Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

19 Μαΐου 2013 - Κυριακή τῶν Μυροφόρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀριθμός  17
Κυριακή τῶν Μυροφόρων
19  Μαΐου 2013
(Πράξ. στ΄ 1 – 7 )
«Ἐπισκέψασθε...ἄνδρας...πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καί σοφίας,
οὕς καταστήσομεν ἐπί τῆς χρείας ταύτης»
Ἡ πρώτη Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πολύ ἐνωρίς, ἀσχολήθηκε μέ ζητήματα κοινωνικῆς προνοίας. Τά ζητήματα αὐτά δημιουργήθηκαν «κατά τήν καθημερινή περίθαλψι καί τή διανομή τροφίμων στίς χῆρες» καί τά πτωχά μέλη τῆς κοινότητος. Οἱ Ἀπόστολοι πληροφορήθηκαν σύντομα τά «παράπονα» τῶν ἀδικου-μένων χριστιανῶν καί ἔδωσαν ἄμεση λύση στό πρόβλημα. Ἡ λύση αὐτή, πού ἀναφέρεται στό σημερινό ἀνάγνωσμα τῶν Πράξεων, εἶναι καθοδηγητική καί γιά τό σύγχρονο κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τό κοινωνικό ζήτημα τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας, ἐπρόσεξαν πρῶτα τίς προϋποθέσεις. Γιά νά γίνη κοινωνικό ἔργο ἀπό τήν Ἐκκλησία – εἶπαν – χρειάζονται πρῶτα ἄνθρωποι ἀφοσιωμένοι στήν ὑπηρεσία αὐτή καί μάλιστα ἄνδρες ἅγιοι καί συνετοί. Αὐτοί θά ἀναλάβουν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνική ὑπηρεσία καί ὄχι ἐμεῖς. «Διότι εἶπαν δέν μᾶς φαίνεται σωστό ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι νά ἐγκαταλείψωμε τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν καθημερινή κοινωνική ὑπηρεσία καί τά προβλήματά της».
Στίς ἴδιες προϋποθέσεις πρέπει νά στηρίζεται καί ἕνα ἔργο κοινωνικῆς προνοίας τῆς Ἐκκλησίας σήμερα: Σέ συνετούς καί ἁγίους ἀνθρώπους, ἀφοσιωμένους στήν Ἐκκλησία. Τό ἀνθρώπινο αὐτό στοιχεῖο ἄλλωστε διακρίνει τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες ὁποιουδήποτε ἄλλου ὀργανισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δέν κάνει ἁπλῶς ἕνα κοινωνικό ἔργο, ἀλλά χριστιανική πρόνοια, πού ἀσκεῖται ἀπό ἐμπνευσμένους ἀνθρώπους, ἀπό ἀνθρώπους ἀγάπης. Ἡ διαφορά λοιπόν μέ τούς ἄλλους Ὀργανισμούς ὑπάρχει στά πρόσωπα καί τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία κάνει τό προνοιακό της ἔργο.
Εἶναι ἀκόμη χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι τούς ἀνθρώπους πού ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα διάλεξε γιά τό ἔργο τῆς κοινωνικῆς προνοίας τούς καθιέρωσαν στό ἔργο αὐτό, χειροτονώντας τους σέ Διακόνους τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως σημειώνει στή συνέχεια ἡ περικοπή τῶν Πράξεων, τούς ἑπτά ἄνδρες πού ἐξέλεξε ἡ κοινότητα «τούς παρουσίασαν μπροστά στούς Ἀποστόλους καί ἐκεῖνοι, ἀφοῦ προσευχήθηκαν, ἔβαλαν τά χέρια τους ἐπάνω τους» καί τούς μετέδωσαν τή θεία Χάρι γιά τό ἔργο τῆς κοινωνικῆς διακονίας τους.
Νά, λοιπόν, καί ἕνα ἄλλο βασικό στοιχεῖο γιά τήν Πρόνοια τῆς Ἐκκλησίας. Τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά εἶναι λειτούργημα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία τό κοινωνικό ἔργο δέν τό βλέπει ἔξω ἀπό τόν ὀργανισμό της καί τή λειτουργία της. Μιά ψυχοσωματική διακονία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ διακονία τῆς ἀγάπης, εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά καί οὐσιαστικά της ἔργα. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό ἔργο τῆς ἰάσεως καί θεραπείας τῶν πασχόντων τό εἶχε ἐνσωματωμένο μέσα σ’ὅλο τό σωτηριῶδες ἔργο του. Γι’αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τό ἔργο τῆς ἀγάπης τό ἔχει ἐνσωματωμένο στόν ὀργανισμό της, εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός της». Τό ἐντάσσει μέσα σ’ ὁλόκληρο τό ποιμαντικό της πρόγραμμα γιά τήν ἀντιμετώπισι τῶν ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ἀπό τό ἄλλο μέρος, γιά νά διατηρηθῆ καί αὐξηθῆ ἕνα κοινωνικό ἔργο στήν Ἐκκλησία, χρειάζεται ζωντανό καί ἀφυπνιστικό κήρυγμα τοῦ θείου Λόγου. Οἱ Ἀπόστολοι τό λειτούργημα αὐτό τό κράτησαν γιά τόν ἑαυτό τους. Οἱ Διάκονοι διακονοῦσαν στό κοινωνικό ἔργο καί οἱ Ἀπόστολοι ἐκήρυτταν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ! Μέ τό θεόπνευστο κήρυγμά τους ἄνοιγαν τίς καρδιές ἐνέπνεαν νέους καί νέες γιά νά ἀφοσιωθοῦν σέ ἔργα κοινωνικῆς ἀγάπης καί μέ τό προσωπικό τους παράδειγμα, λιτότητας καί πτωχείας, ἐνίσχυαν τήν ὅλη κοινωνική προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας.
Μέσα στά πλαίσια αὐτά μποροῦμε ὅλοι μας – κλῆρος καί λαός – νά βοηθήσωμε γιά νά γίνεται ἕνα σοβαρό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας στή σύγχρονη ἐποχή. ΑΜΗΝ!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr