Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"


Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 341
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 107            
Ἐν Χί­ῳ τῇ 9 Φεβρουαρίου 2018
Μνή­μη Νικηφόρουμάρτυρος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Συμφώνως πρός τό  Ὀρ­θό­δοξον  Χρι­στι­α­νικόν  ἦθος καί τήν πα­ράδοσιν, ἡ Ἁ­γία ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σία με­ρι­μνᾷ πάντοτε διά τά  θέματα, τά ἀ­φο­ρῶν­τα εἰς τό φι­λό­χρι­στον  καί Πα­να­γι­ο­σκέ­πα­στον  Ἑλ­λη­νι­κόν  Ἔ­θνος. Αὐτό ἐ­τί­μη­σεν ὁ Κύ­ριος ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος, ὅταν ἐ­δέ­χθη τούς Ἕλ­λη­νας, εἶ­πε: «Νῦν ἐ­δο­ξά­σθη ὁ Υἱός τοῦ Ἀν­θρώ­που» καί, ἐν συ­νε­χείᾳ, ἀ­πέ­στει­λε, διά τῆς κλή­σεως Αὐ­τοῦ, τόν Ἀ­πό­στο­λον Παῦ­λον, ἀν­τα­πο­κρι­θέντα εἰς τήν πα­ρά­κλη­σιν τοῦ Μα­κε­δό­νος «Δι­α­βάς εἰς Μα­κε­δο­νίαν, βο­ή­θη­σον ἡ­μῖν», προκειμένου νά κη­ρύξῃ τόν ἀ­λη­θι­νόν Θεόν εἰς τήν Μα­κε­δο­νίαν, ἤ­τοι τήν Ἑλ­λάδα καί τήν Εὐ­ρώ­πην.
Ὅ­θεν, μέ­το­χος γε­νο­μένη τῆς ἀ­γω­νίας τοῦ εὐ­σε­βοῦς λαοῦ «τῆς γῆς τῶν Μα­κε­δό­νων, τῆς χώ­ρας τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς» διά τήν ἀ­νι­στό­ρη­τον καί ἀ­νε­πί­τρε­πτον προ­σπά­θειαν τῆς υἱ­ο­θε­τή­σεως τοῦ ὀ­νό­μα­τος τῇς πε­ρι­ο­χῆς αὐ­τῶν ὑπό ξέ­νου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐ­νε­φα­νί­σθη εἰς τήν Βαλ­κα­νι­κήν μετά τόν 6ον αἰ­ῶνα μ.Χ., ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά δι­ορ­γα­νώ­σῃ Ἐκ­δή­λω­σιν, τήν Τε­τάρ­την 28ην Φε­βρου­α­ρίου ἐ.ἔ. καί ὥ­ραν 18:00, ἡ ὁ­ποία θά φι­λο­ξε­νηθῇ εἰς τήν αἴ­θου­σαν τοῦ «ΦΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ»  μέ Κεντρικόν Θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας» καί μέ Ὁ­μι­λη­τάς τόν κ. Μιχαήλ Τρίτον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τόν κ. Κωνσταντῖνον Χολέβαν, Πτυχιοῦχον Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί  Ἀρχισυντάκτην τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Πρός τοῦτο, παρακαλεῖσθε ὅπως προσέλθητε καί παρακολουθήσητε τήν ὡς ἄνω Ἐκδήλωσιν. 

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίᾳ, τήν Παρασκευήν  Α΄ τῶν Νηστειῶν κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν (23.2.2018) καί περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς  τῆς Ὀρθοδοξίας (25.2.2018), προσέλθουν δέ καί οἱ ἴδιοι εἰς τήν Ἐκδήλωσιν ταύτην μετά τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Οἰκογενειῶν των, τῶν Κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, προτρέποντες καί ἅπαντας τούς Ἐνορίτας πρός τοῦτο.
          Εὐνόητον, ὅτι ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τῆς ἡμέρας ταύτης θά τελεσθῇ ὑποχρεωτικῶς τήν πρωΐαν τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν τό ἑσπέρας αὐτῆς τῆς ἡμέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr