Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - Γραπτό Κήρυγμα


ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός 33
Κυριακή 13 Μαΐου 2012 – ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 
(Ἰωάνν. δ΄ 5 - 42) 
«Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι» 
Τόν Κύριόν μας Τόν παρομοιάζει τό ἱ. Εὐαγγέλιον μέ τόν Καλόν Ποιμένα. Τό εἶπε ἄλλωστε ὁ Ἴδιος γιά τόν ἑαυτό Του. Εἶναι ὁ Καλός Ποιμήν, πού πάντοτε τρέχει σέ βουνά καί σέ φαράγγια, μέ κρύο, μέ χιόνι, μέ ζέστη νά βρῇ τό χαμένο πρόβατο, νά τό ξαναφέρῃ πάλι στό μαντρί, τήν Ἐκκλησία Του.

Ἐκεῖ θά τό περιποιηθῇ και θά τό ἀναζωογονήσῃ. Ὁ Χριστός θέλει τήν σωτηρίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ψάχνει νά βρῆ καί νά σώσῃ τήν μιά ψυχή, τήν ψυχή τήν βασανισμένη ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν Σατανᾶ. Καί ψάχνει νά τήν βρῇ γιά νά τῆς χαρίσῃ κάτι, πού κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά τῆς τό προσφέρῃ. Θέλει ὁ Χριστός νά προσφέρῃ στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τήν Σωτηρία, δηλ. τήν ἀληθινήν Εὐτυχία καί στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή καί στήν αἰωνιότητα.

Αὐτό διακηρύσσει καί σήμερα τό Ἱερόν Κείμενον τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι μεσημέρι, δώδεκα περίπου ἡ ὥρα. Ὁ Κύριος βαδίζει, καί, μετά ἀπό κοπιαστική πορεία, φθάνει σ’ ἕνα πηγάδι. Τό πηγάδι τοῦ Πατριάρχη Ἰακώβ. Εἶναι κατακουρασμένος ἀπό τήν μεσημεριάτικη πορεία. Ἐκάθισε, λοιπόν, δίπλα στό πηγάδι κι’ ἐζήτησε νά πιῇ νερό ἀπό μιά γυναῖκα πού ἐκείνη τήν στιγμή ἦλθε νά γεμίσῃ τό σταμνί της. Οἱ Μαθητές εἶχαν κατέβη στήν πόλη, γιά νά ἀγοράσουν κάτι γιά φαγητό.

Ὁ τόπος πού συμβαίνουν αὐτά εἶναι ἡ Σαμάρεια, καί ἡ γυναῖκα αὐτή ἦταν Σαμαρείτις. Ἡ ἔχθρα πού ὑπῆρχε μεταξύ Σαμαρειτῶν καί Ἰουδαίων εἶναι γνωστή, ὥστε δέν χρειάζεται νά προσθέσωμε τίποτε. Ὁ Κύριος πιάνει συζήτηση μέ τήν γυναίκα αὐτή κάι ζητεῖ νερό. Ὁ ὅλος αὐτός διάλογος ἀποβλέπει σ’ ἕνα σκοπό. Ὁ Κύριος καί ἐδῶ στό πηγάδι ψάχνει νά βρῇ τήν μιά ψυχή. Μέ τά θεϊκά μάτια Του βλέπει, ὅτι ἡ ψυχή αὐτή εἶναι ἡ Σαμαρείτις καί προσπαθεῖ νά φθάση σιγά - σιγά στό σκοπό Του, πού δέν εἶναι ἄλλος παρά ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τῆς γυναίκας. Σ’αὐτόν τόν διάλογο φαίνεται καθαρά αὐτή ἡ σωτηριώδης πορεία τοῦ Κυρίου. Παράλληλα διαφαίνεται καί ἡ σταδιακή προσέγγιση τῆς ἁμαρτωλῆς Σαμαρείτιδας: «Κύριε, θεωρῶ ὄτι προφήτης εἶ σύ». Καί λίγο μετά: «Κύριε, οἶδα ὅτι Μεσσίας ρχεται,  λεγόμενος Χριστός  ὅταν ἔλθῃ Ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα». Καί στή συνέχεια πραγματοποιεῖται ἡ μεγάλη ἀποκάλυψη. «Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς ۠  Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι». Ἀφῆκεν οὖν τήν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή καί ἀπῆλθεν εἰς τήν πόλιν καί λέγει τοῖς ἀνθρώποις. Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ὅς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα, μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;».

Τό ἔργον τῆς σωτηρίας τῆς γυναίκας, τῆς Σαμαρείτιδος, ἔχει γίνει. Ἡ Ἐκκλησία τήν τιμᾶ ὡς Ἁγίαν. Προσέλαβε τό φωτεινόν ὄνομα «Φωτεινή». Γιά τό μεταγενέστερον ἔργον της τήν ὠνόμασε καί Ἰσαπόστολο. Καί γιά τό ὑπέρ Χριστοῦ Μαρτύριόν της τήν ἀποκαλεῖ Μεγαλομάρτυρα.

Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριος ἦλθε γιά τήν σωτηρία μας. Καί σήμερα βαδίζει ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων. Δέν ὑπολογίζει καί τώρα οὔτε τόν κόπο, οὔτε τήν πεῖνα, οὔτε τήν δῖψα. Ψάχνει νά βρῇ στούς δρόμους τῆς πολυβασανισμένης, ἀδιάφορης ἤ καί ἄπιστης κοινωνίας μας τήν μιά ψυχή γιά νά τήν σώσῃ. Αὐτή ἡ ψυχή μπορεῖ νά εἶσθε σεῖς, μπορεῖ νά εἶμαι ἐγώ, ἤ μᾶλλον πιό σωστά: καί ἐσεῖς κι ἐγώ. Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τῆς σωτηρίας. Ἔχουμε σκεφθῆ τί ἀγῶνα κάνει ὁ Χριστός γιά τήν σωτηρία μας; πῶς περιμένει; μέ τί λαχτάρα! «Τρέχει ἀπό πίσω μας» στούς δρόμους τῆς ἁμαρτίας πού τρέχουμε, καί μᾶς φωνάζει: Ὤ! ἄνθρωποι, ποῦ πᾶτε; Ἐλᾶτε νά σᾶς σώσω. Ἐλᾶτε νά σᾶς χαρίσω τόν Παράδεισο». Ὤ! ἀλλοίμονον σέ κείνους τούς ἀνθρώπους, πού δέν θά δεχθοῦν νά ἀκούσουν τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ. Γιατί, τότε θά καταδικασθοῦμε ἀπό τόν Θεό. Τό λέει πολύ χαρακτηριστικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Ἐάν «πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;» (Ἐβρ. β΄2). Ἐάν κάθε παράβασις καί παρακοή ἔλαβε δικαίαν ἀνταπόδοσιν καί τιμωρίαν, πῶς ἡμεῖς θά διαφύγουμε τήν τιμωρία, ὅταν ἀμελήσουμε μιά ὄχι μόνο τόσο μεγάλη καί σπουδαία, ἀλλά καί μοναδική Σωτηρία;

Δέν πρέπει νά κάνωμε τό λάθος καί νά ἀμελήσουμε τήν Σωτηρίαν μας.
Γένοιτο !
Γραπτό Κήρυγμα Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr