Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

12 Μαΐου 2013 - Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (Ἀντίπασχα)

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός 16
Κυριακή τοῦ Θωμᾶ
(Ἀντίπασχα)
12 Μαΐου 2013
(Πράξ. ε΄ 12 – 20)

«Διά τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα
καί τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά» 
Ἡ πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἱδρύθηκε στά Ἱεροσόλυμα άξιώθηκε νά ἔχει ἀνάμεσά της τούς ἁγίους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παρουσία τῶν Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία ἦταν εὐεργετική καί καθοδηγητική. Θέρμαινε τίς ψυχές, ζωογονοῦσε τήν πίστι τῶν πρώτων χριστιανῶν, θεράπευε τούς ἀρρώστους, συγκλόνιζε τό στρατόπεδο τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.
Λέγει τό ἱερό κείμενο τῶν Πράξεων σήμερα: «Παντοῦ ὅπου οἱ Ἀπόστολοι ἀκουμποῦσαν τά ἅγια χέρια τους, γίνονταν πολλά καί ἐκπληκτικά θαύματα ἀνάμεσα στό λαό. Οἱ χριστιανοί μαζεύονταν ὅλοι μαζί μέ μιά καρδιά καί στόν ἴδιο χῶρο, στή στοά δηλαδή τοῦ Σολομῶντος, καί κανένας ἀπό τούς ἀπίστους δέν τολμοῦσε νά πειράξει τούς νέους χριστιανούς, διότι ὁ πολύς λαός τούς τιμοῦσε καί τούς ἐγκωμίαζε. ὁλοένα μάλιστα καί περισσότερα πλήθη ἀνδρῶν καί γυναικῶν προσέρχονταν στήν Ἐκκλησία καί ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού πίστευαν στόν Κύριο αὐξανόταν συνεχῶς. Συνέβαινε δέ καί τό ἑξῆς: Ἔβγαζαν τούς ἀρρώστους στίς πλατεῖες τῆς πόλεως, ὥστε, καθώς θά περνοῦσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἡ σκιά του νά πέσει πάνω σέ κάποιον ἀπό τούς ἀρρώστους καί νά τόν θεραπεύσει. Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλά καί οἱ κάτοικοι τῶν γειτονικῶν πόλεων μαζεύονταν στά Ἱεροσόλυμα, φέρνοντας μαζί τους ἀρρώστους καί δαιμονισμένους καί ὅλοι αὐτοί θεραπεύονταν ἀπό τούς Ἀποστόλους».
Τί ὑπέροχη εἰκόνα! Μιά μικρή κοινότητα ἀνθρώπων γεμάτη σφρῖγος, δύναμι καί πνευματική ἀκτινοβολία. Κι ὅλα αὐτά χάρις στή ζωντανή καί εὐεργετική παρουσία τῶν Ἀποστόλων.
Τόν εἰδικώτερο ρόλο τῶν Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία τόν καθώρισε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ στή συνέχεια τό κείμενο τῶν Πράξεων. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς δράσεως τῶν Ἀποστόλων πού εἴδαμε πιό πάνω, «οἱ Σαδδουκαῖοι συνέλαβαν τούς Ἀποστόλους καί τούς ἔρριξαν στή δημόσια φυλακή. Τή νύχτα ὅμως Ἄγγελος Κυρίου ἄνοιξε τίς πύλες τῆς φυλακῆς καί, ἀφοῦ τούς ἔβγαλε ἔξω, εἶπε: Εἶσθε ἐλεύθεροι! Πηγαίνετε καί συνεχίστε μέ θάρρος νά διδάσκετε στό λαό τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς ζωῆς».
Ἡ παρουσία, ἑπομένως, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέσα στήν Ἐκκλησία ἦταν κυρίως διδακτική καί καθοδηγητική. Σ’ αὐτούς ὀφείλουμε τό κήρυγμα τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας: τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἴδιο ρόλο διεδραμάτισαν κατόπιν καί οἱ διάδοχοί τους, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί ἐπλούτισαν τήν Ἐκκλησία μέ τίς ἀπαράμιλλες διδαχές τους, πού καθοδηγοῦν ἑκατομμύρια πιστῶν μέχρι σήμερα.
Ὁ ρόλος τῶν σημερινῶν διαδόχων τῶν Ἀποστόλων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων, εἶναι κυρίως διδακτικός καί καθοδηγητικός. Πολλοί σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν χάσει κάθε ἐπαφή μέ τό λόγο τό χριστιανικό. Ἀκοῦν καί διδάσκονται μόνο τό ψέμμα. Ἄλλοι ἀκολουθοῦν ψευδοδιδασκάλους καί ψευδοπροφῆτες καί ἄλλοι ἔχουν ἐμπλακῆ στά δίχτυα τῶν αἱρέσεων. Μέσα στήν πνευματική καί ἰδεολογική αὐτή σύγχυσι πού ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στά στρώματα τοῦ λαοῦ, οἱ ζωντανοί καί ρωμαλέοι διδάσκαλοι τοῦ Εὐαγγελίου διδάσκουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ, τά «ρήματα ζωῆς αἰωνίου» (Ἰω. στ΄68). Μέ ὅλα τά σύγχρονα τεχνικά μέσα μεταδόσεως, ἀλλά κυρίως μέ τή θέρμη καί τό ζῆλο τῆς πίστεως, οἱ σύγχρονοι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων στέκονται στό κέντρο τῆς ζωῆς καί τῆς ἐργασίας τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων καί κηρύττουν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ.
Μόνο ἡ διδακτική καί καθοδηγητική παρουσία ἁγίων ποιμένων καί χριστιανῶν διδασκάλων μπορεῖ νά βοηθήσει ἑκατομμύρια συγχρόνων ἀνθρώπων νά διορθώσουν τήν πορεία ζωῆς καί νά προσανατολίσουν τό πλοῖο τῆς ζωῆς τους στήν ὀρθή γραμμή πλεύσεως.
Γι’αὐτό καί ἡ προσευχή τῶν πιστῶν χριστιανῶν πρέπει νά εἶναι θερμή, ὥστε τό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας νά βρίσκεται πάντοτε σέ ἄξια ἀποστολικά χέρια. ΑΜΗΝ!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr