Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

7 Ἰουνίου 2015 - Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 23
7 Ἰουνίου 2015
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων
(Ἑβρ. ια΄,33 - ιβ΄,2)

«…τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων…»

Σήμερα, ἀδελφοί μου, εἶναι ἑορτή καί πανήγυρις, πού διαφέρει ἀπό τίς ἄλλες. Ἑορτάζουν ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μέ τόν ἀπόστολο, εἶναι «νέφος», ἀναρίθμητοι. Ὅπως δέν μετριουνται τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ἔτσι δέν μποροῦν νά μετρηθοῦν καί οἱ ἅγιοι. Εἶναι ἀπ’ ὅλες τίς χῶρες, ἀπ’ ὅλες τίς γλῶσσες, ἀπ’ ὅλες τίς ἡλικίες, ἀπ’ ὅλες τίς τάξεις καί ἀπ’ ὅλες τίς ἐποχές. Εἶναι κληρικοί καί λαϊκοί, ἀγράμματοι καὶ σοφοί ἐπιστήμονες.

Πῶς βρέθηκαν στό θαυμαστό αὐτό ἐπίπεδο; Δέν γεννήθηκαν ἅγιοι. Κανείς δέν γεννιέται ἅγιος. Ἦταν ἄνθρωποι ὅπως καί ἐμεῖς. Ἀγωνίστηκαν ὅμως, πίστεψαν στό Χριστό μας, βαφτίστηκαν, μετάνιωσαν γιά τά σφάλματά τους, ὁμολόγησαν γιά τήν πίστη τους, εἶχαν ἀγάπη στήν καρδιά τους, μαρτύρησαν.

Ἡ ἐποχή μας, πού ὀνομάζεται ἐποχή τῆς προόδου τοῦ ἀτόμου, τῶν ταξιδιῶν στίς θάλασσες ἀλλά καί στούς ἄλλους πλανῆτες, ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς ἀνήκει στά χρόνια τῆς μεγάλης ἀποστασίας. Ἄν ρίξουμε μία ματιά στήν οἰκογένεια, στήν πατρίδα, στήν κοινωνία, στόν κόσμο ὅλο, βλέπουμε κύματα ἐκφυλισμοῦ νά κατακλύζουν πόλεις καί χωριά. Τά ἁγνά ἤθη καί ἔθιμα τῆς μαρτυρικῆς μας πατρίδας ξεριζώνονται καί ἀντικαθίστανται ἀπό τά σάπια φροῦτα τῶν Εὐρωπαίων. Θά ‘πρεπε νά διδασκόμαστε ἀπό τόν προφήτη Ὠσηέ πού ἔλεγε: «Ἄρα καί ψεῦδος καί φόνος καί κλοπή καί μοιχεία κέχυται ἐπί τῆς γῆς, καί αἵματα ἐφ’ αἵμασι μίσγουσι.». (Ὡσ.4, 2-5) Δηλαδή: «Ἔχουν χυθεῖ καί πλημμυρίσει τή χώρα σας κατάρες, ψεύδη, φόνοι, κλοπές καί μοιχεῖες. Τά αἵματα χύνονται συνεχῶς καί ἀνακατεύονται μέ ἄλλα αἵματα. Γι’ αὐτό ἡ χώρα σας θά περιέλθει σέ πένθος, οἱ κάτοικοί της θά ὀλιγοστεύσουν. Μαζί δέ μέ αὐτήν θά ὀλιγοστεύσουν καί ὅσα ζωντανά κατοικοῦν σέ αὐτήν, τά θηρία τοῦ ἀγροῦ καί τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί αὐτά ἀκόμη τά ψάρια τῆς θαλάσσης θά ἐκλείψουν. Ἐξ αἰτίας τῆς γενικῆς πωρώσεως οὔτε κανείς δικάζεται γιά τίς παρανομίες του, οὔτε καί κανείς διαμαρτύρεται γιά τήν ἁμαρτωλότητα αὐτή. Ὁ δέ τέως περιούσιος λαός μου θά εἶναι σάν τόν ἱερέα πού ἔχει χάσει τήν ὑπόληψή του καί συνεχῶς ἐπικρίνεται. Σύ δέ, ὦ λαέ μου, θά χάσεις τήν πνευματική σου ὑγεία καί ἰσχύ. Πρός νύχτα δέ παρομοιάζω τήν σκοτεινή ζωή τοῦ ἔθνους αὐτοῦ». Ὁ προφήτης Ὠσηέ τά ἔγραψε αὐτά ἀπό τό 750 μέχρι τό 720 πρό Χριστοῦ καί πόσο ταιριάζουν στήν Ἑλλάδα τοῦ 2015!

Πολλοί θεωρούμενοι πιστοί ἔχουν τήν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ γραμμένη ἴσωςστίς ταυτότητες ἀλλά δυστυχῶς εἶναι τυφλοί ὑπηρέτες, ἀλύτρωτοι σκλάβοι τοῦ διαβόλου. Ἄνθρωποι «ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τήν δέ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β΄ Τιμ. 3,5) γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν Τιμόθεο. Οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν τό ἐξωτερικό σχῆμα τῆς εὐσέβειας, θά ἔχουν ἀρνηθεῖ ὅμως τήν δύναμή της. Μπορεῖ κάποιος νά εἶναι βαπτισμένος, νά φέρει τό ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ, νά ἐμφανίζεται ὡς θρησκεύων, ἀλλά μέ τή ζωή πού κάνει νά ἀρνιέται καί νά διαψεύδει ὅ,τι ὁμολογεῖ μέ τό στόμα του.

Οἱ ἅγιοι ἔζησαν μέσα στόν κόσμο ἀλλά δέν συμβιβάστηκαν μέ τόν κόσμο. Κράτησαν τήν πίστη τους καί ἀγωνίστηκαν μέ συνέπεια, χωρίς συμβιβασμούς καί ὑποχωρήσεις, χωρίς ἐκπτώσεις. Προτίμησαν νά διωχθοῦν καί νά βασανιστοῦν παρά νά συνθηκολογήσουν μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο. Ἔτσι, ἄλλοι ἐμπαίχθηκαν, ἄλλοι μαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, θανατώθηκαν μέ τό σπαθί τοῦ δήμιου.

Ἐμεῖς σήμερα λέμε ὅτι πιστεύουμε. Πῶς ὅμως κρατᾶμε τή γραμμή μας; στοιχιζόμαστε πίσω ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα; Θέλεις νά δοκιμάσεις αὐτόν ποὺ κάνει τόν πιστό; Ὁδήγησέ τον στήν ἐξομολόγηση, στόν πνευματικό, πού προσπαθεῖ νά συνδέσει τούς ἀνθρώπους μέ τό Θεό. Γιά νά τοῦ πεῖ λόγια πού ἄλλοτε δονοῦσαν τίς καρδιές καί πού σήμερα χλευάζονται. «Παιδί μου, ζῆσε ἁγνή ζωή» ! Θά δεῖς τότε τήν ἀντίδρασή του. Ἤ θά σκύψει τὸ κεφάλι κάνοντας ὑπακοή ἤ θά ἐπαναστατήσει καί θά πεῖ: «Ἀδύνατον, αὐτό εἶναι ἀκατόρθωτο, αὐτό εἶναι μόνο γιά τούς καλόγερους». Μάταια ὁ πνευματικός προσπαθεῖ νά πείσει τόν κατά συνθήκην πιστό.

Βλέπεις ἄλλους πού κόπτονται δῆθεν γιά τά δίκαια τοῦ λαοῦ καί εἶναι προσκολλημένοι στό χρῆμα. Ὁ πνευματικός συνιστᾶ: «Ἀπό τά πλούτη σου δῶσε στή χήρα καί στό ὀρφανό, στόν ἄστεγο καί τόν ἄνεργο καί μήν σπαταλᾶς». Μά «οὔτε φωνή οὔτε ἀκρόαση». Γιά νά σκορπίζουν σέ ἀσωτίες καί ἀνηθικότητες ἀποκτοῦν ἑκατό χέρια, ἄν πρόκειται γιά ἐλεημοσύνη, τότε τά δύο τους χέρια δένονται.

Βλέπεις τόν ἄλλο –μήν τόν ψάχνετε μακριά, εἶναι ὁ ἑαυτός μας- ἀκούει τή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας «ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» (Ματθ. 6,14) καί κλείνει τά αὐτιά του μέ βουλοκέρι. «Ἀδύνατον νά τόν συγχωρήσω, μέ κατέστρεψε. Βάλε μου κανόνα νά κάμω 500 μετάνοιες, νά ἀγοράσω μία ἀσημένια καντήλα, ἀλλά αὐτόν δέν τόν συγχωρῶ, ἀδύνατον». Κι ὅμως, ἀδελφέ, ἐσένα σέ συγχώρησε ὁ Χριστός, ἐσύ δέν συγχωρεῖς τόν ἄλλον;

Ἀδύνατη λοιπόν ἡ ἁγιότητα; Ἀνεφάρμοστη ἡ Χριστιανική πίστη; Ὄχι, ἀδελφοί μου. Οἱ ἅγιοι πού ἑορτάζουμε σήμερα τήρησαν τό Εὐαγγέλιο καί ἔφθασαν στό ὑπέρ φύσιν. Ὁ Χριστός μας περιμένει κι ἐμᾶς, μέ τίς πρεσβεῖες ὅλων τῶν ἁγίων γιά νά μᾶς χαρίσει τό στεφάνι τῆς νίκης. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr