Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

21 Ἰουνίου 2015 - Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 25
21 Ἰουνίου 2015
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
(Ρωμ. ε΄, 1-10)

«Καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα…»

Πρίν ἁμαρτήσει ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, ἡ ζωή του ἦταν γεμάτη χαρά καί εὐτυχία. Ἀλλά ἀπό τή στιγμή πού παράκουσε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί διώχτηκε ἀπό τόν Παράδεισο, ἡ ζωή του ζυμώθηκε μέ πόνο, θλίψη καί δάκρυ. Μέ πόνους γεννιέται καὶ μέ δάκρυα, πού εἶναι προμήνυμα τῶν θλίψεων ὅλης τῆς ζωῆς του.

Πλούσιοι καί φτωχοί, νέοι καί γέροι περνοῦν ἀπό τό καμίνι τῶν θλίψεων. Καί τίθεται τό πανανθρώπινο ἐρώτημα: Γιατί νά συναντᾶμε τόσο πόνο στή ζωή; Γιατί νά μᾶς ζώνουν τόσες θλίψεις; Σ’ αὐτό τό ἐρώτημα ὑπάρχουν πολλές ἀπαντήσεις. Ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά πονᾶμε εἶναι τό δυνάμωμα τῆς ψυχῆς. Στόν πόνο, στήν ἀρρώστια ταλαιπωρεῖται τό σῶμα, τό ὑλικό μέρος τοῦ ἀνθρώπου, δυναμώνει ὅμως ἡ ψυχή, τό πνευματικό στοιχεῖο τῆς ὕπαρξής μας.

Γράφει σέ μία ὁμιλία του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἐάν δέν ὑπάρχει πειρασμός, οὔτε στεφάνι δίδεται. Ἐάν δέν ὑπάρχουν ἀγωνίσματα, οὔτε βραβεῖα διανέμονται. Ἐάν δέν ὑπάρχουν σκάμματα, οὔτε τιμές ἀποδίδονται. Ἐάν δέν ὑπάρχει θλίψη, οὔτε ἡ ἄνεση ἀκολουθεῖ. Ἐάν δέν ὑπάρχει χειμώνας, δέν ἔρχεται τό καλοκαίρι. Ἐπειδή λοιπόν ἔφθασε καί τώρα ὁ χειμώνας, ὄχι τῆς φύσεως ἀλλά τῶν ψυχῶν, ἄς σπείρουμε τήν περίοδο αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ χειμώνα, γιά νά θερίσουμε τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἄς σπείρουμε δάκρυα, γιά νά θερίσουμε ἀγαλλίαση».

Ὁ Χριστός μας προειδοποίησε τούς μαθητές του ὅτι στόν κόσμο αὐτό θά δοκιμάσουν θλίψεις. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». Κλῆρος τῶν μαθητῶν ὑπῆρξε πάντοτε ἡ θλῖψις. Οἱ ἄνθρωποι τούς καταδιώκουν διότι εἶναι σάν πρόβατα ἀνάμεσα σέ λύκους. Ὁ Θεός τούς παιδεύει γιά νά γίνουν καλύτεροι. Οἱ ἄνθρωποι ἀποβλέπουν στό νά τούς ἀποκόψουν ἀπό τή γῆ καί ὁ Θεός ἀποσκοπεῖ στό νά τούς κάνει ἄξιους τοῦ οὐρανοῦ μέσῳ τῶν θλίψεων. Ἀλλά οἱ θλίψεις καί οἱ δοκιμασίες μετατρέπονται σέ ἐξαιρετική χρησιμότητα. Ἡ δοκιμασία εἶναι τό σχολεῖο στό ὁποῖο ὁ χριστιανός μαθαίνει τήν ὑπακοή. Εἶναι τό ἐργαλεῖο μέ τό ὁποῖο σφυρηλατεῖται ὁ χαρακτήρας. Εἶναι ἡ παιδαγωγική μέθοδος γιά τήν κατάκτηση τῆς πίστης. Ὅμως δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς τή νύχτα τῶν θλίψεων θά διαδεχθεῖ ἡ λαμπρή ἡμέρα τῆς ἔνδοξης αἰωνιότητας καί τήν ταλαιπωρία τοῦ χειμώνα τό χαρμόσυνο καλοκαίρι τοῦ οὐρανοῦ.

Γι’ αὐτό καί ὁ Κύριός μας λέγει «θαρσεῖτε» καί οἱ μαθητές ἀντιμετώπισαν τίς θλίψεις τῆς ἀποστολικῆς τους ζωῆς μέ ἕνα ἡρωικό φρόνημα πού κατέπληξε τόν κόσμο. Ἐνῶ οἱ εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς τους ἔχαναν τήν ψυχραιμία τους καί ἀπελπίζονταν καί στίς πιό μικρές θλίψεις, οἱ ἀπόστολοι, ὅσο περισσότερο θλίβονταν, τόσο περισσότερο χαίρονταν. Ἄν ἀνοίξουμε καί διαβάσουμε τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» θά δοῦμε πώς, ὅταν τούς ἔδερναν καί τούς φυλάκιζαν, δοκίμαζαν μεγάλη χαρά, διότι ἀξιώθηκαν νά ἀτιμασθοῦν ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέσα στίς φυλακές, τίς σκοτεινές καί βρώμικες, ἐκεῖνοι ἔψαλλαν ὕμνους καί δοξολογοῦσαν τό Θεό. Αἰσθάνονταν τή χαρά καί τήν ἀγαλλίαση ἐκείνη πού ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος σέ ἐκείνους πού πάσχουν γιά τό Εὐαγγέλιό Του. «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ἡ χριστιανική πίστη ρίχνει φῶς στίς θλίψεις. Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στό Χριστό βλέπει ὅτι οἱ θλίψεις πού δοκιμάζει εἶναι ἕνα εἶδος δοκιμαστηρίου. Ὅπως δηλαδή τό χρυσάφι πού βγαίνει ἀπό τά σπλάχνα τῆς γῆς ρίχνεται μέσα στό καμίνι γιά νά καθαριστεῖ ἀπό τίς ἄχρηστες ὕλες, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος μέσα ἀπό τίς θλίψεις καθαρίζεται ἀπό τίς ἁμαρτίες του. Οἱ θλίψεις εἶναι τό φλογισμένο καμίνι, μέσα στό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται ὅπως τό χρυσάφι στό χωνευτήρι.

Οἱ θλίψεις πού δοκιμάζει ὁ χριστιανός τόν ὁπλίζουν μέ ὑπομονή. Ἡ δέ ὑπομονή δημιουργεῖ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ θλίψεις τῆς παρούσας ζωῆς, ὅσο μεγάλες κι ἄν εἶναι, κάποτε θά τελειώσουν καί τήν ἐπίγεια ζωή τῶν θλίψεων καί τῶν δακρύων θά τή διαδεχθεῖ ἡ αἰώνια καί μακάρια ζωή. «Πονῶ γιά τήν ἀρρώστια μου, ἀλλά καί χαίρω. Χαίρω, ὄχι γιατί πονῶ, ἀλλά γιατί μπορῶ νά εἶμαι διδάσκαλος ὑπομονῆς καί καρτερίας στούς ἄλλους… Μέσα στά βάσανά μου κερδίζω τήν ὑπομονή καί τή διάθεση εὐχαριστίας πρός τόν Θεό… Τόν εὐχαριστῶ γιά τίς ἀρρώστιές μου, ὅπως καί γιά τά εὐχάριστα τῆς ζωῆς μου…», ἔγραφε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σέ ἕνα γράμμα στό φίλο του Φιλάγριο.

Ἡ ὑπομονή, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι ἡττοπάθεια, δέν εἶναι ἀδυναμία, εἶναι δύναμη, εἶναι ἀρετή. Δύναμη ὑπερφυσική πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά μή λυγίζει στίς θλίψεις, ἀλλά ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν ἀποστόλων καί ὅλων τῶν ἁγίων, νά νικάει τά ἐμπόδια καί νά βαδίζει πρός τά ἐμπρός, ἀτενίζοντας μέ πίστη καί ἐλπίδα στόν οὐρανό, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τήν ὁποία ἄς μᾶς χαρίσει ὁ Θεός. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr