Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Ειδική Απογραφή στο ΝΑΤ ή στα Λιμεναρχεία λόγω θανάτου

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ν.Α.Τ. Ή ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΝΑΤ, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3863/2010, άρθρο 40 και σε εκτέλεση του Φ.80000/οικ.28685/303/05/12/2012 εγγράφου του κ. Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα προχωρήσει στην ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήρες, ορφανά, γονείς, αδελφοί, διαζευγμένες) στο Ν.Α.Τ. ή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Αφορά περίπου 22.500 δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου (χήροι/χήρες μετά ή άνευ τέκνων, ορφανά, γονείς, αδελφοί, διαζευγμένες.

Η απογραφή των ανωτέρω θα διενεργηθεί από τις Υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μέχρι 28-02-2013. Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία παράταση θα δοθεί και στους συνταξιούχους που δεν θα απογραφούν μέχρι την 28-02-2013,θα γίνει ΑΜΕΣΑ διακοπή της σύνταξης.

Η απογραφή, είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή από τον νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ενδεικτικά: συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, συνταξιούχοι που πληρώνονται τη σύνταξη τους μέσω πληρεξουσίου) των παρακάτω δικαιολογητικών :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ειδικό Απογραφικό Δελτίο συνταξιούχων λόγω θανάτου.

2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότηση τους λόγω θανάτου δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησης του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες),καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

6. Ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

Για περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για την Ειδική Απογραφή συνταξιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται:

1. Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της απογραφής εκδοθείσα στο χρονικό διάστημα της απογραφής ή το μέγιστο ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της απογραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π., Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στην οικία του συνταξιούχου).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (του συνταξιούχου και του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την οποία ο συνταξιούχος δηλώνει ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ (εφ΄ όσον το πληρεξούσιο είναι παλαιό).

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου (οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Για περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, απαιτείται:

1. Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου.

2. Βεβαίωση δημόσιας αρχής (π.χ. Δημοτικής Αστυνομίας ή Ελληνικής Αστυνομίας) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.

Για ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν Αστυνομική Ταυτότητα (κάτω των 14 ετών).

1. Βιβλιάριο υγείας του τέκνου.

2. Αστυνομική Ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, του προσώπου που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση).

3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

Στον απογραφέντα στο Ν.Α.Τ., θα χορηγείται αντίγραφο του απογραφικού δελτίου, ενώ στους απογραφέντες στα κατά τόπους Λιμεναρχεία, θα χορηγείται επίσης αντίγραφο του απογραφικού δελτίου και το πρωτότυπο μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται στο Ν.Α.Τ., για περαιτέρω επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα τηλέφωνα 2104149541, 2104149280, 2104149270, 2104149260, 2104149290.

Πηγή: ΝΑΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr