Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

5 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 40
Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ
5 Ὀκτωβρίου 2014
Λουκᾶ στ΄ 31 – 36

Μὲ τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ἀγαπητοί μου άδελφοί, ἡ ὁποία εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὅρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας, ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία μᾶς βοηθᾶ νὰ προσεγγίσουμε μία σπουδαία ἀλήθεια, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ διαποτίζει ὅλες τὶς δραστηριότητες τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. Ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀποκαλύπτεται ὡς πραγματικότητα καὶ δυνατότητα ἀληθινῆς ζωῆς, εἶναι ὅτι κριτήριο τῆς ἀγάπης μας στὸ Θεὸ εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας.

Ἀκούσαμε καταρχὴν τὸν Κύριο νὰ μᾶς λέει σήμερα: «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Δηλαδὴ, ὅπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι νὰ φέρεστε κι ἐσεῖς σ’ αὐτούς.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἀπόδοση τῶν ἴσων συνιστᾶ καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης. Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὅταν θέλουμε νὰ μᾶς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι ἔτσι καὶ ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ ἀγαποῦμε τοὺς συνανθρώπους μας. Ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ μᾶς ἀδικοῦν, οὔτε κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς ἀδικοῦμε. Αὐτὴ τὴν ἀρχὴ τὴ συναντοῦμε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ὁ Χριστὸς ὅμως, μέσα ἀπὸ τὴν ὅλη παιδαγωγική του προσέγγιση, προχωρεῖ πολὺ πιὸ πέρα τονίζοντας τὴ μεγάλη σημασία τῆς ἀγάπης. Καὶ ἀκριβῶς, μέσα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μας, μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐκείνη ποὺ ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Μὲ τὴ δυναμική της φθάνουμε σὲ τέτοια ὕψη ὅπου μποροῦμε νὰ ἀγαποῦμε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς μας. Ὅταν μισοῦμε αὐτὸν ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾶ, αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν μία παρὰ φύση κατάσταση. Ὅταν ὅμως ἀγαποῦμε αὐτὸν ποὺ μᾶς ἀγαπᾶ, αὐτὸ ἐντάσσεται μέσα στὴ σφαῖρα τοῦ φυσικοῦ. Τὸ νὰ ἀγαποῦμε ὅμως αὐτὸν ποὺ μᾶς ἐχθρεύεται καὶ μᾶς καταδιώκει καὶ μᾶς κυνηγᾶ, αὐτὸ σίγουρα μπορεῖ νὰ θεωρεῖται σὰν μία ὑπὲρ φύση ζωή. Σ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴ ζωὴ, ποὺ ἀποκαλύπτεται ὡς κοινωνία ἀγάπης, μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τονίζει: «Καὶ ἂν ἀγαπᾶτε ἐκείνους ποὺ σᾶς ἀγαποῦν τί σπουδαῖο κάνετε; Καὶ οἱ κακοὶ ἀγαποῦν ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀγαποῦν. Καὶ ἂν κάνετε τὸ καλὸ σ’ ἐκείνους ποὺ σᾶς κάνουν καλὸ τί σπουδαῖο κάνετε; Καὶ οἱ κακοὶ τὸ ἴδιο κάνουν». Στὴ συνέχεια τονίζει ὅτι πρέπει νὰ μοιάζουμε στὸ Θεὸ Πατέρα μας ὁ ὁποῖος εἶναι Οἰκτίρμων καὶ ἀγαπᾶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Ἑπομένως ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ὑπερβαίνει ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλανθρωπία. Τὴν ταύτιση αὐτὴ τονίζει πολὺ ἐμφαντικὰ ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι «δικαιοσύνην λέγοντες (ἐννοοῦμεν) τὴν ἐνθεωρουμένην τοῖς μυστηρίοις σοφίαν τοῦ Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν...». Αὐτὴ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐγκολπώθηκαν στὴ ζωὴ τους οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ λάμπουν τώρα στὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ στερέωμα καὶ καθοδηγοῦν μὲ ἀσφάλεια τὴ ζωή μας. Μὲ τὸ ἰσχυρὸ παράδειγμά τους, μᾶς δίνουν τὴ δυνατότητα νὰ ἰχνηλατήσουμε διόδους ἀληθινῆς ζωῆς ποὺ παραπέμπουν στὴν αἰώνια ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, μὲ τὰ ἐπαναστατικὰ μηνύματα ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ σημερινὴ περικοπή, τροφοδοτεῖται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὴν πραγματικὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ἰδιαίτερα σήμερα βλέπουμε νὰ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ χρεοκοπίες καὶ πνευματικὰ ἐλλείμματα. Στὴν προοπτικὴ αὐτή, ἡ ἀναζήτηση τῆς δικαιοσύνης κινεῖται στὶς συχνότητες τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου μας: «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr