Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Καταγραφή Συνταξιούχων ΝΑΤ ΚΕΑΝ με Φυσική Παρουσία

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.Α.Τ. – Κ.Ε.Α.Ν. ΑΠΟ 25-01-2013 ΕΩΣ 28-02-2013

Σε συνέχεια του Φ.80000/ΟΙΚ.28685/303/05-12-2012, εγγράφου, του κ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Καταγραφής των Τραπεζικών Λογαριασμών, που ήδη διενεργήθηκε από 03-09-2012 έως και 31-12-2012, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει και καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων Ν.Α.Τ. – Κ.Ε.Α.Ν. στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 25-01-2013 έως 28-02-2013.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή σας με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην Εμπορική Τράπεζα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Το καταγραφικό δελτίο, που θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, με έντυπο οδηγιών.

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Κατ΄ εξαίρεση δύνανται να μην προσέλθουν στην Τράπεζα οι παρακάτω:

1. Οι συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

2. Οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα.(Αν βρίσκονται στην Ελλάδα θα προσέλθουν οι ίδιοι).

3. Τα ανήλικα τέκνα που παίρνουν σύνταξη και δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι παραπάνω κατηγορίες θα καταγραφούν δια του νομίμου εκπροσώπου τους (επίτροπος - δικαστικός συμπαραστάτης κ.λ.π.) στα γραφεία των αρμοδίων Διευθύνσεων του Ταμείου ή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (ταυτότητα συνταξιούχου κ.λ.π.)για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομιστούν, ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για φυσική καταγραφή:

1. Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της καταγραφής, εκδοθέντα μετά την 01-01-2013. Στην περίπτωση της εξουσιοδότησης χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π., Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στο σπίτι του συνταξιούχου).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (του συνταξιούχου και του εκπροσώπου του) ή Διαβατήριο σε ισχύ.

3. Αριθμός φορολογικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου(οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Β) Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής:

1. Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου η οποία να είναι σε ισχύ.

2. Βεβαίωση δημόσιας Αρχής ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (Δημοτική ή Ελληνική Αστυνομία).

Γ) Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής, που να έχει εκδοθεί μετά την 1-1-2013, από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή καθώς και η μόνιμη ή μη διαμονή του στο εξωτερικό.

2. Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την παραπάνω Αρχή, ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου.

Δ) Ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο:

1. Βιβλιάριο υγείας του τέκνου θεωρημένο για το έτος 2012.

2. Αστυνομική ταυτότητα του εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, δικαστικού συμπαραστάτη).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην Εμπορική Τράπεζα με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. Καταγραφή συνταξιούχων που δεν ανήκουν στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση στις Υπηρεσίες του Ταμείου. Η καταγραφή μέσω εκπροσώπου θα γίνεται μόνο στις προαναφερόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, είναι υποχρεωτική και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας 28-02-2013, δεν θα δοθεί ουδεμία άλλη παράταση.

Στους συνταξιούχους που δεν θα καταγραφούν μέχρι την 28-02-2013 θα γίνει ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι όπου διαπιστώνεται παράνομη είσπραξη σύνταξης θα αναζητούνται όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και οι περιπτώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Διευκρινίζεται ότι όσοι εκ των συνταξιούχων Κύριας και Επικουρικής σύνταξης (ΝΑΤ-ΚΕΑΝ) απέκτησαν Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ) μετά την 03-09-2012, σε οποιαδήποτε Τράπεζα της επιλογής των ή στα ΕΛ.ΤΑ με την καταγραφή των Τραπεζικών Λογαριασμών που προηγήθηκε, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιήσει καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία και δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα τηλέφωνα 2104149541, 2104149280, 2104149270, 2104149260, 2104149290.

Πηγή: ΝΑΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr