Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

26 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 43
Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ
26 Ὀκτωβρίου 2014
Λουκᾶ η΄ 27 – 39

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ἀγαπητοί μου άδελφοί, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὸ θαῦμα τοῦ δαιμονισμένου τῶν Γαδαρηνῶν, ἀποκαλύπτει μία τραγικὴ πτυχὴ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ταυτόχρονα μεταγγίζει τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα στὴ ζωή του. Ἡ τραγικότητα ἑστιάζεται στὸ θέμα τῆς κυριαρχίας τοῦ Σατανᾶ, ἡ ὁποία ἀποτυπώνει μία ἀκαταστασία στὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἐγκλωβισμό του στὰ δεσμὰ τῆς δουλείας καὶ τοῦ θανάτου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός, ὡς ἡ μεγάλη μας ἐλπίδα, γιατὶ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν ὕπαρξή μας στὸ ἀληθινό της μεγαλεῖο. Ἡ Ἐκκλησία δὲν σταματᾶ νὰ διακηρύσσει διὰ στόματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι ὁ Κύριος ἦλθε στὸν κόσμο «ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον». Ὁ Χριστὸς εἶναι τελικὰ ὁ μεγάλος ἐλευθερωτής.

Ὁ δαιμονισμένος ποὺ παρουσιάζει ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν σατανικῶν δυνάμεων μόλις συνάντησε τὸν Χριστό. Ἡ ἀλλαγὴ ἦταν ριζική. Ἔγινε νέα καὶ χαριτωμένη ὕπαρξη. Ὅπως πληροφορούμαστε, ἀπὸ γυμνὸς ἔγινε «ἱματισμένος» καὶ ἀπὸ ἀλλοπρόσαλλος «σωφρονῶν». Περιπλανιόταν προηγουμένως σὲ μνήματα καὶ ἔρημους τόπους. Ἀφοῦ ὅμως συναντήθηκε μὲ τὸν Χριστὸ τὸν βλέπουμε νὰ μεταμορφώνεται ὡς ὕπαρξη καὶ νὰ εἶναι καθ’ ὅλα κοινωνικότατος. Ἐπικοινωνεῖ πλέον μὲ τοὺς γύρω του καὶ μάλιστα μὲ τὸν πιὸ αὐθεντικὸ τρόπο. Ἡ ἐπιθετικότητα ποὺ ἐκδήλωνε πρὶν καὶ τρόμαζε τοὺς γύρω του, ἡ καταστροφικὴ μανία ποὺ τὸν καταλάμβανε μὲ τὸν πιὸ ἀπαίσιο καὶ ἀπεχθῆ τρόπο, μεταβάλλονται τώρα σὲ ὁρμὴ κοινωνικότητας καὶ σχέσης. Σὲ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ ὄσμωση τῶν πραγμάτων.

Ἔμφυτο στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι βέβαια ἡ κοινωνικότητα. Αὐτὸ τὸ ἀναγνώρισε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη. Ἡ κοινωνικότητα ποὺ ἐκδηλώνει ὁ ἄνθρωπος κινεῖται σ’ ἕνα τελειότερο ὁρίζοντα σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα δημιουργήματα. Στὴν ἀνώτερη μορφή της καὶ στὴν κάθετη διάστασή της ἐκφράζεται ὡς θρησκευτικότητα. 

Ἡ Πατερικὴ σκέψη σαφῶς ἐπισημαίνει ὅτι ἡ κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐκδηλώνεται στὴν πιὸ αὐθεντική της μορφὴ μὲ τὴν ὑπέρβαση τῆς ἀτομικότητάς του. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἔκφραση τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον. Ἡ ἀγάπη πραγματικὰ ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τοῦ ἀτόμου καὶ σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο μὲ ὁρμὴ σὲ μία συνάντηση μὲ τὸν ἄλλο, χωρὶς ὁποιεσδήποτε προϋποθέσεις καὶ μὲ πλήρη ἀποδοχή.

Εἰδικότερα ὁ χριστιανὸς στὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸν Θεὸ ἀνακαλύπτει τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ κοινωνεῖ μὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται πληρότητα ὅταν κλείνεται στὸν ἑαυτό του καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ πλησίον του. Ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀφήνει πίσω της ἀνθρώπους ποὺ στοιβάζονται στοὺς δρόμους χωρὶς ἐργασία, ἀνέστιους, πεινῶντες καὶ διψῶντες, ἡ ἀδιαφορία καὶ τὸ προσπέρασμά τους δὲν εἶναι καθόλου συμβατὰ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως χαρακτηριστικὰ σημειώνει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, εἶναι τύπος καὶ εἰκόνα «τοῦ σύμπαντος κόσμου». Αὐτὸ φανερώνει σίγουρα ὄχι μόνο τὴ θέση τῶν χριστιανῶν μέσα στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο.

Ἡ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν χῶρο τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας ποὺ ὑπόσχεται ἡ Ἐκκλησία, προϋποθέτει τὴν ἀπελευθέρωσή του ἀλλὰ καὶ τὴ γιατρειά του ἀπὸ τὶς διάφορες ἀσθένειες ποὺ τὸν προσβάλλουν καθημερινά. Ὁ δαιμονισμένος θεραπεύθηκε ἀπὸ τὸ μεγάλο γιατρό, τὸν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία της διαβεβαιώνει ὅτι καμιὰ ἀσθένεια δὲν μένει ἀθεράπευτη. Ὁ ἄνθρωπος γιατρεύεται ἐν Χριστῷ ἀπὸ ὅλες τὶς «ἀσθένειες» ποὺ τόσο βασανιστικὰ τὸν καθηλώνουν στὴν τραγικότητα τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς ἀκοινωνησίας. Ἡ παρουσία τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἔδινε πληρότητα στὸν ἑαυτό του, ὥστε τὸ μόνο ποὺ φοβόταν ἦταν ὁ κίνδυνος μήπως περιπέσει στὴν προηγούμενη κατάστασή του.

Μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη, τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐργάσθηκε καὶ ἀγωνίσθηκε καὶ ἄθλησε καὶ ὁ ἅγιος ποὺ σήμερα γιρτάζουμε, ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ Μυροβλήτης ἅγιος Δημήτριος, ὁ ἱεραπόστολος τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ὅλης τῆς Μακεδονίας, ὁ διαπρύσιος δάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὑπόδειγμα τῶν νέων. Μὲ τὶς θαυματουργικὲς του παρεμβάσεις ποὺ ἦταν καρπὸς προσευχῆς, πίστεως καὶ χάριτος, εἶδε τὴν πατρίδα του Θεσσαλονίκη γεμάτη Χριστιανούς.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ καὶ σήμερα νὰ δεχθεῖ στὴ ζωὴ του τὸν ἐλευθερωτὴ Χριστό. Εἶναι ὁ μόνος ποὺ δύναται νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ κάθε καταλυτικὴ δύναμη τοῦ κακοῦ καὶ τὶς δυνάμεις του. Ἂς ὁπλιθοῦμε λοιπόν μὲ πίστη, ὥστε ἄτρομοι, ἀδίστακτοι, ἄκαμπτοι, γενναῖοι καὶ πρόθυμοι νὰ δίνουμε τὴν καλὴ μαρτυρία καὶ ὁμολογία, ὥστε νὰ βλέπουν οἱ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ πίστεως πόσο ὡραία περιπέτεια εἶναι ἡ ἄθληση καὶ ἡ ἁγιότητα καὶ ἔχοντας ὡς πρότυπο τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Δημήτριο νὰ δοξολογοῦν τὸν Τριαδικὸ Θεό, «τὸν ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενον». Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr