Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

14 Σεπτεμβρίου 2014 - Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 37
Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
14 Σεπτεμβρίου 2014
Ἰωάννου ιθ΄ 6 – 11, 13-20, 25-28, 30-35

Τιμοῦμε σήμερα καὶ προσκυνοῦμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τὸν Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐνθυμούμαστε τὸ Πάθος Του καὶ τὴν σταύρωσή Του. Τιμοῦμε καὶ προσκυνοῦμε τὸν Σταυρὸ ἐξαιτίας τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἑκουσίως σταυρώθηκε γιὰ νὰ παράσχει σὲ ὅλους μας τὴ λύτρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου, τὴν εὐκαιρία τῆς συγγνώμης καὶ τὴν προοπτική τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ὅλα τὰ γεγονότα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, δηλαδὴ τῆς καταδίκης του Χριστοῦ, τοῦ Πάθους καὶ τῆς σταυρώσεώς Του, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τιμοῦμε τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ νηστεία, περισυλλογὴ καὶ κατάνυξη.

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ συγκινηθοῦμε, βλέποντας τὴν ἄπειρο ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο; πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ θαυμάσουμε, ὅταν ὁλόκληρη ἡ κτίση ἔφριξε μπροστὰ στὸ ἑκούσιο Πάθος τοῦ Κυρίου μας, στὶς μαστιγώσεις, στὰ ραπίσματα, στὸ ἀκάνθινο στεφάνι, στὸν σταυρό, στὴ λόγχη καὶ στὸν θάνατο τοῦ Θεανθρώπου; Οἱ ἄγγελοι ἔφριξαν, ὁ ἥλιος σκοτεινίασε, ἡ γῆ ἐσείσθη, τὰ μνήματα ἀνοίχθηκαν, οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἐθαύμασαν, καὶ ἐμεῖς ἐν κατανύξει ψυχῆς προσκυνοῦμε καὶ τιμοῦμε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας, ποὺ ἔγινε ἀπὸ ὄργανο καταδίκης τὸ Ξύλο τῆς Ζωῆς, τὸ ὅπλο κατὰ τοῦ Διαβόλου καὶ τὸ φάρμακο ἐνάντια στὸν πνευματικὸ θάνατο.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας κάνουν ἕναν σοφὸ παραλληλισμό: ὅπως τὸ ξύλο τῆς γνώσεως ἔγινε αἰτία γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ Ἀδάμ, ἔτσι τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ γίνεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας μας. Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ καύχημα καὶ τὸ τρόπαιο ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ὁ Σταυρός, σύμφωνα καὶ μὲ ἕναν ὑπέροχο ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ φύλακας τῆς οἰκουμένης, εἶναι τὸ κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τὸ στήριγμα τῶν πιστῶν, εἶναι ἡ δόξα τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει πολλὰ παραδείγματα νὰ μᾶς ὑποδείξει ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων, ὅπου μὲ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέγιστα θαύματα ἔγιναν, καὶ θεραπεῖες ἀσθενῶν, καὶ ἐξορίες δαιμόνων. Ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορές, μὲ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, οἱ ἅγιοι διασώθηκαν καὶ ἔμειναν ἀλώβητοι ἀπὸ σαρκοβόρα θηρία ἢ ἀπὸ δηλητήρια ποὺ ἔδιναν στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ οἱ διάφοροι κατὰ καιροὺς ἐχθροί τῆς πίστεώς μας.

Ὁ Σταυρὸς ἑπομένως τοῦ Κυρίου μας, ὁ ποτισμένος μὲ τὸ αἷμα τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὁ σταυρὸς ποὺ φέρουμε στὸ λαιμό μας καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ποὺ κάνουμε μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια, ἔχει μεγάλη δύναμη καὶ παρέχει μέγιστες ὠφέλειες γιὰ κάθε πιστὸ χριστιανό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία σήμερα τὸν προβάλλει καὶ τὸν ὑψώνει ἐνώπιόν μας, καὶ μᾶς προσκαλεῖ ὅλους νὰ προσέλθουμε καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε μὲ δέος καὶ μὲ πίστη, γιὰ νὰ ἁγιασθοῦμε ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρό.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἂς προσέλθουμε ὄχι μόνο μὲ πίστη, ἀλλὰ καὶ μὲ κατάνυξη ψυχῆς. Ἂς προσέλθουμε μὲ ἀγάπη στὴν καρδιά μας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον, ὥστε νὰ ἑλκύσουμε τὴν χάρη καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἂς προσέλθουμε μὲ καθαρὴ καρδιά, μακριὰ ἀπὸ πονηροὺς λογισμούς, ἔξω ἀπὸ κάθε κακία, ἀφοῦ διώξουμε ἀπὸ τὴν καρδιὰ μας τὸ μῖσος, τὴ ζήλεια ἢ τὴν ἀντιπάθεια κατὰ τοῦ πλησίον, τὸ θυμὸ, τὴν ὀργὴ ἢ κάθε ἐπιθυμία ποὺ ἀντιστρατεύεται στὴν ἐντολὴ τῆς Ἀγάπης καὶ σὲ ὅ,τι ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἐκπροσωπεῖ. Ἂν ἐπιθυμοῦμε πράγματι ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ νὰ εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἀφορμὴ ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας, ἂς προσπαθήσουμε νὰ γίνουμε μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀγάπη, στὴ συγγνώμη, στὴν αὐτοθυσία. Ἂς ἀνοίξουμε κι ἐμεῖς τὰ χέρια μας, κι ἂς ἀγκαλιάσουμε τὸν πλησίον, τὸν κάθε συνάνθρωπό μας, κι ἂς ἀπορρίψουμε ἀπὸ τὴν καρδιά μας τὸ πνεῦμα τῆς ἀτομικότητας, τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς ἀποξένωσης ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἀντὶ νὰ ζητᾶμε πῶς θὰ πάρουμε, ἂς ἀναζητοῦμε πῶς θὰ προσφέρουμε γύρω μας, αὐθόρμητα καὶ ἀνιδιοτελῶς, ὅπως ἔπραξε ὁ Σωτῆρας καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Μὲ καθαρότητα καρδιᾶς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης ἂς προσέλθουμε σήμερα καὶ ἂς προσερχόμαστε πάντοτε στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, στὸ ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ γινόμαστε ἕνα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ μετέχουμε στὴν αἰώνια Ζωή. Καὶ μὲ τὴν ἴδια καθαρότητα καρδιᾶς, μὲ φόβο Θεοῦ, πίστη καὶ ἀγάπη, ἂς προσκυνήσουμε τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸ Ξύλο τῆς Ζωῆς, ὥστε νὰ λάβουμε τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ δύναμη ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα, ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλὰ καὶ κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr