Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΤΟΠΟΝΥΜΙΑΙ ΕΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙᾼ

Ὁ καλός μας συμπολίτης καί λίαν σεβαστός μοι κ. Μ. Κεφάλας, καθηγητής ἐν τῇ ἐν Χάλκῃ Θεολογικῇ Σχολῇ, Καλλιμασώτης, ἀσμένως ἀπέστειλε πρός δημοσίευσιν τάς κατωτέρω τοπονυμίας τοῦ χωρίου του. 

Εὐχαρίστως δημοσιεύοντες ὑπό τοῦ λογίου συμπολίτου ἀποσταλλέντα, εὐχαριστοῦμεν αὐτόν καί ἐλπίζομεν ὃτι οὐ παύσηται μετέχων τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἡμετέρου ἠμερολογίου.

Ἡ Πατέλλα. Ὁ Τροχαλᾶς. Τό Καμινάκι. Ἡ Πλακωτή. Ἡ Λίμνη. Ὁ Κεφαλᾶς. Ἡ Μερία. Ἃγιος Νικόλας. Ἁγιά Παρασκευή. Ὁ Μπασουκαλᾶς. Τό Πολυγέντρι. Ὁ Βουότοπος. Ὁ Ἀνέμωνας. Τό Μπροσποτάμι. Ἡ Μαλόβρυση. Τά Φροῆσα. Ἁγιά Θυμιά. Ἃγιος Σίγερος. Ὁ Κάλαμος. Ἡ Μνιγοῦρα. Τό Κάτω Πηγάδι. Ὁ Σελέπερος. Τό Δάγκρι. Τά Λαγκάδια. Ὁ Στυρᾶς. Τό Προσκύνημα. Τό Τσιγουράκι. Τά Πανιά. Ἃγιος Μιλιανός. Οἱ Λάκκοι. Ἡ Ρουσᾶ. Τά Σκαλιά Τά Κουμαρωπά. Ἡ Καλαθοῦ. Ὁ Καραβᾶς. Ἡ Καμμάρα. Τό Καμμάρι. Οἱ Βίγλες. Ὁ Τσοῦκος. Ὁ Μπουναφές. Ἡ Μονολιᾶ. Τῆς Βώλαινας. Το Ἒξω Ποτάμι. Ἃγιος Γιάννης. Τό Βροπηγάδι. Τά Καμπιά. Ὁ Κουλλουρής. Τό Βουνάκι. Ἡ Ρά. Ὁ Παλιάωνας. Τά Πλακούρια. Τά Πλάγια. Ἡ Σκάφη. Πέρα Μύλος. Τά Ποντίσματα. Τοῦ Μάνδαλη. Τοῦ Σκουλούη. Ἡ Μαρουλλοῦ. Τοῦ Παρθένη. Τοῦ Τσιριφιώτη. Ὁ Πασπαλᾶς. Ἁγιά Μαρίνα. Ἡ Παπαντή. Ἡ Στροβιλιά. Ἡ Παμπακιά. Ἃγιοι Ἀπόστολοι. Ὁ Σταυρός. Ἡ Πλατειά. Τό Σκοινάρι. Οἱ Καρυές. Το Ἒξω ‘κεῖ. Ἡ Ζωπηγή. Ἡ Μαμμιού. Τά Βρυτά. Ἡ Μελόνα.

Τάς τοπωνυμίας ταύτας ἀντέγραψα πιστῶς ὡς προφέρονται ὑπό τῶν χωρικῶν, ἀφήνω δέ εἰς τούς καταγινομένους εἰς τά τοιαῦτα ν’ ἀνεύρωσι τήν ἀληθῆ γένεσιν αὐτῶν. Ἐγώ γενικῶς παρατηρῶ, ὃτι αἱ τοπωνυμίαι αὗται τό μεν ἐδόθησαν ἐκ τῶν ἐν τοῖς τόποις ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων ἐνιαχοῦ διασώζονται ἐρείπια, τό δέ ἐκ τῶν πάλαι ποτέ ἰδιοκτητῶν, τό δε ἐκ τῆς φύσεως τῶν μερῶν, τό δε ἐκ τοῦ εὐδοκιμοῦντος προϊόντος. Ἲχνη ἀρχαίων λέξεων, ἀσυνήθων νῦν ἀνευρίσκω ἐν τοῖς Τροχαλᾶς (ἐκ τοῦ τροχαλός κυρτός, στρογγυλός, ἀληθῶς δέ ὁ τροχαλᾶς ε­­ἶναι κορυφή στρογγύλη λόφου), Πασπαλᾶς (ἐκ τοῦ πασπάλη διά τό λεπτόν καί λευκόν τοῦ χώματος) καί Στροβιλιά (ἐκ τοῦ στρόβιλος διά τήν πάλαι ποτέ αὐτόθι πηγήν), καί Βρυτά (ἐκ τοῦ βρύσι). Τουρκικῆς ἀρχῆς εἶναι κατ’ ἐμέ τό Μπασ-συκαλᾶς διά τά ἂριστα αὐτόθι σῦκα, φραγκικῆς δέ καί ἂλλα καί τα Πατέλλα (ἐκ τοῦ piatella, διότι εὶναι ἐπίπεδος κορυφή λόφου) καί Μελόνα, melone, πεπονών. 

Τό Μερία κατ’ ἐμέ ὠνομάσθη ἢ ἐκ τοῦ μερίς, μερίδα, μερία, ὃπερ ἐν τοῖς ἒπειτα χρόνοις ἐνίοτε σημαίνει κλῆρον, κτῆμα, ὡστε ἦτο κατ’ ἐξοχήν κτῆμά τινος, καί μέχρι τοῦ 1881 διεσώζετο ἠρειπωμένος πύργος μετά μεγίστου ληνοῦ ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου, διότι τα πέριξ ἦσαν ἀμπελῶνες, ἢ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἰδιοκτήτου τά Μερία, ἡ Μερία, Μεριᾶς δέ σώζεται ἒτι καί νῦν ἐν Ἁγίῳ Γεωργίῳ ἐπώνυμον ἐκ τοῦ μερί, μηρίον, μηρός, κυρίως ὁ ἒχων παχέα μεγάλα μηρία, ὁπως Στομάρας, Κεφάλας, Αὐτιᾶς, Φρυδᾶς, Κουτέλλας κτλ. Τό Πολυγέντρι εἶανι κατ’ ἐμέ ἢ Πολυκέντρι διά τούς πολλούς σχοίνους (οἱ παλαιοί ἒλεγον ἡ σχοῖνος) ἢ Πολυγέντριον = Πολύγονον διά τό εὒφορον τοῦ μέρους. Ἡ Μαλόβρυση προῆλθεν ἲσως ἐκ τοῦ Ὁμαλόβρυση ἢ Μαλλόβρυση ἢ Μανόβρυση = τρελλόβρυση. Τα Φροῆσα νομίζω ὀνομασθένταδια τό κρημνῶδες τοῦ μέρους ἀντί Εὐροῆσα, Βροῆσα, Φροῆσα. Ἡ Μνιγοῦρα εἶναι ἀντί Πνιγοῦρα ἐκ τοῦ πνίγειν, διότι ἐν πολυομβρίᾳ μεταβάλλεται εἰς λίμνην, οὓτω δέ καί γράφεται ἐν ἀρχαίοις ἐγγράφοις. Στυρᾶς ἒγραψα καί οὐχί Στειρᾶς, διότι παραδέχομαι, ὃτι ἐκλήθη ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχαίου κτήτορος Στυρᾶ κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ Στύρακας (ἐκ τοῦ στύραξ,) Στυρακᾶς δέ ὁ κάμνων ἢ ἒχων πολλά στυράκια, στυράκια δέ ἐκαλοῦντο μέχρις ἐσχάτων αἱ καταθλιπτικαί τῶν ἐλαιῶν μηχαναί δι’ ἐμβόλου, τό ἒμβολον δέ τοῦτο κυρίως ἐκαλεῖτο στυράκιον, ἒπειτα δε ἐκ τοῦ μέρους τό ὃλον.

Τά Ρουσᾶ, Τσοῦκος, Μπουναφές, Ρᾶ, καί Μαμμιού, εἰκάζω προελθόντα ἐκ τῶν κτητόρων, τά Ρουσᾶ, τά Τσούκου, τά Μπουναφέ, τά Ρᾶ καί τά Μαμμίου (ἃπαντα φράγκικα ὀνόματα), ἐξ οὗ καί Μαμμίου καί κατά θηλυκά Πλουμού, Μονού, Ἀγκερού, Βιερού, Βγενού, ἡ Μαμμιού. Ὁμοίας ἀρχῆς θεωρῶ καί τό Δάγκρι =τά Δάγκρη, καί τοῦ Σελέπερου, τά Σελεπέρου, Celebrus, ἐκ τοῦ Celeber, ὃπερ ἰσοδύναμον ἐνίοτε πρός τό Coelestis ἐπί τῆς σημασίας τοῦ γεροντοπαλλήκαρον.

Ἐκ τοῦ Πλακούρια (πλάξ+urium) ὀνομάζεται καί ἡ ἐν τῷ μοναστηρίῳ τοῦ χωρίου ἡμῶν Παναγία Πλακουριώτισσα, οὐχί δε Πλακιδιώτισσα, ὡς ὑπεράγαν ἑλληνίζοντες τινες θέλουσι, διότι ἀκριβῶς ἐν τῇ θέσει ταύτῃ κεῖται ἡ Μονή. Ὁ Ἀνέμονας = ἀνέμων, καί τοιαύτη ἀληθῶς ἡ θέσις, τό δέ Μπροσποτάμι λέγεται ἐνίοτε κατ’ ἀφομοίωσιν Μπροσποτάμι. Τό Βροπηγάδι κατ’ ἐμέ εἶναι ἀναβροπηγάδι (ἀναβρύειν) καί τό Κουλλουρής, ἐκ τοῦ ἰδιοκτήτου τα Κουλλουρῆ, κουλλουρής δέ ὁ ἀγαπῶν την κουλλουρίδα, εἶναι δέ κουλλουρίς κουλλουρία, εἶδος οἰκιακοῦ μακαρονίου ἐκ τοῦ ἀρχαίου κολλύρα, ὃθεν καί κουλλοῦρα.

Ἐν Χάλκῃ 12 Αὐγούστου 1910.

Μ. ΚΕΦΑΛΑΣ

Πηγή: «ΧΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ» τοῦ 1912, PIERRE P. AGIUS, ΚΟΡΑΗΣ Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΙΣ, σελ. 68-71

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr