Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

11 Αὐγούστου 2013 - Κυριακή Ζ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 28
Κυριακή Ζ΄ Ἐπιστολῶν
11 Αὐγούστου 2013
(Ρωμ. ιε΄, 1-7)

«Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καί μή ἑαυτοῖς ἀρέσκειν»

Στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὑπάρχουν ὑγιῆ, ἀλλά καί ἄρρωστα μέλη. Ὑπάρχουν αὐτοί πού πιστεύουν ἀκλόνητα στόν Θεό καί τηροῦν μέ συνέπεια τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού κλονίζονται στήν πίστι ἤ τήν ἔχουν ἀφήσει νά νεκρωθῆ καί ἄλλοι πού δυσκολεύονται ἤ ἔπαυσαν νά ἐφαρμόζουν τό νόμο τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους. Οἱ δεύτεροι, ἐφ’ ὅσον εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοί, δέν παύουν νά εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς πρέπει νά τούς ἀντιμετωπίζουν τά ἄλλα, τά ὑγιῆ μέλη; Μέ τήν ἀπάντησι στό ἐρώτημα αὐτό ἀσχολεῖται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή σημερινή περικοπή.

Ὁ Χριστιανισμός, σάν θρησκεία ἀγάπης πού εἶναι, καθιέρωσε ἄλλη συμπεριφορά ἔναντι τῶν ἀδυνάτων: τή στάση τῆς ἀνοχῆς καί τῆς συμπάθειας, ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος σήμερα: «Οἱ δυνατοί καί ἀμετακίνητοι στήν πίστι καί τήν ἀρετή, ὀφείλομε νά δείχνωμε ἀνοχή καί συμπάθεια στίς ἀδυναμίες τῶν ἀδυνάτων». Τή συμπεριφορά αὐτή τῆς ἀνεκτικότητας καί κατανόησης καθιέρωσε ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς πρό τῆς ἐλεύσεώς Του, ὅπως τό βεβαίωσε ὁ προφήτης Ἡσαΐας. «Ὁ Μεσσίας πού θά ἔλθει, ψυχές πού μοιάζουν μέ τό τσακισμένο καλάμι δέν θά τίς συντρίψει καί καρδιές πού μοιάζουν μέ λυχνάρι πού τρεμοσβήνει δέν θά ἀποσβήσει». Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλά καί θά τίς βοηθήσει ὅσο τό δυνατόν περισσότερο.

Οἱ «ἀδύνατοι ἀδελφοί» εἶναι ἄρρωστοι. Ὅπως λοιπόν συμπεριφερόμαστε στούς ἀρρώστους, ἔτσι πρέπει ν’ ἀντιμετωπίζωμε κι αὐτούς. Ποτέ κανείς δέν κατηγορεῖ, δέν βρίζει τόν ἄρρωστο γιά τήν ἀσθένειά του. Ἔτσι κι ἐδῶ. Δέν ἐπιτρέπεται νά κακολογοῦμε, νά ταπεινώνωμε, νά καταδικάζωμε τούς ἀδελφούς μας πού ἀντιμετωπίζουν ὁποιοδήποτε ἠθικό ἤ πνευματικό πρόβλημα. Ἀντίθετα ὀφείλομε νά τούς άνεχώμαστε καί νά τούς δείχνωμε συμπάθεια καί κατανόησι.

Γιά νά δείξουν ὅμως τά δυνατά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀνοχή καί συμπάθεια πρός τά ἀδύνατα μέλη χρειάζεται νά ὑπερνικήσουν τόν ἐγωισμό καί τήν ἐγωκεντρικότητά τους. Χρειάζεται νά λησμονοῦν τίς δικές τους ἀνέσεις καί εὐχαριστήσεις γιά νά καταπιάνωνται μέ τά προβλήματα τῶν ἄλλων. Πρέπει νά πραγματοποιήσουν μιά ἡρωϊκή ἔξοδο ἀπό τήν προσωπική τους ἄνεση καί ἀνάπαυση καί νά ριχθοῦν στό στίβο τῆς προσπάθειας γιά τή σωτηρία τοῦ ἄλλου (Λουκ. ιε΄ 6,8). Ἡ προσπάθεια αὐτή δέν εἶναι εὔκολη. Πρόκειται γιά μιά ἀληθινή περιπέτεια. Ἀξίζει ὅμως κάθε θυσία, προκειμένου νά βοηθηθῆ πνευματικά καί ἕνας μόνον ἄνθρωπος.

Ἡ σημερινή περικοπή κλείνει μέ μιά ὑπέροχη προτροπή: «Νά ἀποδέχεσθε ὁ ἕνας τόν ἄλλον», πού σημαίνει: Νά δέχεται ἀμοιβαῖα ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως εἶναι! Νά σηκώνει τό βάρος τῆς ἀδυναμίας του (Γαλ. στ΄, 2)! Καί μέ τήν προτροπή αὐτή ὁ Ἀπόστολος καλεῖ τούς χριστιανούς νά μιμηθοῦν τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, «πού ἀγάπησε τούς ἀνθρώπους καί τούς δέχθηκε σέ στενή σχέσι καί κοινωνία μαζί Του».

Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι μία ζωή κοινωνίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Χριστιανῶν, καθώς καί τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους. Ἡ κοινωνία αὐτή δέν ἀποκλείει τά ἀδύνατα μέλη. Ἀντίθετα μέσα στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας αὐτός πού κλονίζεται, σταθεροποιεῖται ۠ αὐτός πού ἀμφιβάλλει, πιστεύει ۠ ὁ ψυχρός, θερμαίνεται ۠ ὁ ἁμαρτωλός, καθαρίζεται καί σώζεται. ΑΜΗΝ!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr