Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Προκήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου  Καλλιμασιᾶς διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/13-4-2016 πράξεώς του, θέμα 2ον, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 921/563/21-4-2016 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, προκηρύσσει:
Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία γιά τήν ἐνοικίαση τοῦ οἰκοπέδου (ἀκάλυπτου περιφραγμένου χώρου) πού βρίσκεται ἀνατολικά της ἐνοριακῆς αἴθουσας ἐφαπτόμενο μέ αὐτή ἐκτάσεως 90 τ. μ.  δία φανερῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας γιά μία τετραετία καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 καί μέ τούς παρακάτω ὅρους:
1)     Τήν ἐνοικίαση τοῦ οἰκοπέδου (ἀκάλυπτου περιφραγμένου χώρου) πού βρίσκεται ἀνατολικά της ἐνοριακῆς αἴθουσας ἐφαπτόμενο μέ αὐτή ἐκτάσεως 90 τ. μ.  δία φανερῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας γιά μία τετραετία καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 καί μέ τούς παρακάτω ὅρους:
2)     Ἡ μίσθωση θά εἶναι τετραετής καί θά λήξει τόν Μάιο τοῦ 2020
3)     Ἡ ἐνοικίαση θά γίνει μέ φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς τήν Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 καί ἀπό ὥρας 20.30 ἕως 21.30 ἐνώπιόν του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία θά ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ὥρα 20.30 – 21.30 στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ.
4)     Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δί’ ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας και δι’ ἀναρτήσεως στην ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου και στο ιστολόγιο του Ιεροῦ μας Ναοῦ http://koimisikallimasia.blogspot.gr/.
5)     Ὡς πρώτη προσφορά (τιμή ἐκκίνησης) θά ζητηθεῖ τό ποσό τῶν 360 εὐρώ, γιά ἐτήσιο μίσθωμα. Οἱ προσφορές διατυπώνονται προφορικά ἀπό τούς διαγωνιζόμενους, ἀνακοινώνονται μεγαλοφώνως καί ἀναγράφονται στό πρακτικό της δημοπρασίας κατά σειρά προσφορῶν καί τό ὁποῖον θά ὑπογραφεῖ μετά τή λήξη τῆς δημοπρασίας ὑπό τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ τελευταίου πλειοδότη.
6)     Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στή δημοπρασία: α) ἀπαιτεῖται νά καταθέσει ὡς ἐγγύηση στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ποσόν ἴσον τουλάχιστον μέ τό 1/10 τοῦ ποσοῦ τῆς τιμῆς ἐκκίνησης σέ μετρητά ἤ τραπεζική ἐπιταγή ἤ γραμμάτιο τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων ἤ καί βεβαίωση Τραπέζης περί καταθέσεως εἰς αὐτήν γιά τόν ὑπόψη σκοπό τίτλων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἰσόποσης ἀξίας, β) πρέπει ἡ προσφορά του νά εἶναι ἀνώτερη κατά 3% τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά θά εἶναι αὐξημένη κατά 2% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερές του ἐλάχιστου ὁρίου δέν γίνονται δεκτές.
7)     Ἐφόσον ὑπάρχει ἐνδιαφέρον περισσοτέρων πλειοδοτῶν δύναται τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο νά παρατείνει τό χρόνο τῆς δημοπρασίας.
8)     Σέ περίπτωση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ἀπό κοινοῦ περισσοτέρων του ἑνός πλειοδοτῶν καί ἀναδειχθοῦν τελευταῖοι πλειοδότες αὐτοί καθίστανται ὡς πρός ὅλες τίς ὑποχρεώσεις ἀλληλεγγύως ὑπεύθυνοι ἔναντί του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.
9)     Ἐπιτρέπεται καί ἡ διά νομίμου πληρεξουσίου συμμετοχή στή δημοπρασία ἀντιπροσώπου τοῦ ἐνδιαφερομένου.
10)Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτῆς περιληπτικῶς θά γίνει δί’ ἀνακοινώσεως ἐντός της ἐνορίας.
11)Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταῖος πλειοδότης θά καταβάλει ποσόν ἴσον μέ τό ½ τοῦ μισθώματος, ἐνῶ τό ὑπόλοιπό του μισθώματος διά τό πρῶτον ἔτος θά καταβληθεῖ ἅμα τή ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου. Τά δέ μισθώματα τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν θά καταβάλλονται εἰς τήν ἀρχή ἕκαστου ἔτους.
12)Τόν τελευταῖο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερῶς ὅλα τά ἔξοδα τῆς δημοπρασίας καθώς καί τό χαρτόσημο 3,6% ἐπί τοῦ ἐνοικίου (ἐτησίου μισθώματος).
13)Δέν ἐπιτρέπεται τό οἰκόπεδο-μίσθιο νά χρησιμοποιηθεῖ γιά σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16 §1, Κανον. 8/1979).
14)Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας σέ κάθε περίπτωση ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
15)Αἴτηση γιά ἐπανάληψη τῆς δημοπρασίας πρέπει νά περιλαμβάνει προσφορά ὕψους τουλάχιστον 10% μεγαλύτερή του ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας ποσοῦ, ὑποβάλλεται δέ μέ χαρτοσημασμένη αἴτηση μέσα σέ τρεῖς μέρες ἀπό τή διεξαγωγή τῆς δημοπρασίας πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου συνοδεύεται ἀπαραίτητα μέ γραμμάτιο ἴσο πρός τοῦτο ποσοῦ. Σέ περίπτωση ἀντιπροσφορᾶς ἡ δημοπρασία θά ἐπαναληφθεῖ στόν ἴδιο τόπο καί χρόνο μετά ἀπό ἑπτά μέρες ἀπό τήν ὑποβολή της.
16)Σέ περίπτωση πού ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονη ἤ ἀσύμφορη, θά ἐπαναληφθεῖ τήν Τετάρτη 6 Ἰουνίου 2012 τήν ἴδια ὥρα καί στόν ἴδιο τόπο μέ ἁπλή ἀνακοίνωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, πού θά ἀναρτηθεῖ στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ πρό πέντε ἡμερῶν (ἄρθρο 16 §2, Κανον. 8/1979).
17)Ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς δημοπρασίας ἐπιστρέφεται εἰς τούς μή ἀναδειχθέντας τελευταίους πλειοδότες ἡ καταβληθεῖσα ὑπ' αὐτῶν ἐγγύηση συμμετοχῆς. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς τοῦ τελευταίου πλειοδότη συμψηφίζεται μέ τό ποσό τῆς προσφορᾶς του.
18)Μετά τήν κοινοποίηση ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἔγκρισης τῶν πρακτικῶν της δημοπρασίας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου στόν τελευταῖο πλειοδότη αὐτός ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντός δέκα ἡμερῶν καταθέσει ὁλόκληρο τό ποσό τῆς δημοπρασίας μετρητοῖς στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἤ μέσω Τραπέζης διά σχετικῆς ἐπιταγῆς καί ὁπωσδήποτε πρό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ σχετικοῦ συμβολαίου ἐνοικίασης.
19)Σέ περίπτωση ἄρνησης τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό της δημοπρασίας ἤ νά τηρήσει τούς ὅρους τῆς παρούσης προκήρυξης ἡ ἐγγύηση πού κατέθεσε γιά τή συμμετοχή του στή δημοπρασία καταπίπτει αὐτοδικαίως ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σέ βάρος του.
20)Κάθε ἄλλη περίπτωση πού ἤθελε προκύψει καί δέν ἀναφέρεται στήν παροῦσα ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τό νόμο.
Καλλιμασιά, 6 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr