Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

30 Ἰουνίου 2013 - Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 22
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
30 Ἰουνίου 2013
(Ἑβρ. ια΄ 33 – ιβ΄2 )

«Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα...»

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, δηλαδή ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα καί μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων, ἀποτελοῦν τήν καρποφορία τοῦ Παρακλήτου, πού ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐνοικεῖ καί ἐνεργεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τίποτε ἄλλο δέν ἀποδεικνύει τόσο τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία ὅσο ἡ ζωή τῶν Ἁγίων۠ ἡ ἄσκηση, ἡ μαρτυρία καί ἡ ἄθληση τῶν πιστῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, πού σήμερα τιμοῦμε τή μνήμη τους. 

Ὁ ἀγώνας πού κατώρθωσαν οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἶναι κοινός γιά ὅλους τούς πιστούς. Ὄλοι οἱ χριστιανοί εἴμαστε καλεσμένοι νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά ἐπιτύχουμε τόν ἁγιασμό μας. Ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγιωσύνη συνιστᾶ τό σκοπό τῆς χριστιανικῆς μας κλήσης. 

Σ’ αὐτό τόν ἀγώνα δέν εἴμαστε μόνοι. Οἱ Ἅγιοι σχηματίζουν, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λόγῳ τοῦ πλήθους, ἕνα ὁλόκληρο σύννεφο, τό «νέφος τῶν μαρτύρων», πού μᾶς περιβάλλει τριγύρω. Οἱ Ἅγιοι μᾶς σκεπάζουν μέ τή χάρη πού ἔλαβαν. Μᾶς ἐμπνέουν μέ τό παράδειγμά τους. Μᾶς ἐνισχύουν μέ τίς πρεσβεῖες τους πρός τόν ἀγωνοθέτη Κύριο. Ἔτσι οἱ χριστιανοί δέν εἴμαστε μόνοι. Οὔτε καί άγωνιζόμαστε ἀτομικά. Ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία. Εἴμαστε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἐμπνεόμαστε ἀπό τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων. Ἐνισχυόμαστε ἀπό τήν παρουσία, τήν ἀγάπη καί τή βοήθεια τῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ «μνήμη τῶν προηθληκότων», κατά τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, γίνεται ἀφορμή καί γιά τή δική μας ἄθληση καί ἐτοιμασία. 

Ὁ ἀγώνας γιά τόν Ἁγιασμό μας εἶναι τραχύς. Εἶναι ὄμορφος ἀλλά καί δύσκολος. Καί γιά νά ἀντέξουμε στίς δυσκολίες του, χρειάζεται νά εἴμαστε ὁπλισμένοι μέ τό ἐφόδιο τῆς ὑπομονῆς. «Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγώνα», συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ὑπομονή εἶναι γέννημα ζωντανῆς πίστης καί καρπός ἀταλάντευτης ἐλπίδας στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὑπομένοντας μέχρι τέλους τούς κόπους τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, τούς πειρασμούς καί τίς θλίψεις τοῦ κόσμου, γιά τίς ὁποῖες μᾶς προειδοποίησε ὁ Κύριός μας καί οἱ Ἀπόστολοί Του μποροῦμε νά ἐλπίζουμε πώς θά σωθοῦμε, ἀφοῦ «ὁ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσι» (Ζαχ. 6,14). 

Ὅποιος ἀγωνίζεται ὀφείλει νά προσβλέπει σταθερά στό σκοπό τοῦ ἀγώνα πού διεξάγει. Νά μή χάνει ποτέ ἀπό τά μάτια του τό ἰδανικό γιά τό ὁποῖο παλεύει. Τό ἴδιο συνιστᾶ ὁ Παῦλος νά κάνουμε κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Ν’ἀγωνιζόμαστε προσηλωμένοι στό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀγωνοθέτης μας. Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Ἰησοῦ εἶναι ὁ σκοπός τοῦ ἀγώνα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ ἀνεξάντλητη πηγή δυνάμεως καί ὑπομονῆς στόν ἀγώνα πού κάνουμε. Χωρίς, λοιπόν, αὐτή τή σταθερή προσήλωση στό θεϊκό Του πρόσωπο, χωρίς μιά στενή, προσωπική σχέση μαζί Του, ἡ χριστιανική μας ζωή χάνει τό νόημα της, καί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά παρεκκλίνουμε ἀπό τόν ἀληθινό προορισμό μας. Προσοχή! Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς προειδοποιεῖ: «Κανείς πού βάζει τό χέρι στό ἀλέτρι καί κοιτάζει πρός τά πίσω, δέν εἶναι κατάλληλος γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»(Λουκ. 9,62). 

Ἡ Ἁγιότητα δέν εἶναι ἕνα ἰδανικό γιά ὁρισμένους μόνο. Εἶναι ἰδανικό ὅλων μας. Ὅλων τῶν χριστιανῶν. Οὔτε πάλι εἶναι ἕνα ἰδανικό πού ἄνθησε σέ κάποιες παλιές καλές ἐποχές καί σήμερα – στή δική μας ἐποχή – εἶναι ξεπερασμένο καί ἀνεφάρμοστο. Ἡ Ἁγιότητα ὡς πόθος τελειότητας εἶναι τό πιό βαθύ αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, καί γι’αὐτό ἕνα ἰδανικό πάντοτε ζωντανό κάι πάντοτε ἐπίκαιρο. Εἶναι τό πλήρωμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ ζῶσα κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἀληθινό Θεό καί Πατέρα μας. Εἶναι ἡ διαμόρφωση τοῦ πλέον ὁλοκληρωμένου ἀνθρώπου, τοῦ καταρτισμένου, καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν» (Β΄ Τιμ. 3, 17). 

Τό ἴδιο ἰδανικό μᾶς καλοῦν οἱ Ἅγιοι νά πραγματοποιήσουμε κι ἐμεῖς, οἱ σημερινοί χριστιανοί. Εἶναι ἡ πιό ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν μας. Ἄν κάτι λείπει ἀπό τήν ἐποχή μας – καί ἡ ἔλλειψή του εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητή - , αὐτό εἶναι ἡ ἁγιότητα. Ἡ ἐποχή μας χρειάζεται ἁγίους καί εἶναι δικό μας χρέος νά τούς προσφέρουμε. Αὐτό θά ἀποδεικνύει πώς ὁ Χριστός ζεῖ καί σήμερα. Ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐξακολουθεῖ νά παραμένει στήν Ἐκκλησία. Ὅτι τό Εὐαγγέλιο εἶναι ζωή ἀληθινή καί ὄχι παρελθοντολογία. ΑΜΗΝ!


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr