Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

5 Ἀπριλίου 2015 - Κυριακὴ τῶν Βαΐων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 14
5 Ἀ­πρι­λί­ου 2015
Κυ­ρια­κὴ τῶν Βα­ΐ­ων
(Φι­λιπ. δ΄ 4-9)

«Καί ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ φρου­ρή­σει τάς καρ­δί­ας ὑ­μῶν ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ»(Φι­λιπ., δ΄ 7).

Ὅ­σοι ἄν­θρω­ποι ἔ­ζη­σαν τή φρί­κη τοῦ πο­λέ­μου μέ ὅ­λα τά ἐ­πα­κό­λου­θά του, πεῖ­να, ἀρ­ρώ­στια, ἐ­ρή­μω­ση, θά­να­το, ἀ­νεί­πω­τη δυ­στυ­χί­α, μπο­ροῦν νά κα­τα­λά­βουν τί ση­μαί­νει εἰ­ρή­νη. Καμ­μί­α ἄλ­λη λέ­ξη δέν ἀ­κού­γε­ται συ­χνό­τε­ρα ἀ­πό τά χεί­λη τῶν ἀν­θρώ­πων, μι­κρῶν καί με­γά­λων. Οἱ δι­πλω­μά­τες τῶν με­γά­λων κυ­ρί­ως κρα­τῶν ἔ­χουν συ­νε­χῶς στά χεί­λη τήν εἰ­ρή­νη ἀλ­λά στήν καρ­διά τόν πό­λε­μο. Μέ ποι­ό τρό­πο θά ὑ­πε­ρι­σχύ­σει ὁ ἕ­νας τοῦ ἄλ­λου. Ἡ ρή­ση «ὅ­ποι­ος θέ­λει εἰ­ρή­νη πρέ­πει νά ἑ­τοι­μά­ζε­ται γιά πό­λε­μο» εἶ­ναι ἡ κυ­ρί­αρ­χη στά μυα­λά τῶν ἀν­θρώ­πων, ἀλ­λά εἶ­ναι με­γά­λο λά­θος.

Ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, ἀ­δελ­φοί μου, σή­με­ρα Κυ­ρια­κή τῶν Βα­ΐ­ων, πού ἑ­ορ­τά­ζου­με τήν θρι­αμ­βευ­τι­κή εἴ­σο­δο τοῦ Κυ­ρί­ου στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα, ὑ­πό­σχε­ται καί εὔ­χε­ται στούς Φι­λιπ­πη­σί­ους καί σέ ὅ­λους τοὺς χρι­στια­νούς πώς, ἄν μεί­νουν ἑ­νω­μέ­νοι μέ τόν Χρι­στό μας, θά ἀ­πο­κτή­σουν τήν εἰ­ρή­νη Του. Αὐ­τή ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ ἀ­πέ­χει πο­λύ ἀ­πό τήν εἰ­ρή­νη τῶν ἀν­θρώ­πων. Λί­γες ὧ­ρες πρίν ἀ­πό τό σταυ­ρι­κό Του θά­να­το εἶ­πε στούς μα­θη­τές Του «εἰ­ρή­νην ἀ­φί­η­μι ὑ­μῖν, εἰ­ρή­νην τὴν ἐ­μὴν δί­δω­μι ὑ­μῖν· οὐ κα­θὼς ὁ κό­σμος δί­δω­σιν, ἐ­γὼ δί­δω­μι ὑ­μῖν».

Ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ δέν εἶ­ναι κά­τι τό ἐ­ξω­τε­ρι­κό καί ἐ­πι­φα­νεια­κό. Εἶ­ναι κά­τι βα­θύ­τε­ρο, εἶ­ναι δω­ρε­ά τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Θε­οῦ, εἶ­ναι καρ­πός τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, εἶ­ναι ἡ εἰ­ρή­νη πού τήν τε­λει­ό­τη­τά της δέν μπο­ρεῖ νά τή συλ­λά­βει ἀν­θρώ­πι­νος νοῦς. Γιά νά ὑ­πάρ­ξει εἰ­ρή­νη ἀ­λη­θι­νή καί μό­νι­μη πρέ­πει νά προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τό Θε­ό. Ὅ­σες συν­θῆ­κες εἰ­ρή­νης καί ἄν ὑ­πο­γρά­ψουν οἱ ἄν­θρω­ποι χω­ρίς τό Θε­ό, εἶ­ναι ἀ­δύ­να­το νά στα­θοῦν.

Μπο­ροῦ­με νά ἐ­ξα­σφα­λί­σου­με αὐ­τή τήν εἰ­ρή­νη; Ἄν ἦ­ταν ἀ­δύ­να­το κά­τι τέ­τοι­ο, ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος δέν θά μι­λοῦ­σε γι’ αὐ­τήν. Τήν ἀ­πο­κτοῦ­με ὅ­ταν συμ­φι­λι­ω­θοῦ­με μέ τόν Θε­ό, μέ τόν πλη­σί­ον μας καί μέ τόν ἑ­αυ­τό μας. Μέ τίς ἁ­μαρ­τί­ες μας δι­α­τα­ράσ­σον­ται οἱ σχέ­σεις μας μέ τό Θε­ό, ἀ­νοί­γε­ται χά­σμα πού δια­ρκῶς με­γα­λώ­νει καί ὁ ἄν­θρω­πος ἀ­δυ­να­τεῖ μό­νος του νά γε­φυ­ρώ­σει. Ὅ­ταν ὅ­μως ἔρ­θει σέ συ­ναί­σθη­ση τῆς ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τάς του, ὅ­ταν κλά­ψει μπρο­στά στόν ἐ­ξο­μο­λό­γο γιά τίς ἁ­μαρ­τί­ες του, ὅ­ταν ζη­τή­σει τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ, τό­τε στά βά­θη τῆς καρ­διᾶς του ἀ­κού­ει τή φω­νή πού ἀ­πευ­θύ­νει ὁ Χρι­στός μας σέ κά­θε με­τα­νο­οῦν­τα: «τέ­κνον, ἀ­φέ­ων­ταί σοι αἱ ἁ­μαρ­τί­αι σου». Ἀ­πό ἐ­κεί­νη τή στιγ­μή τῆς γνή­σιας ἐ­ξο­μο­λό­γη­σης ἔρ­χε­ται ἡ εἰ­ρή­νη τοῦ Θε­οῦ καί ἡ ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῆς σχέ­σης τοῦ ἀν­θρώ­που μέ τό Θε­ό.

Οἱ ἁ­μαρ­τί­ες μας δι­α­τα­ράσ­σουν καί τίς σχέ­σεις μας μέ τούς ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους. Λές ψέ­μα­τα; Κα­τα­κρί­νεις; Συ­κο­φαν­τεῖς; Κλέ­βεις; Ὁρ­κί­ζε­σαι στό δι­κα­στή­ριο; Τό­τε ἀν­τί τῆς ἀ­γά­πης κυ­ρια­ρχοῦν μί­ση καί ἔ­χθρες. Ἀλ­λά ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος συ­ναι­σθαν­θεῖ ὅ­σα ἔ­κα­νε στόν πλη­σί­ον του καί ζη­τή­σει συγ­γνώ­μη καί προ­σπα­θή­σει νά ἀ­πο­κα­τα­στή­σει τήν ἀ­δι­κί­α, τό κα­κό πού δι­έ­πρα­ξε, τό­τε ἔρ­χε­ται στήν καρ­διά του ἡ εἰ­ρή­νη.

Καί ἄν ἄλ­λοι κά­νουν κα­κό σ’ αὐ­τόν, ὁ ἄν­θρω­πος τοῦ Θε­οῦ δέν ἐκ­δι­κεῖ­ται, δέν κρα­τά­ει κα­κί­α. Ἀν­τί­θε­τα προ­σπα­θεῖ ἀν­τί κα­κοῦ νά κά­νει τό κα­λό. Μί­α τέ­τοι­α συμ­πε­ρι­φο­ρά στόν ἐ­χθρό, ὅ­πως μαρ­τυ­ροῦν πολ­λά πα­ρα­δείγ­μα­τα, κά­νουν καί τό χει­ρό­τε­ρο ἐ­χθρό νά ἀ­να­γνω­ρί­σει τό με­γα­λεῖ­ο τοῦ εἰ­ρη­νι­κοῦ ἀν­θρώ­που καί νά ζη­τή­σει συγ­γνώ­μη. Ἔ­τσι οἱ ἐ­χθροί γί­νον­ται φί­λοι. Αὐ­τό μᾶς δί­δα­ξε ὁ Χρι­στός μας, ὅ­ταν πά­νω στό σταυ­ρό συγ­χώ­ρε­σε τούς σταυ­ρω­τές Του.

Ὅ­ταν ἁ­μαρ­τά­νου­με δι­α­τα­ράσ­σον­ται καί οἱ σχέ­σεις μας μέ τόν ἑ­αυ­τό μας. Ἡ συ­νεί­δη­σή μας μᾶς ἐ­λέγ­χει. Δέν μᾶς ἀ­φή­νει σέ ἡ­συ­χί­α. «Εἶ­σαι ἔ­νο­χος, εἶ­σαι ἁ­μαρ­τω­λός, εἶ­σαι ἄ­ξιος τῆς τι­μω­ρί­ας τοῦ Θε­οῦ», ἀ­κοῦ­με μέ­σα μας τή φω­νή τῆς συ­νεί­δη­σης. Δέ στα­μα­τᾶ μέ­χρι νά με­τα­νι­ώ­σου­με εἰ­λι­κρι­νά καί ὁ Θε­ός τῶν με­τα­νο­ούν­των μᾶς συγ­χω­ρεῖ καί μᾶς προ­σφέ­ρει «τήν εἰ­ρή­νην τήν πάν­τα νοῦν ὑ­πε­ρέ­χου­σαν».

Ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος μᾶς δί­νει δύ­ο πρα­κτι­κές συμ­βου­λές γιά τήν ἀ­πό­κτη­ση τῆς εἰ­ρή­νης. Πρώ­τη, νά ἔ­χου­με ἀ­πό­λυ­τη ἐμ­πι­στο­σύ­νη στήν Πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ. «Μη­δέν με­ρι­μνᾶ­τε», μᾶς λέ­ει, μήν κυ­ρι­εύ­ε­στε ἀ­πό ἀ­γω­νι­ώ­δη φρον­τί­δα γιά τί­πο­τα, ἀλ­λά ἀ­να­θέ­τε­τε μέ ἐμ­πι­στο­σύ­νη τό κά­θε πρό­βλη­μα στήν παν­σο­φί­α καί τήν ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ.

Καί ἡ δεύ­τε­ρη συμ­βου­λή εἶ­ναι νά ζοῦ­με μέ ἐ­σω­τε­ρι­κή κα­θα­ρό­τη­τα. «Ὅ­σα ἐ­στὶν ἀ­λη­θῆ, ὅ­σα σε­μνά, ὅ­σα δί­και­α, ὅ­σα ἁ­γνά,… ταῦ­τα λο­γί­ζε­σθε». Μήν ἀ­φή­νε­τε κα­κούς λο­γι­σμούς νά μο­λύ­νουν τό ἐ­σω­τε­ρι­κό σας.

Σέ λί­γες μέ­ρες, ἀ­δελ­φοί μου, θά προ­σκυ­νή­σου­με τά Πά­θη καί τήν Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ μας. Ἄς φρον­τί­σου­με νά τό κά­νου­με «ψυ­χαῖς κα­θα­ραῖ­ς καὶ ἀρ­ρυ­πώ­τοι­ς χεί­λε­σι», μέ ἀ­μό­λυν­τα χεί­λη καί κα­θα­ρές ψυ­χές. Ἄς Τόν πα­ρα­κα­λέ­σου­με νά μᾶς χα­ρί­ζει πάν­το­τε πλού­σια τήν εἰ­ρή­νη στίς τα­ραγ­μέ­νες μας καρ­δι­ές. Ἀ­μήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr