Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

31 Μαΐου 2015 - Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 22
31 Μαΐου 2015
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
(Πράξ. β΄ 1 – 11)

«Καί ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου»

Πεντηκοστή, ἀδελφοί μου, σήμερα. Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες γιορτές τῆς πίστης μας. Ἡ λέξη σημαίνει ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡμέρα δηλαδή κατά τήν ὁποία ἦρθε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι σήμερα δέν συγκινοῦνται ἀπό τό μεγάλο αὐτό γεγονός. Εἶναι εὐαίσθητοι στά μικρά καί δυστυχῶς ἀδιάφοροι στά μεγάλα καί ὑψηλά. «Ἦρθε τό φῶς στόν κόσμο καί οἱ ἄνθρωποι μίσησαν τό φῶς, διότι ἦταν πονηρά τά ἔργα τους» (Ἰωάν. 3,19). Ἔπαψαν νά πιστεύουν στά πνευματικά, πιστεύουν μόνο στήν ὕλη.

Μέ τά φυσικά μάτια κανένας δέν εἶδε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα ὡς Θεός, ὡς τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι ἀόρατο. Ἔγινε αἰσθητό καί ὁρατό μέ τίς ἐκδηλώσεις πού εἶχε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Φάνηκε σάν ἀέρας σφοδρός πού γέμισε τό σπίτι πού ἦταν μαζεμένοι οἱ μαθητές. Φάνηκε σάν γλῶσσες φωτιᾶς πού κάθε μία κάθισε πάνω στά κεφάλια τῶν μαθητῶν. Ἔγινε αἰσθητή ἡ παρουσία Του ἀπό τήν ἀντίδραση τοῦ Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἀποβάλλει τή δειλία, πού τόν ἔκανε νά τρέμει μπροστά σέ μία ὑπηρέτρια καί νά κηρύττει μέ θάρρος σέ χιλιάδες λαοῦ τόν ἀναστημένο Χριστό. Εἶδαν τούς ἀγράμματους ψαράδες πού γνώριζαν μόνο τή μητρική τους γλώσσα, νά μιλοῦν σέ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Καί τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι τίς ἔμαθαν σέ μία στιγμή. Λαλοῦσαν «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ». Λένε πράγματα πού ἕνας Πλάτωνας καί ἕνας Ἀριστοτέλης θά τά ἄκουγαν μέ θαυμασμό.

Οἱ ἀπόστολοι εἶχαν ἤδη λάβει Ἅγιο Πνεῦμα ὅταν ὁ Χριστός μας, στήν πρώτη ἐμφάνισή του μετά τήν Ἀνάσταση, τούς εἶπε: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον». Ἀλλά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔλαβαν τό πλήρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπλήσθησαν περισσότερο ἀπ’ ὅσο προηγουμένως. Ἐπλήσθησαν μέ τίς χάρες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔγιναν ἁγιώτεροι, πνευματικώτεροι, οὐράνιοι ἄνθρωποι. Γέμισαν περισσότερο ἀπό ἀγάπη γιά τό Χριστό καί ὅλοι οἱ φόβοι τους καί οἱ δισταγμοί τους καί οἱ θλίψεις τους νικήθηκαν. Γέμισαν μέ τίς ἐξαιρετικές δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ ὑπερφυσικές δυνάμεις, μέ τίς ὁποῖες τελοῦσαν θαύματα διὰ τῶν ὁποίων θά βεβαιωνόταν ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί θά σφραγιζόταν τό κήρυγμά τους.

Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη τό Πανάγιον Πνεῦμα παραμένει στήν Ἐκκλησία, τελειοποιεῖ τά ἱερά Μυστήρια καί μεταδίδεται στούς πιστούς μέσῳ αὐτῶν. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει τή σύστασή της καί τή διαχρονική παρουσία της στόν κόσμο στό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό ζωοποιεῖ, οἰκοδομεῖ, αὐξάνει καί τελειοποιεῖ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μέ τή βούληση καί τήν κυριαρχική του ἐξουσία διανέμει τά χαρίσματα μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτό ἐπιστατεῖ στή διατύπωση τῶν δογμάτων τῆς πίστης μας, κατευθύνει τήν Ἐκκλησία σέ ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια. 

Ὁ κάθε πιστός ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βάπτισής του πῆρε τή σφραγίδα τῆς θείας δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος καί ἔχει τή δυνατότητα νά ζεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία τήν προσωπική του Πεντηκοστή. Στόν κάθε πιστό ξεχωριστά ὁ Παράκλητος ἐργάζεται μέ τήν παντοδύναμη χάρη, τήν ἄκτιστη ἐνέργεια, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά καθαρισθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, νά ἀνακαινισθεῖ, νά ἁγιασθεῖ. Αὐτό μᾶς οἰκοδομεῖ καί μᾶς αὐξάνει. Δέν μποροῦμε νά κάνουμε προσευχή ἄν δέν μᾶς καθοδηγήσει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μετάνοια δέν μποροῦμε νά ἔχουμε ἄν Αὐτό δέν μαλακώσει τήν καρδιά μας. Αὐτό κατανοεῖ τήν ἀσθένειά μας καί τήν πνευματική ἀδυναμία μας καί ἔρχεται ὡς «Παράκλητος ἀγαθός» καί ἐνισχύει τήν καρδιά μας, τήν ἀνακουφίζει, τήν παρηγορεῖ, τή δυναμώνει, μᾶς χαρίζει ἀνάπαυση καί εἰρήνη.

«Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Τά πάντα, κάθε πρόοδο πνευματική κι ἕναν πόθο αἰώνιας ζωῆς. Κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ὡς ἀνταπόκριση σέ ὅλα αὐτά, δύο πράγματα καλούμαστε νά προσφέρουμε ὡς ἀντίδωρο: τήν ταπείνωση καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς μας. «Παράκλητε … ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν». Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr