κα­λύ­τε­ρη ζω­ή. Ἡ με­τα­νά­στευ­ση αὐ­τὴ δὲν θε­ω­ρεῖ­ται συμ­φο­ρά. Ἔ­τσι εἶ­ναι καὶ ὁ θά­να­τος. Με­τα­να­στεύ­ου­με ἀ­πὸ τὴ γῆ στὸν οὐ­ρά­νιο κό­σμο πού εἶ­ναι γε­μᾶ­τος ὀ­μορ­φιὰ καὶ χάρη. Ἂν τὸ πι­στεύ­ου­με αὐ­τό, νὰ μὴν κλαῖ­με ὅ­ταν κά­ποι­ος δι­κός μας φεύ­γει στὸν ἄλ­λο κό­σμο.
Ὁ θά­να­τος γιὰ τοὺς πι­στοὺς χρι­στια­νοὺς εἶ­ναι ἕ­νας ὕ­πνος. Στὰ μνή­μα­τα πα­λαι­ό­τε­ρα ἔ­γρα­φαν “ἐ­κοι­μή­θη” ἤ “ἐ­κοι­μή­θη ἐν Κυ­ρίῳ”. Ἤ­ξε­ραν ὅ­τι οἱ κε­κοι­μη­μέ­νοι τους μιά μέ­ρα θὰ ξυ­πνή­σουν. Γι’ αὐ­τὸ ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς ὁ Αἰ­τω­λός ἔ­λε­γε: “Τί εἶ­ναι ὁ ὕ­πνος; Ἕ­νας μι­κρὸς θά­να­τος. Τί εἶ­ναι ὁ θά­να­τος; ἕ­νας με­γά­λος ὕπνος” ἀ­πὸ τὸν ὁ­ποῖ­ο ὄ­χι σὲ με­ρι­κὲς ὧ­ρες ἀλ­λὰ σὲ με­ρι­κὲς δε­κα­ε­τί­ες ἤ ἑ­κα­τον­τά­δες χρό­νια, θὰ μᾶς ξυ­πνή­σει ἡ σάλ­πιγ­γα τοῦ οὐ­ρα­νοῦ, γιὰ νὰ γί­νει ἡ τε­λι­κὴ κρί­ση.
Ἀ­δελ­φοί μου, ὁ θά­να­τος τοῦ Χρι­στοῦ μας ἔ­φε­ρε τὴν ὑ­περ­φυ­σι­κὴ ζω­ὴ στὸ ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος. Ἦ­ταν ὁ κόκ­κος τοῦ σι­τα­ριοῦ πού τά­φη­κε στὸν τά­φο γιὰ νὰ βλα­στή­σει ἀ­πὸ ἐ­κεῖ ἡ αἰ­ώ­νια ζω­ή. Ἀ­πὸ τό­τε ἄρ­χι­σε νὰ ἰ­σχύ­ει μί­α και­νού­ρια ἀρ­χὴ γιὰ τοὺς ἀν­θρώ­πους. Ἡ πί­στη αὐ­τὴ ἔ­χει ἀ­το­νή­σει δυ­στυ­χῶς σή­με­ρα. Ἂς πα­ρα­κα­λοῦ­με τὸν Θε­ὸ νὰ μᾶς προ­σθέ­τει πί­στη. Ἀ­μήν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr