Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Εἰσαγωγὴ καταστροφικῶν ἀσθενειῶν

Στὴ δύσμοιρη πατρίδα μας δὲν εἰσάγουμε μόνο ἀγαθά, εἴδη ἐξελιγμένης τεχνολογίας, μηχανήματα, φάρμακα, ἀποικιακὰ τρόφιμα καὶ ποτά, εἴδη ποὺ δὲν παράγονται στὸν τόπο μας, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητα στὴ σύγχρονη κοινωνία μας. Μαζί, ὅμως, μὲ αὐτά, δυστυχῶς, εἰσάγουμε καὶ προϊόντα καταστροφικά, ὅπως θρησκευτικὲς δοξασίες, ἐλευθέρια ἤθη καὶ ἀσθένειες ψυχικές, σωματικὲς καὶ περιβαλλοντικές. Καὶ νὰ μὴ θέλαμε νὰ τὰ εἰσάγουμε, μᾶς τὰ ἐπιβάλλουν οἱ δῆθεν ἑταῖροι μας ποὺ θέλουν τὴν ἀλλοίωσή μας πρὸς τὸ κακό, ὥστε τὴν ἀλλοίωση αὐτὴ νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἅλωσή μας ἀπὸ τὸν πονηρό. Μᾶς τὴν ἐπιβάλλουν λέγοντας ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως δὲν μποροῦμε νὰ παραμένουμε ἀγγυλωμένοι στὰ ἤθη καὶ στὰ ἔθιμα τοῦ παρελθόντος, αὐτοῦ τοῦ ἡρωϊκοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ποὺ ἐκεῖνοι δὲν διαθέτουν, νὰ ἀρνούμεθα τὶς φιλελεύθερες ἐξελίξεις ποὺ μᾶς ἀνοίγουν, δῆθεν, τοὺς ὁρίζοντες, ἀλλὰ ταυτόχρονα μᾶς κλείνουν τὶς θύρες τοῦ Παραδείσου.

Γιὰ νὰ εἴμαστε πρόθυμοι νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν εἰσαγωγὴ προϊόντων, καλῶν ἢ κακῶν, δεχόμαστε τοὺς κανονιοβολισμοὺς τῶν διαφημήσεων, τῆς τηλεοράσεως, τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ τοῦ διαδικτύου. Ὅλα αὐτὰ μᾶς προβάλλουν πρότυπα ποὺ ἐρεθίζουν τὰ κατώτερα ἔνστικτα καὶ ἀπενεργοποιοῦν τὶς δυνάμεις ἀντιστάσεως καὶ τῆς ἐπιφυλακῆς τῶν αἰσθήσεών μας κατὰ τὴν προσταγὴ τῆς «νέας τάξης πραγμάτων. Αὐτῆς ποὺ μᾶς θέλει δούλους καὶ ὄχι ἐλευθέρους μὲ τὴν ἔννοια τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας, ποὺ κάνει τοὺς ἀνθρώπους ὑψιπέτες ἀετοὺς καὶ ὄχι χαμερπεῖς γυμνοσάλιαγκες. Αὐτῆς ποὺ μᾶς κλείνει τὰ αὐτιὰ μὲ τὶς σύγχρονες καταναλωτικὲς σειρῆνες, ὥστε νὰ μὴν ἀκοῦμε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ μᾶς λέει: «Τῆ ἐλευθερίᾳ, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. ε΄ 1). Οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους μᾶς κάνουν δούλους τῶν παθῶν, δούλους τῶν ἐπιθυμιῶν, ἕρμαια τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ποὺ ὑπόσχονται ψεύτικους παραδείσους καὶ ὁδηγοῦν στὸ θάνατο.

Γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν, ὅμως, μὲ τέχνασμα στὴν καταστροφὴ πρῶτα μᾶς γλυκαίνουν μὲ γλυκαντικὲς οὐσίες, ὅπως αὐτὲς ποὺ δίνουν στὰ τσίρκα ἢ στὰ δελφινάρια οἱ θηριοδαμαστές, γιὰ νὰ κάνουν τὰ ζῶα νὰ ὑπακούουν στὶς ἐντολές τους. Γλυκαντικὲς οὐσίες εἶναι τὰ χρήματα, οἱ ἀνέσεις, ἡ καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, ἡ ἐφήμερη δόξα. Μᾶς γλυκαίνουν οἱ διαφθορεῖς τῶν ἠθῶν, γιὰ νὰ μᾶς ἔχουν στὸ χέρι. Μετὰ μᾶς προστάζουν νὰ κάνουμε κολοτοῦμπες καὶ ἐμεῖς πιθηκίζοντες δεχόμαστε. Ἔτσι, παίρνουν τὸ ἀτίμητο χρυσάφι τῆς καρδιᾶς μας καὶ τοῦ πολυετοῦς μόχθου μας καὶ μᾶς τὸ ἐξαργυρώνουν μέσα ἀπὸ τὶς χιλιάδες γραφεῖα ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ σὲ κάθε γειτονιὰ μὲ τὴν ἐπωνυμία «ἀγορὰ χρυσοῦ» καὶ ἀπὸ τὶς μυριάδες διεφθαρμένα ἔντυπα καὶ θεάματα, ποὺ δὲν ἔχουν συγκεκριμένο στέκι, γι’ αὐτὸ καὶ ὡς ἀνεξέλεγκτα εἶναι περισσότερο ἐπικίνδυνα. Μᾶς κάνουν φτωχοὺς καὶ ἀπογυμνωμένους ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε εὔκολα νὰ δεχόμαστε τὰ ξυλοκέρατα τῆς πείνας, ποὺ ἡ ἀλληγλεγγύη τους μᾶς προσφέρει, καὶ νὰ χορεύουμε στοὺς ρυθμοὺς ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν μὲ τὰ ὄργανα τῆς ὀρχήστρας τοῦ πονηροῦ.

Στὴν περίοδο τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἔρρευσε πολὺ χρῆμα στὴν πατρίδα μας. Ὅλοι χαιρόμαστε γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ τόπου μας, ἀλλὰ δὲν προβληματισθήκαμε, ποὺ βρήκαμε τόσα χρήματα καὶ πῶς θὰ ἐξοφληθοῦν αὐτά, ἀφοῦ βλέπαμε τὶς βιομηχανίες μας νὰ κλείνουν καὶ τοὺς ἀγρότες μας στὰ καφενεῖα νὰ μεριμνοῦν καὶ νὰ τυρβάζουν περὶ πολλά. Μᾶς ἄρεσαν, ὅμως, τὰ ἔργα, ὅπως καὶ ἡ διακοσμημένη βιτρίνα ποὺ ἔκρυβε πίσω της τρωκτικὰ καὶ παγίδες. 

Οἱ ὑψίκομοι φοίνικες, δένδρα ὑπερήφανα τῶν θερμῶν κλιμάτων, εὐδοκιμοῦν καὶ στὴν πατρίδα μας. Εὐδοκιμοῦν σὲ ὁρισμένες περιοχὲς καὶ θεωροῦνται καλλωπιστικὰ δένδρα ποὺ θυμίζουν ἐξωτικὰ μέρη. Χρειασθήκαμε πολλοὺς φοίνικες στοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ τὰ φυτώρια τῆς πατρίδος μας δὲν ἐπαρκοῦσαν, ἀφοῦ αὐτὰ τὰ δένδρα ἀναπτύσσονται πολὺ ἀργά. Χρήματα τότε, δυστυχῶς ὅπως σήμερα τὰ βλέπουμε, ὑπῆρχαν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ ἀπὸ ἄλλα μέρη θεωρήθηκε σκόπιμη. Μαζί, ὅμως, μὲ τοὺς φοίνικες κάναμε εἰσαγωγὴ καὶ σκαθαριῶν, ποὺ τοὺς καταστρέφουν, ἀφοῦ κανένας ὑγειονομικὸς ἔλεγχος δὲν ἔγινε κατὰ τὴ μαζικὴ εἰσαγωγή τους. Τὰ σκαθάρια αὐτὰ δὲν κατέστρεψαν, ὅμως, μόνο τὰ φοινικόδενδρα τῆς εἰσαγωγῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ φοινικόδενδρα τῆς πατρίδος μας ποὺ ἀπειλοῦνται μὲ πλήρη ἀφανισμό. Αὐτὸ ποὺ ἔχει, ὅμως, ἰδιαίτερη σημασία εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι μας βλέπουμε τοὺς φοίνικες νὰ πεθαίνουν ὄρθιοι καὶ δὲν ἀντιδροῦμε. Περιμένουμε πότε θὰ ἔλθει τὸ σκαθάρι καὶ στὸν κῆπο μας, νὰ μᾶς καταστρέψει καὶ τὰ δικά μας δένδρα. 

Τὸ σκαθάρι εἰσχωρεῖ ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ δένδρου ἐκεῖ ὅπου ξεπροβάλλουν τὰ νέα φύλλα, ἢ εἰσχωρεῖ ἀπὸ τομές ,ὀπὲς ἀπὸ κατεστραμένα τμήματα τοῦ κορμοῦ ἢ ἄλλες ἀλλοιώσεις λόγω ἡλικίας ἢ ἄλλων λόγων στὸ ὑπέργειο μέρος τοῦ φυτοῦ. Μόλις εἰσχωρήσει στὸ ἐσωτερικό του τότε τὸ θηλυκὸ γεννάει περίπου 300 αὐγά, τὰ ὁποῖα ἐκκολάπτονται σὲ 3-5 μέρες σὲ κάμπιες καὶ φαντασθεῖτε τὸν ἀριθμό τους στὶς ἑπόμενες γενιές, ὅταν τὰ θηλυκά γενήσουν. Σὲ λίγες ἡμέρες ἀρχίζει τὸ φοινικόδενδρο νὰ σαπίζει, ἀφοῦ ἡ ἀσθένεια ἐξελίσσεται ραγδαίως καὶ τελικὰ ξηραίνεται. Μήπως αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ξηρανθεῖ τὸ Ὀρθόδοξο δένδρο δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ εἰσχώρηση τοῦ σκαθαριοῦ τῆς φθορᾶς γίνεται στὰ νέα φύλλα, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ἀλλοιώσεις; Δὲν εἰσχωροῦν στοὺς χώρους τῆς νεότητος, καὶ μάλιστα ἐκεῖ ὅπου ἔχει ἀφήσει κενὸ ἡ Θεία Χάρις, λόγω οἰκογενειακῶν προβλημάτων ἢ αὐτονομήσεώς της λόγῳ τῆς κακῆς παιδείας ποὺ τῆς δίνει ἡ ὑπόδουλη στὰ συμφέροντα ἄλλων πολιτεία μας; 

Ἐνῶ, ὅμως, ὅλοις μας γνωρίζουμε τὴν καταστροφικὴ ὕπαρξη τοῦ σκαθαριοῦ παραμένουμε στωϊκὰ ἀδρανεῖς σὲ αὐτὴ τὴ συμφορά, ἀδρανεῖς ἐμπρὸς στὸν ἐπερχόμενο ὄλεθρο. Καὶ δὲν μένουμε ἀδρανεῖς μόνο στὴν περίπτωση αὐτοῦ τοῦ σκαθαριοῦ. Πλῆθος ἀπὸ ἄλλα σκαθάρια ἔχουν εἰσβάλει στὸν τόπο μας μὲ αὐξανόμενες τὶς εἰσαγώμενες ἀσθένειες, ὅπως αὐτὴ τοῦ ἔϊτζ, ποὺ εἶναι καρπὸς ἐλευθέρων ἠθῶν καὶ ἀκολασίας! Εἰσαγώμενες ἀσθένειες δὲν εἶναι καὶ οἱ γρίπες τοῦ Νείλου, τῶν πτηνῶν, τῶν χοίρων; Εἰσαγώμενες πνευματικὲς ἀσθένειες δὲν μᾶς μεταφέρουν οἱ σαϊεντολόγοι, οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ μορμόνοι, οἱ ἀντβεντιστές; Ἡ ἀπάθειά μας σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ θανατηφόρα σκαθάρια μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πλήρη καταστροφή. Τὰ ἀντανακλαστικά μας ἔχουν ἀτονίσει καὶ μόνο ὅταν δοῦμε τὸν «Ἀννίβα πρὸ τῶν πυλῶν» , τὸν κίνδυνο νὰ μᾶς πλησιάζει ὕπουλα τότε μόνο ξυπνοῦμε ἀπὸ τὸν πνευματικό μας λήθαργο. 

Ἡ ἐπιστροφή μας στὴν ὀλιγάρκεια, στὴν ἁπλότητα, στὴν ἐπιζήτηση τῶν ἀναγκαίων μόνο καὶ ὄχι τῶν περιττῶν, ἡ τήρηση τῶν παραδόσεών μας καὶ ἡ ἀποβολὴ ὅλων τῶν ξενόφερτων συνηθειῶν θὰ ἀποτελέσουν τὸ φάρμακο γιὰ τὴ θεραπεία τῶν εἰσαγόμενων ἀσθενειῶν. Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες διαθέτουμε ἀντισώματα πνευματικά, ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μέσα μας στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Εἶναι τὰ ἀντιβιοτικά μας. Καὶ τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ εἶναι τὸ ἀντιβιοτικὸ τῆς συμμετοχῆς μας στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ ὁ Χριστός μας εἶναι «ἡ Ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6) καὶ τῆς μετ’ ἐπιμονῆς τηρήσεως τῶν παραδόσεών μας κατὰ τὴν Παύλεια προτροπή: «Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις» (Β΄ Θεσ. β΄ 15).

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr