Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

Η σχετική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 30 / 9 /10  αναφέρει:

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους επισημαίνονται τα εξής:

1. Στην έννοια των «δημόσιων χώρων» στους οποίους έχει εφαρμογή ο Ν. 3868/2010 εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, για τα οποία προβλέπει ο Νόμος 3342/ 2005 (ΦΕΚ Α 131).

2. Ως «κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική», για τα οποία προβλέφθηκε μεταβατικό διάστημα προσαρμογής νοούνται όσα έχουν συνολικό εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.

3. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται αποκλειστικά στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού, ανεξάρτητα εάν αποτελούν ταυτόχρονα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 


4. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα απαγορεύεται, εμπίπτουν ενδεικτικά:

- Το αίθριο των κτιρίων και των καταστημάτων, εφόσον είναι κλεισμένο με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή. Ως «αίθριο» λογίζεται «το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου» (ΓΟΚ Ν. 1577/ 1985 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2831/ 2000 και ισχύει).
- Όλες οι στοές ισόγειες, υπόγειες, υπέργειες. 
- Οι εξωτερικοί χώροι των κτιρίων και των καταστημάτων εφόσον έχουν σκέπαστρο και ταυτόχρονα είναι κλεισμένοι περιμετρικά με οποιοδήποτε τρόπο (τζαμαρία, μουσαμά, νάϊλον, διαχωριστικά).
- Όλοι οι χώροι των Νοσηλευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στους οποίους περιλαμβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες καθώς και λοιποί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, κ.λ.π.). Το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του νοσοκομείου μόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς.


5. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα επιτρέπεται εμπίπτουν ενδεικτικά: 

- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, που είναι ανοιχτοί περιμετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές.
- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων και των κτιρίων που έχουν ομπρέλες ή σκίαστρα – τέντες.
- Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων
- Οι χώροι οι οποίοι είναι περιμετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή, όπως θερινοί κινηματογράφοι, ανοιχτά θέατρα, ανοιχτά γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν διαθέτουν οροφή.
- Το αίθριο των κτιρίων και καταστημάτων, που είναι ανοικτό (χωρίς στέγαστρο οποιασδήποτε μορφής).

6. Ως «υποτροπή» νοείται η επανάληψη της παράβασης σε μεταγενέστερο χρόνο, που βεβαιώνεται με νεότερο έλεγχο. Θεωρείται «υποτροπή» η παράβαση του ίδιου ή άλλου κανόνα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

7. Τα ελεγκτικά όργανα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της κατά τόπον Υγειονομικής Υπηρεσίας (δημοτικοί αστυνομικοί, λιμενικοί αστυνομικοί) υποχρεούνται να κοινοποιούν τις μηνιαίες εκθέσεις τους με τα αναλυτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων ελέγχου (παρ. 4β, Αρ. 1 Κ.Υ.Α.) και στους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμοδίων Υγειονομικών Υπηρεσιών και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης των κ.υ.ε., προκειμένου να τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην υπ. αρ. 104720 Κ.Υ.Α. (άρθ. 1, παρ. 4β). 

8. Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. αριθμ. 104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.
Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔOΥ, η Ταχ. Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.
Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599. 
Η μη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»), συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. 

9. Τα ελεγκτικά όργανα κατά την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου ενημερώνουν τους παραβάτες ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Υπηρεσιακό Προϊστάμενο στον οποίο ανήκει το ελεγκτικό όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει γραπτώς επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογημένη κρίση του Υπηρεσιακού Προϊσταμένου του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται. 

10. Μετά την έγγραφη και αιτιολογημένη μείωση ή διαγραφή του προστίμου από τον προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Προϊστάμενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης.

11. Η καταγραφή πειθαρχικών κυρώσεων στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του παραβάτη υπαλλήλου (παρ. 5 άρθρο 2 Κ.Υ.Α.) γίνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο οποίο οι ελεγκτικές αρχές υποβάλλουν επιτόπου σχετικό πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου.

12. Ειδικότερα την ευθύνη για την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και τον έλεγχο στους χώρους ευθύνης τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και του Υπουργείου Δικαιοσύνης (π.χ. στρατιωτικές μονάδες, φυλακές, δικαστήρια κλπ.) φέρουν οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί φορείς που ορίζονται από τα ανωτέρω Υπουργεία.

13. Οι επόπτες δημόσιας υγείας που υπηρετούν σε Δήμους ασκούν και τον έλεγχο της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος (Ν. 3868/2010, Κ.Υ.Α 104720/ 2010).

14. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ταυτότητα και μέχρι την έκδοσή της, η αρμόδια Υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση στα ελεγκτικά όργανα προκειμένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Άρθρου 2 της σχετικής Κ.Υ.Α.

15. Αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς του κοινού είναι η τηλ. γραμμή 1142.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr