Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η πρώτη Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου

Ἀριθ. Πρωτ.: 670                                          Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2011

Ἀριθ. Διεκπ.: 22

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς κανονικές ψήφους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀναλαμβάνω τήν ἀρχιερατική σταυρική διακονία μου στήν μεγαλώνυμο, ἁγιοτόκο, μυρίπνοο καί μαρτυρική Ἱερά Μητρόπολη τῆς Χίου, τῶν Ψαρῶν καί τῶν Οἰνουσσῶν, τῶν ἀκριτικῶν χριστοφόρων νήσων καί θεοστεφῶν προπυργίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ εὐσεβοῦς μας Ἔθνους. Δοξολογῶ τόν Θεό καί Σωτήρα μας, ὁ Ὁποῖος μέ ἀξίωσε ἀπό ἐλάχιστο τέκνο Του νά ἀναλάβω τήν χάρη τῆς ἀρχιερωσύνης καί μοῦ ἐμπιστεύθηκε τήν ὕψιστη τιμή αὐτῆς τῆς διακονίας μέσα στήν Ἐκκλησία Του τῶν μεγάλων καί ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δόξασαν τό ὄνομά Του ἀνά τούς αἰῶνες. 

Ἡ οὐσιώδης αὐθεντικότητα τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας συνίσταται στόν σταυρικό καί ἀναστάσιμο χαρακτήρα της. Στήν ἐπίμοχθη αὐτή πορεία, ἡ εὔκλεια τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ὁ Χριστός σφράγισε μέ τό σεπτό αἷμα Του, ἀναγνωρίζεται ὡς διακονία καί θυσία, καί ὄχι ὡς ἐξουσία καί δύναμη. «Διότι καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦρθε νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά νά ὑπηρετήσει καί νά δώσει τή ζωή του λύτρο γιά πολλούς» (Μαρκ.10, 45). Ὁ οἰκονόμος τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος καλεῖται ὡς ποιμένας ψυχῶν νά καθοδηγήσει τούς πιστούς στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς τελείωσης ἐν Χριστῷ. Πρώτιστο μέλημα κατά τήν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων μου θά εἶναι, κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «πῶς τό ἀσθενές ἐνισχύσω, καί τό πεπτωκός ἀναστήσω, καί τό πλανώμενον ἐπιστρέψω, καί τό ἀπολωλός ἐκζητήσω, καί φυλάξω τό ἰσχυρόν» («πῶς νά ἐνισχύσω τό ἀδύναμο [πρόβατο], πῶς νά σηκώσω τό πεσμένο, πῶς νά ἐπιστρέψω τό πλανώμενο, πῶς νά ἀναζητήσω τό χαμένο, πῶς νά διαφυλάξω τό ἰσχυρό»).

Μέ ἐφόδιο τήν ἐλπίδα στόν Θεό καί μέ ἀγάπη στρέφομαι πρός τήν καρδιά σας «γιά νά σᾶς συμβουλέψω ὡς ἀγαπητά παιδιά μου» (Κορ. Α΄, 4, 14), ἐσᾶς οἱ ὁποῖοι «εἶστε γένος ἐκλεκτό, βασιλικό ἱερατεῖο, ἔθνος ἅγιο, λαός δικός Του, γιά νά ἐξαγγείλετε τίς θαυμαστές πράξεις Ἐκείνου, πού σᾶς κάλεσε ἀπό τό σκοτάδι στό θαυμαστό Του φῶς» (Πέτρ. Α΄, 2, 9). Προσκαλοῦμε κάθε ἄνθρωπο στήν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. «Σᾶς παρακαλοῦμε καί σᾶς προτρέπουμε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καθώς παραλάβατε ἀπό μᾶς τό πῶς πρέπει νά ζεῖτε καί νά εἶστε ἀρεστοί στόν Θεό, νά τό κάνετε αὐτό ἀκόμη τελειότερα» (Θεσ. Α΄, 4, 1). Νά μείνετε «στερεοί τῇ πίστει» (Πέτρ. Α΄, 5, 9), ἀκλόνητοι καί ἀταλάντευτοι πάνω στό ἀσφαλές θεμέλιο, τήν ἀκράδαντη βάση της, ἐπί τῆς ὁποίας οἰκοδομήθηκε ἡ Ἐκκλησία. Ὡς ἄνθρωπος συνετός, «ὁ ὁποῖος οἰκοδόμησε τήν οἰκία του πάνω στόν βράχο» (Ματθ. 7, 24), ἄς μείνει ὁ καθένας σταθερός «σέ ὅσα ἔμαθε καί γιά τά ὁποῖα ἀπέκτησε βεβαιότητα ἀπό τή βρεφική ἡλικία», δηλαδή «τά ἱερά γράμματα, πού ἔχουν τήν δύναμη νά τόν ὁδηγήσουν στήν σοφία καί τήν σωτηρία μέ τήν πίστη στόν Χριστό..., γιά νά εἶναι ἄρτιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καταρτισμένος πρός κάθε ἔργο ἀγαθό» (Τιμ. Β΄, γ΄ 14-17). 

Νά μένετε ἑδραῖοι στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ἀπό τούς Ἀποστόλους καί ἐπανακεφαλαιωθεῖ στίς ἀποφάσεις τῶν θεοφόρων Συνόδων καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί ὁ Θεός μᾶς «ἔδωσε τούςἈποστόλους, τούς Προφῆτες, τούς Εὐαγγελιστές, τούς Ποιμένες καί Διδασκάλους, μέ σκοπό τόν καταρτισμό τῶν εὐσεβῶν σέ ἔργο διακονίας, γιά τήν οἰκοδομή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι νά φτάσουμε ὅλοι στήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. 4, 11-13). 

Νά συμμετέχετε στήν λειτουργική, εὐχαριστιακή καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας μέ διάθεση μετανοίας, ἡ ὁποία ἀνοίγει τήν πύλη τοῦ Παραδείσου. «Στενή εἶναι ἡ πύλη καί στενόχωρος ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στή ζωή» (Ματθ. 7, 14)· ὅμως «ἡ λύπη, ὅπως τήν θέλει ὁ Θεός, παράγει μετάνοια, ἡ ὁποία καταλήγει σέ σωτηρία, γιά τήν ὁποία κανείς ποτέ δεν μετανιώνει» (Κορ. Β΄, 7, 10).

Νά ζεῖτε ἐνάρετη ζωή κατά τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου. «Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο καταβάλετε κάθε προσπάθεια γιά νά προσθέσετε στήν πίστη σας τήν ἀρετή, στήν ἀρετή τήν γνώση, στήν γνώση τήν ἐγκράτεια, στήν ἐγκράτεια τήν ὑπομονή, στήν ὑπομονή τήν εὐσέβεια, στήν εὐσέβεια τήν φιλαδελφία, στήν φιλαδελφία τήν ἀγάπη» (Πέτρ. Β΄, 1, 5-7). «Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα ἀγαπητά..., οἱαδήποτε ἀρετή..., αὐτά νά σκέπτεστε» (Φιλιπ., 4, 8).

Νά ἀσκεῖ­τε τίς ἀρε­τές τῆς συγ­γνώ­μης, τῆς μα­κρο­θυ­μί­ας καί τῆς ἐλε­η­μο­σύ­νης. Κατά τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, «ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, εἶναι γεμάτη ἀπό εὐμένεια» (Κορ. Α΄, 13, 4). «Νά ἔχετε μεταξύ σας εἰρήνη..., νά παρηγορεῖτε τούς ὀλιγόψυχους, νά βοηθᾶτε τούς ἀδύνατους, νά μακροθυμεῖτε πρός ὅλους.» (Θεσ. Α΄, 5, 13). «Ὅπως ὑπε­ρέ­χε­τε σέ ὅλα, στήν πί­στη, στόν λόγο, στήν γνώ­ση, σέ κάθε ζῆλο καί στήν ἀγά­πη πού ἔχε­τε γιά μᾶς, ἔτσι νά ὑπε­ρέ­χε­τε καί σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς προ­σφο­ρᾶς. Δέν τό λέω αὐτό ὡς δι­α­τα­γή, ἀλλά δο­κι­μά­ζω μέ τόν ζῆλο τῶν ἄλ­λων καί τή γνη­σι­ό­τη­τα τῆς ἀγά­πης σας, γι­α­τί ξέ­ρε­τε τήν με­γα­λο­ψυ­χία τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰη­σοῦ Χρι­στοῦ, πού, γιά χάρη σας, ἄν καί ἦταν πλού­σι­ος, ἔγι­νε φτω­χός, γιά νά γί­νε­τε ἐσεῖς πλού­σι­οι μέ τήν φτώ­χεια ἐκεί­νου» (Κορ. Β΄, 7, 8-9).

Νά σέ­βε­στε τήν ἱστορική μνήμη καί νά ἐμ­πνέ­ε­στε ἀπό τήν ἐθνική ἱστο­ρία τοῦ τό­που μας, δι­α­σώ­ζον­τας τήν γνώ­ση, ὥστε τήν βαρύτιμη παρακαταθήκη καί τά ἔργα τῆς ἱστορίας καί τῆς παράδοσης «νά μή τά σβή­σει ὁ μα­κρός χρό­νος, ἀλλά νά μεί­νουν ἀνε­ξί­τη­λα καί ἀθά­να­τα», «ἀεί παρά Θεοῦ φυλαττόμενα, εἴς τε οἰ­κεῖ­ον ἀεί κλέ­ος καί ὠφέ­λει­αν τῶν ἀν­θρώ­πων» (Βίος καί θαύ­μα­τα τῆς ἁγί­ας Θέ­κλας).

Νά δεί­ξε­τε ἰδι­αί­τε­ρη φρον­τί­δα καί ἐν­δι­α­φέ­ρον γιά τήν συγ­κρό­τη­ση καί τήν δι­α­τή­ρη­ση τοῦ ἱε­ροῦ θε­σμοῦ τῆς οἰ­κο­γε­νείας, «τέ­κνων κα­λῶς προ­ϊ­στά­με­νοι καί τῶν ἰδί­ων οἴ­κων» (Τιμ. Α΄, 3, 12). Ἡ οἰ­κο­γέ­νεια ἀπο­τε­λεῖ τό θε­με­λι­ῶ­δες κύτ­τα­ρο τῆς κοι­νω­νί­ας καί τόν ἀκρο­γω­νι­αῖο λίθο τῆς ἀνα­τρο­φῆς τῶν παι­δι­ῶν. Ἀντιστοίχως, ἀποστολή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένα εἶναι νά δοκιμάσει τίς ὠδῖνες τῆς γέννησης πνευματικῶν παιδιῶν, «ἕως ὅτου διαμορ­φω­θεῖ μέσα τους ὁ Χρι­στός» (Γαλ., 4, 19). «Νά ἀναπτερώσει τίς ψυχές, νά τίς ἁρπάξει ἀπό τόν κόσμο καί νά τίς ἀποδώσει στόν Θεό..., νά εἰσοικίσει τόν Χριστό στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων» («πτε­ρῶ­σαι ψυ­χήν, ἁρ­πᾶ­σαι κό­σμου καί δοῦ­ναι Θεῷ.., εισοι­κί­σαι τε Χρι­στόν ἐν ταῖς καρ­δί­αις διά τοῦ Πνεύματος»· ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς τόν Πόντον φυγῆς).

Στήν Χίο μας, τήν Αἰγνοῦσσα καί τά Ψαρά, τίς ναυσικλυτές νήσους, ἐπισφραγίζουμε τούς λόγους μας μέ τίς ἔνθαλπες προσευχές μας πρός τόν Κύριο, ὥστε «πᾶς κυβερνήτης καί πᾶς ὁ ἐπί τόπον πλέων καί ναῦται καί ὅσοι τήν θάλασσαν ἐργάζονται» (Ἀποκ., 18, 17), μέ θεῖο συμπλωτήρα καί ἅγιο παραστάτη, νά ἔχουν πάντοτε γαλήνια καί ἀσφαλή πλεύση, οὐριοδρομώντας σέ δρομολόγια προσοδοφόρα, ὥστε ἡ πρυτανεύουσα ναυτιλία μας νά παραμένει φορέας ἐθνικῆς εὐημερίας καί κατά Χριστόν προόδου, «γιά νά ὑπερπλεονάσει ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου μας μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη, πού ἔχουν τήν ρίζα τους στόν Χριστό» (Τιμ. Α΄, 1, 14).

Πηγή: www.imchiou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr