Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

6 Ὀκτωβρίου 2013 - Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 35
Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν
6 Ὀκτωβρίου 2013
(Β΄Κορ. δ΄ , 6 – 15)

«Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν»

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πολλές φορές ταπείνωσε τόν ἑαυτό του. Στήν πρώτη του ἐπιστολή πρός τούς Κορινθίους γράφει πώς πρέπει νά τόν ὑπολογίζουν ἀνάμεσα στούς «ὑπηρέτας Χριστοῦ καί οἰκονόμους μυστηρίων Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 4,1). Ἐπίσης καί στή δεύτερη ἐπιστολή μέ τούς ἴδιους παραλῆπτες προχωρεῖ ἀκόμη πιό πολύ καί λέγει πώς δέν εἶναι μόνο ὑπηρέτης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί δοῦλος στήν ὑπηρεσία τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν «ἑαυτούς δέ δούλους ἡμῶν διά Ἰησοῦν»( Β΄ Κορ. 4, 5). Ὅλα αὐτά τά βίωνε ἔντονα, γιατί μέσα του εἶχε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα τήν παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ τήν χαρακτηρίζει ὡς θησαυρό πού βρίσκεται μέσα σέ ὀστράκινο σκεῦος. Ἄς δοῦμε γιατί κάνει αὐτόν τό χαρακτηρισμό.

Θησαυρό λέγει ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, κατά τόν ἱερό Θεοδώρητο, τή Χάρη τοῦ Πνεύματος πού δίδεται στούς ἀνθρώπους, ἐνῶ ὀστράκινο σκεῦος χαρακτηρίζει τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα μέγιστο τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τό γεγονός πώς ἐνῶ τό σῶμα δέχεται πληγές καί βασάνους καί μύρια κακά, δέν χάνεται ὁ θησαυρός. Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ὀστράκινα σκεύη πού μέσα τους εἶχαν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος κάνει μιά σπουδαία παρατήρηση γιά τό θησαυρό τῆς Χάριτος. Ἐκεῖνος πού βρῆκε καί ἔχει μέσα του τόν ἐπουράνιο θησαυρό τῆς Χάριτος ἐργάζεται τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μέ καθαρότητα, ἀβίαστα καί εὔκολα.

Ἕνας ἄλλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, θά κάνει κι ἄλλες παρατηρήσεις: Μή νομίσεις πώς ἀπό σένα συγκρατεῖται καί φυλάσσεται ὁ θησαυρός πού ὑπάρχει μέσα σου, ἀλλά νά γνωρίζεις ὅτι ἀπό τό θησαυρό πού ἔχεις μέσα σου ἐσύ διατηρεῖσαι. Γνώριζε πώς κατασκευάσθηκες γιά νά εἶσαι σκεῦος εὔχρηστο στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Τό θαυμαστό εἶναι πώς ἐάν τό σκεῦος (δηλ. τό σῶμα) ὄχι ἀπό τόν ἑαυτό σου, ἀλλά ἀπό τούς ἐχθρούς συντριβεῖ, ὁ μέν θησαυρός παραμένει ἄθικτος, χωρίς νά χάσει τίποτε (ἀκένωτος), τό δέ σκεῦος ἰσχυρότερο καί ἀσφαλέστερο «ὑπό τῆς ἐνεργείας τοῦ θησαυροῦ κατασκευάζεται». Βλέπουμε πώς ὁ θησαυρός τῆς Χάριτος εἶναι φυλακτήριο κάι ἀσφάλεια τοῦ ἀνθρώπου. «Ἀναπληροῖ τά ἡμῶν ὑστερήματα». Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ «τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ καί τά ἀσθενῆ θεραπεύει».

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θά δώσει καί μιά ἄλλη ἑρμηνεία. Θησαυρός εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὀστράκινο σκεῦος εἶναι ἡ ἔλλειψη προσόντων γιά τήν προφορά τοῦ λόγου. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς ὀστράκινο σκεῦος εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φύση πού δέχθηκε τή σοφία πού δέν μπορεῖ καθόλου νά τήν χωρέσει ὁ κόσμος. Δέχθηκε τή σοφία τοῦ Θεοῦ, πού μεταλαμπάδευσε τό φῶς τῆς ἀληθινῆς ἐπιγνώσεως σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Εἴδαμε παραστατικά τίς γνῶμες ὁρισμένων κορυφαίων Πατέρων γιά τό θησαυρό τῆς Χάριτος καί τό ὀστράκινο σκεῦος πού τόν φυλάσσει. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού βαπτισθήκαμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχουμε μέσα μας τό θησαυρό τῆς Χάριτος. Ἴσως πολλοί ἀγνοοῦμε τήν ὕπαρξή του. Νομίζουμε πώς εἴμαστε μόνο σάρκα καί αἷμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀδέλφια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε, μέ τό Βάπτισμά μας, ὅλη τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγωνιστής ἄνθρωπος καταλαβαίνει τήν ὕπαρξη τοῦ θησαυροῦ. Νά ποῦμε μερικά παραδείγματα. Στή ζωή μας συναντᾶμε πολλές θλίψεις. Φυσιολογικά, θά ἔπρεπε νά εἴχαμε βουλιάξει ἀπό τά δεινά τῶν πειρασμῶν. Ἐν τούτοις παρατηροῦμε πώς ἔχουμε μεγάλη ὑπομονή, σοφία νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες, μακροθυμία γιά ‘κείνους πού μᾶς πειράζουν, ἐσωτερική εἰρήνη παρά τίς ἐξωτερικές δυσκολίες, διάθεση γιά προσευχή, δοξολογία γιά τούς πειρασμούς κ. ἄ. Αὐτές οἱ πνευματικές καταστάσεις προέρχονται ἀπό τό θησαυρό τῆς Χάριτος πού φυλάσσεται μέσα μας.

Ἄλλο παράδειγμα εἶναι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ὅταν εἴμαστε μέσα στήν ἁμαρτία, ὅλα εἶναι δύσκολα. Ὅταν ἀρχίζει καί ἐνεργεῖται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε ἐντολές τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς φαινόντουσαν «βουνό», ἀρχίζουν καί ἐφαρμόζονται καί πραγματοποιοῦνται. Ὅλα αὐτά ἔχοντας ὑπόψη μας, ὀφείλουμε νά κάνουμε τό πᾶν γιά νά διατηρήσουμε τή Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί νά εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί της ἰσόβια. Ἔτσι θά προοδεύσουμε πνευματικά καί θά νιώσουμε πώς εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr