Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

26 Ἰανουαρίου 2014 - Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 4
Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)
26 Ἰανουαρίου 2014
Λουκᾶ ιθ', 1-10

Ἡ πορεία διὰ μέσου τῆς μετάνοιας καταξιώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ πνευματικὲς κορυφογραμμές. Ἀκριβῶς, σ’ αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία προβάλλοντας τὸ παράδειγμα τοῦ Ζακχαίου στέλνει τὸ πιὸ ἰσχυρὸ μήνυμα στὸν ἄνθρωπο. Ὅσο καὶ ἂν ἔχει πέσει στὴ ζωή του, ὅσο καὶ ἂν βιώνει τὴν τραγικὴ ὀδύνη στὸ χῶρο τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας ἁπλώνεται σ’ ἕνα εὖρος ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ βυθίζεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας. Ἀντίθετα, ἡ ἐκζήτηση τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει τοὺς ὁρίζοντες τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς χαρᾶς καὶ μεταβάλλεται σὲ ὁδοδείκτη ἀληθινῆς ζωῆς. Αὐτὸ ἔπραξε καὶ ὁ Ζακχαῖος, ὁ ὁποῖος, ζητοῦσε μετὰ μανίας νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ.

Γιατί ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει νὰ προβάλλει ὡς παράδειγμα τὴν περίπτωση τοῦ Ζακχαίου; Γιατί μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἀποκρυπτογραφοῦνται μηνύματα οὐράνιας ἀκτινοβολίας. Ὁ Ζακχαῖος, δὲν ἦταν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀπέναντι στὸν ὁποῖο οἱ ὑπόλοιποι συνάνθρωποί του ἔτρεφαν ἐκτίμηση καὶ σεβασμό. Χρησιμοποιοῦσε κάθε εἶδος ἀδικίας, ἐκμετάλλευσης, καταπίεσης καὶ ἀπάτης. Ἦταν ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος κατέκλεβε τοὺς ἄλλους καὶ ἰδιαίτερα τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά. Τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς συνήθως τοὺς ἔχουμε ξεγραμμένους ἀλλὰ καὶ καταδικασμένους στὴν ὁδὸ τῆς ἀπώλειας. Καὶ ὅμως, αὐτὸς ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος, ζητοῦσε νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ. Τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ δημιούργησε μέσα του αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία; Οἱ ἀδικίες ποὺ διέπραττε καθημερινὰ τὸν εἶχαν χωρίσει τόσο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους του. Αὐτὴ ἡ παγερὴ μοναξιὰ ποὺ βίωνε, ὄχι μόνο δὲν τὸν ὁδήγησε στὴν ἀπελπισία ἀλλὰ τὸν βοήθησε νὰ μαζευτεῖ στὸν ἑαυτό του. Ἄφησε μία ἰσχυρὴ δύναμη ποὺ ἀναδυόταν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του νὰ ἐνεργοποιηθεῖ καὶ νὰ ἀρχίσει νὰ εἰσέρχεται στὶς τροχιὲς τῆς θείας ἀγάπης καὶ παρουσίας. Αὐτὴ ἡ δύναμη εἶναι ἡ «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ὁποία ὅμως, ὅταν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ κυριεύεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀμαυρώνεται καὶ ἀναποδογυρίζεται, μὲ ἀποτέλεσμα νά αἰσθανόμαστε τὴν ὀδύνη τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ ὡς μία φοβερὴ τραγικότητα.

Ἡ ὑπέρβαση ποὺ ἀποτόλμησε ὁ Ζακχαῖος νὰ ἐπιζητεῖ νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ, βρίσκει τὴν ἀντιστοιχία της στὴν κίνηση ποὺ καλούμαστε νὰ κάνουμε ὅλοι στὴ ζωή μας, νὰ ἀναζητοῦμε, σὲ ὅποια κατάσταση κι ἂν βρισκόμαστε, τὸ Ἀρχέτυπό μας, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα. Σὲ ὁποιαδήποτε κατάσταση καὶ ἂν βρεθοῦμε, ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ ἀναζητήσουμε τὸν Χριστὸ καὶ νὰ συναντηθοῦμε μαζί Του, ὅπως τότε ὁ Ζακχαῖος, ὁ ὁποῖος δὲν δίστασε προκειμένου νὰ ἐπιτύχει τὸν εὐγενῆ αὐτὸ του στόχο νὰ «ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν». Ὁ Ζακχαῖος δὲν πτοεῖται μπροστὰ στὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια ποὺ ὑψώνονται μπροστά του: φυσικά, κοινωνικὰ καὶ πνευματικά. Τὰ πνευματικὰ ἀφοροῦν στὴν ἁμαρτωλότητά του ποὺ τὸν κρατοῦσε σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὰ φυσικὰ ἀφοροῦσαν στὸ ὅτι ἦταν μικρόσωμος. Τὰ κοινωνικὰ ἦταν ἀκόμα πιὸ ἔντονα, ἀφοῦ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ μία ἔντονη προκατάληψη καὶ στιγματισμὸ ποὺ ἀπέρρεαν ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη.

Τίποτε ὅμως ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω δὲν ἀναστέλλει τὴν μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ Ζακχαίου νὰ δεῖ τὸν Χριστό. Πλημμύριζε ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή του ἀπὸ χαρὰ ποὺ ἔβλεπε τὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ἡ Πατερικὴ σοφία μᾶς διδάσκει ὅτι, ὅποιος θέλγεται ἀπὸ τὴ θέα τοῦ προσώπου βρίσκεται σὲ ἀνεπτυγμένη πνευματικὴ κατάσταση. Ἄλλωστε ὁ Παράδεισός μας, ὁ Χριστός, εἶναι ἡ θέα τοῦ Προσώπου Του, ποὺ μᾶς χαρίζει τὴν ἀτέλειωτη μακαριότητα. Εἶναι «ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἀπέραντος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ Σοῦ Προσώπου τὸ κάλλος τὸ ἄρρητον».

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ ὁδὸς τῆς ἐκζήτησης τῆς θέας τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλὴς στὴ ζωή μας. Αὐτὸ τὸ δρόμο ποὺ ἀκολούθησε ὁ Ζακχαῖος βάδισαν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ εὐλογημένο στερέωμά της. Αὐτὸ ἔπραξε καὶ ὁ ὅσιος Ξενοφῶν, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ὅταν λέει «θάρσει τέκνον, θάρσει θύγατερ», μᾶς παραπέμπει στὴν «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» μέσα μας καὶ τὴν θεϊκὴ συγγένειά μας μαζί Του κατὰ τρόπο ποὺ μᾶς ἑλκύει πάντοτε στὴν ἀναζήτησή Του. Ἀμήν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr