Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

12 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 2
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
12 Ἰανουαρίου 2014
Ματθ. δ΄, 12-17

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ διήγηση ἀνοίγει ἐνώπιόν μας ἀλήθειες οἱ ὁποῖες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ ἀληθινὸ φῶς ποὺ προσφέρει μόνον ὁ Χριστός. Βέβαια, κάποια φῶτα ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ αὐτὰ ἦταν πολὺ ἀμυδρὰ καὶ ἀδύναμα γιὰ νὰ φωτίσουν τὸ δρόμο τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν πραγματικὴ σωτηρία. Αὐτὰ τὰ φῶτα ἀφοροῦν στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ διατύπωναν μὲν κάποιες “σοφίες” οἱ ὁποῖες ὅμως ἐκινοῦντο σὲ πολὺ ρηχὰ νερὰ καὶ δὲν εἶχαν καθόλου τὸ βάθος τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ ποὺ προσφέρει ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸ ποὺ διαλύει καὶ ἐξανεμίζει πραγματικὰ τὰ σκοτάδια τῆς ζωῆς καὶ ἀπεγκλωβίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ πολλαπλὰ ἀδιέξοδά του εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τὸ Φῶς αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ βοηθᾶ τὸν κάθε ἄνθρωπο νὰ ὁδηγήσει τὰ βήματά του στὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν εἰδώλων. Εἶναι ἐκεῖνο ἀκόμα ποὺ δείχνει τὸν προορισμό μας πάνω στὴ γῆ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ προανήγγειλε ὁ προφήτης Ἠσαΐας, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ: “Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς”.

Στὴν πραγματικότητα ὁ Χριστὸς παρομοιάζεται μὲ τὸν ἥλιο. Εἶναι ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φωτίζει ἐκτυφλωτικὰ τὴν πορεία ποὺ καλεῖται κάθε χριστιανὸς νὰ ἀκολουθήσει στὴ ζωή του. Ἡ πορεία αὐτὴ φωτίζεται κατὰ τρόπο ποὺ νὰ δίνει μία πληρότητα ζωῆς στὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ὁδηγεῖ στὴν κατάκτηση πνευματικῶν κορυφῶν. Εἶναι ἡ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος καταξιώνεται ὡς πρόσωπο, μὲ ὅλη τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀξία ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ μητέρα του Ἐκκλησία.

Πραγματικά, σήμερα ἡ ζωὴ μας βυθίζεται πολλὲς φορὲς στὰ σκοτάδια τῶν ἀδιεξόδων στὰ ὁποῖα ὁδηγεῖ ἡ ἀλαζονικὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀφήνει ἔξω ἀπὸ τὴ ζωὴ του τὸ Θεό. Τότε καταντᾶ ἡ ζωὴ του ἄχαρη καὶ δοκιμάζει, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό, ὀδυνηρὲς γεύσεις θανάτου. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀκαταστασία, ὁ ἄνθρωπος ψάχνει νὰ βρεῖ κάποια φῶτα. Πολλὲς φορὲς ὅμως ὁ ἴδιος ἀρνεῖται νὰ συναντήσει τὸ πραγματικὸ Φῶς τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Χριστὸ ἀνοίγεται διάπλατα μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ σκέψη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ παρατεινόμενο στοὺς αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ ἄνθρωπος σήμερα καλεῖται νὰ πλησιάσει τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐγκολπωθεῖ τὰ σωτήρια ἐκεῖνα μηνύματα ποὺ μεταφράζονται, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων μας, σὲ πράξη καθημερινῆς ζωῆς. Εἰδικότερα, ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς καλεῖται νὰ δεῖ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸ μέσα ἀπὸ τὸ Εὐχαριστιακὸ Δεῖπνο ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στὴ Θεία Λειτουργία. Μόνο τότε μπορεῖ νὰ βρίσκει ἐπαλήθευση καὶ νὰ μετουσιώνεται σὲ μαρτυρία τὸ “...εἴδομεν τὸ Φῶς τὸ ἀληθινὸν ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον...”. Ἀμήν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr