Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Προκήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΓΡΟΥ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου  Καλλιμασιᾶς διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/13-4-2016 πράξεώς του, θέμα 1ον, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 922/562/21-4-2016 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, προκηρύσσει:
Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία γιά τήν ἐνοικίαση τῶν κάτωθι ἀγροκτημάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ:
1)      ἀγρός στή θέση Βρυτά (ἅ/ἅ 4) (1 στρέμμα, 25 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 35 €
2)      ἀγρός στή θέση Βρυτά (ἅ/ἅ 5) (0,5 στρ., 40 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €
3)      ἀγρός στή θέση Βασιλικές (ἅ/ἅ 6) (1,35 στρ., 3 σχίνοι, 3 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Καλαθοῦ (ἅ/ἅ 7 καί 8) (0,75 καί 1,50 στρ., 30 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 40 €
4)      ἀγρός στή θέση Κουμαρουπά (ἅ/ἅ 9) (1,75 στρ., 10 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 25 €
5)      ἀγρός στή θέση Κουμαρουπά (ἅ/ἅ 10) (35 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €
6)      ἀγρός στή θέση Λαγκάδια (ἅ/ἅ 11) (3 στρ., 2 σχίνοι, 10 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 20 €
7)      ἀγρός στή θέση Παλαιοκάστρον (ἅ/ἅ 18) (6 σχίνοι, 8 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 15 €
8)      ἀγρός στή θέση Κάτω Ρά (ἅ/ἅ 19) (40 σχίνοι, 5 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Ἅγιος Γεώργιος (ἅ/ἅ 1 καί 2) (3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 40 €
9)      ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Ρά (ἅ/ἅ 20) (1,5 στρ., 10 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 20 €
10)  ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Ρά (ἅ/ἅ 21) (25 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 25 €
11)  ἀγρός στή θέση Ρά (ἅ/ἅ 22) (10 σχίνοι, 3 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 12 €
12)  ἀγρός στή θέση Ποντίσματα (ἅ/ἅ 23) (1 στρ., 1 σχίνος, 4 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 15 €
13)  ἀγρός στή θέση Στροβιλιά (ἅ/ἅ 26) (5 ἐλιές)  μαζί μέ ἀγρό στή θέση Πηγάδα (ἅ/ἅ 16) (35 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 45 €
14)  Ἀγρός στή θέση Ἐπάνω Στροβιλιά (ἅ/ἅ 30) (1 στρ., 60 σχίνοι, 4 ἐλιές)  μαζί μέ τόν ἀγρό στή θέση Ἅγιος Κωνσταντῖνος (ἅ/ἅ 28) (0,5 στρ.) μέ πρώτη προσφορά 60 €
15)  ἀγρός στή θέση Μερίδα (ἅ/ἅ 36) (25 σχίνοι, 5 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 30 €
16)  ἀγρός στή θέση Συκίδια (ἅ/ἅ 35) (0,35 στρ., 15 σχίνοι, 1 ἐλιά) μέ πρώτη προσφορά 10 €
17)  ἀγρός στή θέση Μάλλια (ἅ/ἅ 15) (8 στρ., 270 σχίνοι, 18 ἐλιές) μαζί μέ τούς ἀγρούς στή θέση Λαγκάδια (ἅ/ἅ 12 καί 13) (1,5 καί 1,5 στρ., 30 σχίνοι, 15 ἐλιές) μέ πρώτη προσφορά 320 €
18)  ἀγρός στή θέση Μυτηλινιό (0,4 στρ.) μαζί μέ τούς ἀγρούς στίς θέσεις ἅ) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,43 στρ.), β) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,5 στρ.) καί γ) Δαυρού ἤ Μυτηλινιό (0,5 στρ.) μέ πρώτη προσφορά 40 €
Ἡ ἐνοικίαση τῶν ἀνωτέρω ἀγροκτημάτων θά γίνει ὑπό τούς κάτωθι ὅρους:
1)      Ἡ μίσθωση θά εἶναι τετραετής καί θά λήξει τόν Μάιο τοῦ 2020
2)      Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο σέ κάθε περίπτωση διατηρεῖ τό δικαίωμα τῆς ἐκποιήσεως τῶν ἀνωτέρω κτημάτων ἤ ὁρισμένων ἀπό αὐτά καί πρό τῆς λήξεως τοῦ χρόνου μισθώσεως κατά τήν διαδικασία, πού ὁρίζεται ὑπό τῶν κειμένων διατάξεων.
3)      Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ τήν Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 καί ἀπό ὥρας 19.00 ἕως 20.00 ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου στήν ἐνοριακή αἴθουσα (Ξενώνα) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία θά ἀποβεῖ ἄγονος ἐν συνόλω ἤ ἐν μέρει θά ἐπαναληφθεῖ τήν Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ὥρα 19.00 – 20.00 στόν ἴδιο χῶρο.
4)      Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δί' ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας καί δί’ ἀναρτήσεως στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου καί στό ἰστολόγιο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ http://koimisikallimasia.blogspot.gr/.
5)      Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στή δημοπρασία πρέπει ἡ προσφορά του νά εἶναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά θά εἶναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερές του ἐλάχιστου ὁρίου δέν γίνονται δεκτές.
6)      Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταῖος πλειοδότης θά καταβάλει ποσόν ἴσον μέ τό ½ τοῦ μισθώματος, ἐνῶ τό ὑπόλοιπό του μισθώματος διά τό πρῶτον ἔτος θά καταβληθεῖ ἅμα τή ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου. Τά δέ μισθώματα τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν θά καταβάλλονται στήν ἀρχή κάθε ἔτους.
7)      Τόν τελευταῖο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερῶς τό χαρτόσημο 3,6% κάθε ἄλλη ἐπιβάρυνση ἐπί τοῦ ἐνοικίου (ἐτησίου μισθώματος).
8)      Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου..
9)      Αἴτηση γιά ἐπανάληψη τῆς δημοπρασίας πρέπει νά περιλαμβάνει προσφορά ὕψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερή του ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας ποσοῦ, ὑποβάλλεται δέ μέ χαρτοσημασμένη αἴτηση μέσα σέ τρεῖς μέρες ἀπό τή διεξαγωγή τῆς δημοπρασίας πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου συνοδεύεται ἀπαραίτητα μέ γραμμάτιο ἴσο πρός τοῦτο ποσοῦ. Σέ περίπτωση ἀντιπροσφορᾶς ἡ δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ στόν ἴδιο τόπο καί χρόνο μετά ἀπό ἑπτά μέρες ἀπό τήν ὑποβολή της.
10)  Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό της δημοπρασίας ἤ νά τηρήσει τούς ὅρους τῆς παρούσης προκήρυξης ἡ ἐγγύηση πού κατέθεσε γιά τή συμμετοχή του στή δημοπρασία καταπίπτει αὐτοδικαίως ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σέ βάρος του.
11)  Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται ἅ) νά καλλιεργεῖ τόν ἀγρό καί νά τόν διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση, β) νά φροντίζει καί νά διατηρεῖ ἀναλλοίωτα τά ὅρια τοῦ μισθίου γ) εἰς οὐδεμίαν περίπτωση ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση αὐτοῦ καί δ) δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἀγρός-μίσθιο νά χρησιμοποιηθεῖ γιά σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16 §1, Κανον. 8/1979), σέ κάθε ἀντίθετη περίπτωση τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διατηρεῖ τό δικαίωμα λύσεως μονομερῶς τῆς σχετικῆς συμβάσεως.
12)  Κάθε ἄλλη περίπτωση πού ἤθελε προκύψει καί δέν ἀναφέρεται στήν παροῦσα ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τό νόμο, ἐνῶ κάθε διαφορά θά ἐπιλύεται κατά νόμον ἐφ’ ὅσον δέν ἀναφέρεται στούς ὅρους τοῦ συμβολαίου ἐνοικίασης.
Καλλιμασιά, 6 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr