Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

12 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (τοῦ Σπορέως)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 41
Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (τοῦ Σπορέως)
12 Ὀκτωβρίου 2014
Λουκᾶ η΄ 5 – 15

Σὲ ἕνα σκηνικὸ ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν γεωργικὴ ζωὴ παραπέμπει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιὰ νὰ ἀναδείξει ἀλήθειες ποὺ ἀγγίζουν βαθιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτὴ ἡ ἐποχὴ τοῦ Φθινοπώρου εἶναι ἡ κατάλληλη γιὰ νὰ κάνουν τὴ σπορὰ οἱ γεωργοί, μὲ τὴν προσδοκία πάντοτε μίας πλούσιας καὶ προσοδοφόρας καρποφορίας ὅταν φθάσει ὁ κατάλληλος καιρός. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα ποὺ εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐνέπνευσε τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ τοποθετήσουν τὴν ἀνάγνωση τῆς γνωστῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ Σπορέως στὴν «καρδιὰ» τοῦ Ὀκτωβρίου. Ἡ ἐπιλογὴ κρίνεται ὄντως ὡς πολὺ ἐπιτυχημένη ἂν ἀναλογισθοῦμε ὅτι βρισκόμαστε σὲ μία περίοδο ποὺ σηματοδοτεῖται μὲ τὴν ἔναρξη πολλῶν δραστηριοτήτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὅλοι προσβλέπουμε σὲ μία πλούσια πνευματικὴ καρποφορία.

Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, πὼς ὅταν ὁ Χριστὸς ἄρχισε νὰ διδάσκει τὸ λαό, χρησιμοποίησε τὴν ὡραιότατη αὐτὴ παραβολή. Οἱ μαθητές, διψώντας γιὰ τὰ μηνύματά της, τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς ἐξηγήσει τὸ βαθύτερο νόημά της.

Ἐκεῖνο ποὺ κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ συμπεράνει ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη παραβολή, εἶναι ὅτι ὁ σπορέας ταυτίζεται μὲ τὸ ἴδιο τὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας. Μὲ τὸ ὅλο ἔργο καὶ τὴ διδασκαλία Του, οὐσιαστικὰ εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ προσφέρει τοὺς σπόρους τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, μὲ ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ ν’ ἀποδώσουν πλούσια πνευματικὴ καρποφορία. Συνεχιστὲς τῆς θείας σπορᾶς εἶναι οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, οἱ κήρυκες καὶ οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως διαβεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «Αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Ὁπωσδήποτε, χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία, ὁ πνευματικὸς σπόρος ποὺ προσφέρεται εἶναι ἐξαίρετος σὲ ποιότητα, καλύτερος καὶ ἀνώτερος ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον. Καὶ αὐτὸ γιατί ἔχει θεία προέλευση, μὲ δυναμικὴ ποὺ ἀπογειώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ πνευματικὰ ὕψη καὶ τὸν καταξιώνει σὲ μία ποιότητα ζωῆς μὲ προσανατολισμὸ τὴν αἰωνιότητα. Οἱ ἀνθρώπινες διδασκαλίες καὶ θεωρίες, ἀκόμα καὶ οἱ λογῆς ἰδεολογίες ποὺ κατὰ καιροὺς ἐμφανίζονται στὸ προσκήνιο, μπορεῖ νὰ κρύβουν βέβαια σὲ μερικὲς περιπτώσεις κάποια φῶτα, ὡστόσο αὐτὰ εἶναι πολὺ ἀμυδρὰ καὶ ἀδύναμα. Ἀπὸ μόνα τους ὄχι μόνο δὲν φωτίζουν τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὸν ἀφήνουν ἐγκαταλειμμένο σὲ ἐφιαλτικὲς κρίσεις καὶ χρεοκοπίες, ὅπως εἶναι αὐτὲς ποὺ τόσο ὀδυνηρὰ βιώνει σήμερα.

Ἀξίζει ν’ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «σπείρεται» στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου μὲ διάφορους τρόπους. Ὅμως ἂν ὁ σπόρος δὲν βλασταίνει παντοῦ, ἂς μὴν ἀναζητοῦμε τὴν αἰτία οὔτε στὶς διαθέσεις τοῦ σποριᾶ οὔτε στὴν ποιότητα τοῦ σπόρου, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ στρέψουμε τὴν προσοχή μας στὸ εἶδος τοῦ ἀγροῦ ποὺ δέχθηκε τὸν σπόρο. Μὲ ἄλλα λόγια, ἂς ἐξετάσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀνταποκρίνονται οἱ ἄνθρωποι στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, στὴν ποιότητα τῆς γῆς ποὺ ἀντιπροσωπεύει ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς.

Οἱ τρεῖς κατηγορίες τοῦ ἄγονου ἐδάφους ποὺ περιγράφονται στὴν περικοπὴ μας εἶναι δυνατὸ ν’ ἀντικατοπτρίζουν τὶς δικές μας διαθέσεις, τὶς ὁποῖες ἐκδηλώνουμε μπροστὰ στὴν αἰώνια ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἄλλοτε ἀπὸ ἀμέλεια, ἄλλοτε ἀπὸ μία ἐπιπόλαιη στάση ποὺ τηροῦμε, ἄλλοτε ἀπὸ τὴν ἀδυναμία μας νὰ ξεριζώσουμε πάθη ποὺ ἐμφωλεύουν στὴν καρδιά μας γιὰ νὰ διανοίξουμε χῶρο νὰ κατοικήσει μέσα μας ἡ Θεία Χάρη, ἐμποδίζουμε τὴν καρποφορία τοῦ θείου λόγου μέσα μας.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἡ παραβολὴ ποὺ ξεδιπλώνει σήμερα μπροστὰ μας τὸ Εὐαγγέλιο, ἀποτελεῖ ἕνα ἀφυπνιστικὸ προσκλητήριο γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴ μεγάλη προσφορὰ τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὴ ἡ ἀνταπόκρισή μας θὰ δώσει τὴ δυνατότητα νὰ καρποφορήσει στὴν ψυχή μας ὁ σπόρος τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς ποὺ μεταρσιώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταξιώνει ὡς πρόσωπο μὲ αἰώνιες ἀντοχὲς καὶ ἀξίες. Ἂς στραφοῦμε, λοιπόν, στὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰ τὸν τακτοποιήσουμε καὶ νὰ τὸν ἀφήσουμε νὰ καταστεῖ «καλὴ γῆ» μὲ γόνιμο ἔδαφος, προκειμένου νὰ καρποφορεῖ καὶ στὴ δική μας ὕπαρξη ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr