Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

16 Ἰουνίου 2013 - Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 21
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων
16 Ἰουνίου 2013
(Πράξ. κ΄ 16 – 18, 28 - 36 )

«προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ...»

Ἡ σημερινή ἑορτή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διακήρυξε τήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι δηλαδή Αὐτός πού ὡς ἄνθρωπος ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς εἶναι Θεός ἀληθινός, ὁμοούσιος Υἱός τοῦ Πατρός (πού ἔχει πλήρη τήν ἴδια θεϊκή φύση μέ τόν Πατέρα). Ὁ πυρήνας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως βρίσκεται στήν ἔκφραση «ὁμοούσιος τῷ Πατρί», πού σημαίνει «φυσικός Υἱός τοῦ Πατρός, Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ». Αὐτή εἶναι ἡ ἀναλλοίωτη πίστη πού παρέδωσε ὁ Κύριος περί τοῦ ἑαυτοῦ Του στούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστολοι στούς διαδόχους τους, τούς Πατέρες – Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Μέ ἄλλα λόγια, τό «ὁμοούσιος τῷ Πατρί» σημαίνει αὐτό πού σημαίνουν καί οἱ ἀντίστοιχες χριστολογικές ἐκφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως: «Θεός ἦταν ὁ Λόγος»(Ἰωάν. α΄1), «Ἐγώ καί ὁ Πατέρας εἴμαστε ἕνα» (Ἰωάν. ι΄30), «ἐγώ εἶμαι μέσα στόν Πατέρα καί ὁ Πατέρας μέσα σέ μένα» (Ἰωάν. ιδ΄10). 

Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι τά δόγματα εἶναι ὁ χιτώνας πού ἐπενδύει τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτόν τόν χιτώνα τόν ὕφαναν οἱ Πατέρες ἐμπνεόμενοι ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα. Δέν ἐπινόησαν αὐτόνομα δικά τους πράγματα μέ μιά ἐπεξεργασμένη λογική ἱκανότητα, γιατί τότε ὁ χιτώνας θά ἦταν ἀνάρμοστος πρός τό θεανθρώπινο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας۠ ἀλλά, ἀφοῦ προηγουμένως δέχθηκαν τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἔγιναν θεοφόροι, θεολόγησαν ἔπειτα τό γεγονός τῆς Χριστοζωῆς καί θέωσης. Καί διατύπωσαν αὐτό τό ὑψηλό μυστήριο, γιά νά διασφαλίσουν τούς πιστούς ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν αἱρέσεων πού ὅλες τους χωρίς τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ προσπάθησαν νά ἑρμηνεύσουν τό μυστήριο τῆς θεολογίας, μέ ἀποτέλεσμα νά προβάλλουν τήν δική τους ἄ-θεη ζωή καί ἀ-θεολόγητη διανόηση.

Σήμερα ὅμως ἔχει ἀμβλυνθῆ τό αἰσθητήριο τῆς ὀρθόδοξης Πίστης. Στά πλαίσια μιᾶς θρησκευτικῆς ζωῆς πού ἔχει ὑποβαθμιστεῖ σέ ἀπνευμάτιστες ἠθικιστικές πράξεις, μᾶς φαίνεται ἀνούσια λεπτολογία τό περιεχόμενο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Ἀγνοοῦμε τήν θεμελιώδη γιά μᾶς προσωπικά σπουδαιότητα τοῦ ὅρου «ὁμοούσιος τῷ Πατρί» πού τόν προφέρουμε καί τόν ἀκοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Τί σημαίνει πρακτικά αὐτός ὁ ὅρος; Σημαίνει τό ὅτι ὁ Χριστός τόν ὁποῖο λατρεύουμε καί πού εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί Του ὡς μέλη στό Σῶμα Του, ἀποτελεῖ τήν μοναδική ἐλπίδα μας, ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι ὁ ἀναλλοίωτος Θεός. Μπορεῖ ὁ κόσμος μας νά ἀλλοιώνεται, νά φθείρεται ὡς δημιούργημα۠ μπορεῖ νά ἀποδεικνύονται ἀπατηλά τά δράματα τῆς ἀνθρώπινης αὐτοθέωσης διά μέσου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας. Ὅμως Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Θεός πού ἔγινε ὁ ἄνθρωπος, πού μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τήν φθορά τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἀναλλοίωτη βασιλεία Του. Αὐτό πού μᾶς συνδέει μαζί Του δέν εἶναι μιά ἀτομική προσπάθεια ἠθικῆς τελειοποίησης, ἀλλά ἡ ὁλοκληρωτική μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – διά μέσου τῆς ἄσκητικῆς ζωῆς καί τῶν Ἱ. Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας - ὥστε νά γίνει Χριστο-ζωή.

Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος θέωσης παρά μόνον ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός μας۠ ὄχι κάποιος σπουδαῖος, μεγάλος καί σοφός ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος. 

Ἀδελφοί μου,

ἡ θεολογία τῶν Πατέρων συμπυκνωμένη στό Σύμβολο τῆς Πίστεως μᾶς προσανατολίζει μέ βεβαιότητα στό μοναδικό γεγονός τῆς σωτηρίας μας. Ἄς βάλουμε ἀρχή νά ἀπαγγέλουμε καθημερινά ὡς προσευχή αὐτό τό πανάγιο Σύμβολο, λατρεύοντας ὀρθόδοξα τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τήν Τριαδική Μία θεότητα. ΑΜΗΝ!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr