Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

24 Μαΐου 2015 - Κυριακή τῶν Πατέρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 21
24 Μαΐου 2015
Κυριακή τῶν Πατέρων
(Πράξ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36)

«Εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς»

Γιά τελευταία φορά ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔβλεπε τά ἀγαπητά του πρόσωπα ποὺ αὐτός εἶχε προσελκύσει στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἐρχόταν πιά τό μαρτυρικό του τέλος. Σάν φιλόστοργος πατέρας ποὺ πλησιάζει ὁ θάνατός του, καλεῖ τά παιδιά του καί τά συμβουλεύει. Ἀνάμεσα στά ἄλλα χαρίσματα ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός, εἶχε καί τό προφητικό χάρισμα. Προφήτευσε λοιπόν ὅτι ὕστερα ἀπό τό θάνατό του, θά ἐμφανιστοῦν στόν κόσμο «λύκοι βαρεῖς», λύκοι ἄγριοι ποὺ θά κάνουν μεγάλη καταστροφή στό πνευματικό ποίμνιο.

Οἱ λύκοι, ἀδελφοί μου, εἶναι δύο εἰδῶν. Οἱ φυσικοί καί οἱ νοητοί. Οἱ φυσικοί εἶναι γνωστοί σέ ὅλους. Ζοῦν μέσα στά δάση καί ἰδίως τό χειμώνα ποὺ πέφτει τό χιόνι καί δέν βρίσκουν εὔκολα τροφή, πεινασμένοι ὅπως εἶναι, σχηματίζουν ἀγέλες καί κατεβαίνουν σέ κάμπους καί χωριά. Ἄν βροῦν ἀφύλαχτα πρόβατα, μέσα σέ λίγη ὥρα μποροῦν νά κατασπαράξουν πολλά.

Ἐκτός ἀπό αὐτούς τούς φυσικούς λύκους, ὑπάρχουν καί οἱ ἄλλοι λύκοι, χειρότεροι ἀπό τούς πρώτους. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ μέσα στήν καρδιά τους ἔχουν μῖσος, διψοῦν γιά αἷμα καί ὁπλισμένοι μέ φονικά ὅπλα κάνουν ἐπιδρομές σέ φιλήσυχα καί εἰρηνικά ἔθνη. Ἄν ἀνοίξουμε τήν ἱστορία, θά δοῦμε τέτοιους λύκους. Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὀνομάζει λύκους, ἄγριους λαούς ποὺ ἔρχονταν ἀπό μακριά καί λυμαίνονταν τήν Παλαιστίνη.

Στή γλώσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης λύκοι ὀνομάζονται οἱ ἄνθρωποι ποὺ δέν διδάσκουν ἀκριβῶς ἐκεῖνα ποὺ δίδαξε ὁ Χριστός καί οἱ ἀπόστολοι. Νοθεύουν τήν εὐαγγελική διδαχή καί κηρύττουν ἰδέες ξένες πρός τό Εὐαγγέλιο. Εἶναι οἱ αἱρετικοί. Αὐτοί εἶναι πονηροί καί οἱ ἄνθρωποι δέν τούς διακρίνουν εὔκολα. Ἐνῶ εἶναι λύκοι ἄγριοι, παρουσιάζονται σάν πρόβατα. Ἔτσι ὀνόμασε ὁ Χριστός μας αὐτούς τούς ἀνθρώπους. «Λύκους μέ ἔνδυμα προβάτου». Θολώνουν τό κρυστάλλινο νερό τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅπως ἐκεῖνοι εἶναι πλανεμένοι, θέλουν νά κάνουν καί ἄλλους. Ποιά σχέση μπορεῖ νά ἔχουν μέ τήν ἀλήθεια; Μπορεῖ ἕνα σαπρό δέντρο νά κάνει καλούς καρπούς;

Μιλοῦν γιά ὡραῖα πράγματα. Γιά ἐλευθερία, δικαιοσύνη, εἰρήνη, γιά κατάπαυση τῶν πολέμων, γιά οἰκογενειακή εἰρήνη. Ἡ γλώσσα τους στάζει μέλι, ἀλλά στήν καρδιά κρύβουν τό φαρμάκι, ποὺ μέ τέχνη τό σταλάζουν μέσα στίς καρδιές τῶν ἀνύποπτων ἀνθρώπων. Ἕνας ἀπό τούς βαρεῖς αὐτούς λύκους ἦταν καί ὁ Ἄρειος. Μορφωμένος ἱερομόναχος τῆς Ἀλεξάνδρειας στίς ἀρχές τοῦ τέταρτου αἰώνα. Μέ γλώσσα ψεύδους καί ὑποκρισίας, κατάφερε νά παρασύρει πλήθη λαοῦ. Κήρυττε πὼς ὁ Χριστός μας δέν εἶναι ἀληθινός Θεός ἀλλά τό πιό τέλειο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀνώτερο ἀπό τόν ἄνθρωπο. Αὐτό τόν λύκο τόν καταδίωξαν οἱ ἀληθινοί ποιμένες, οἱ πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ σήμερα γιορτάζουμε τήν ἱερή μνήμη τους, στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Ἐγγόνια μποροῦμε νά ποῦμε τοῦ Ἄρειου εἶναι οἱ σημερινοί μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ποὺ πλαστογραφοῦν τά ἱερά κείμενα καί προσπαθοῦν νά χωρίσουν κάποιους πιστούς ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὅταν τό κατορθώσουν, τούς κάνουν τυφλά ὄργανά τους, δύο φορές χειρότερους ἀπό τόν ἑαυτό τους. Τούς μεταβάλλουν σέ ἄβουλα καί ἀνελεύθερα πλάσματα μέ τραγικό βέβαια τέλος τήν ἀπώλειά τους.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στά κηρύγματά του ἔλεγε: «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε». Ἄλλος λύκος αὐτός. Καί τί δέν ἔκαναν ἐναντίον τῶν ὀρθοδόξων οἱ παπικοί: Αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις τῶν παπῶν πρίν ἀπό τό σχίσμα, σταυροφορίες, βίαιες ψευδοενώσεις, ἐπιδρομές στά νησιά, ἱεροσπουδαστήρια στή Ρώμη καί ἀλλοῦ, ποὺ ἔπαιρναν ὀρθόδοξους νεαρούς καί τούς μετέβαλαν σέ προδότες τῆς πίστης τους, σάν γενίτσαρους τοῦ Βατικανοῦ. Καί ἐπειδή ὅλα αὐτά δέν ἔφεραν τά ἀποτελέσματα ποὺ ἐπιθυμοῦσαν, ὁ ἑωσφόρος τούς ἔβαλε στό μυαλό τήν Οὐνία. «Γιά νά μπορέσει ὁ λύκος νά μπεῖ στό μαντρί, πρέπει νά βάλει προβειά προβάτου γιά νά ξεγελάσει τά πρόβατα. Καί οἱ φραγκοπαπάδες πρέπει νά βάλουν τά ὀρθόδοξα ράσα καί τό καλυμμαύχι, θά ἀφήσουν καί γένια καί θά πάρουν τή μορφή ὀρθόδοξου κληρικοῦ. Στήν καρδιά θά παραμείνουν παπικοί». Αὐτά τά λόγια του μισόκαλου διαβόλου ἀκολούθησαν οἱ πάπες. Οἱ οὐνίτες, ἐκμεταλλευόμενοι τή δυστυχία τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς μπῆκαν στή μάντρα τῆς Ἐκκλησίας.

Τί πρέπει νά κάνουμε, ἀδελφοί μου, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ὅλες αὐτές τίς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστης μας; Τό λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Γρηγορεῖτε». Οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς, ἀλλά καί ὁ κάθε χριστιανός νά ἀγρυπνοῦμε καί νά διώχνουμε κάθε αἱρετικό μακριά ἀπό τήν ποίμνη μας. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr