Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

17 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
Ἀριθμὸς 33
Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου
17 Αὐγούστου 2014
Ματθαίου ιζ΄ 14 - 23

Στὴ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ τραγικὸς πατέρας ζητοῦσε ἐναγωνίως τὴ θεραπεία τοῦ παιδιοῦ του, ποὺ τὸ ἔβλεπε μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα.

Ἡ περιγραφὴ ποὺ ὁ ἴδιος δίνει, ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῆς τραγωδίας ποὺ βίωναν: “πολλάκις πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ”. Ἡ σκηνὴ ποὺ ξεδιπλώνει μπροστὰ μας ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος δίνει τὸ στίγμα τῆς δουλείας στὴν ὁποία περιέρχεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ, ὅταν παραλείπει νὰ ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Πραγματικά, ὁ νέος ἐκεῖνος ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε παγιδευτεῖ στὰ πλοκάμια τοῦ διαβόλου καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκοτεινὴ ἐξουσία του εἶχε καταντήσει τραγικὴ ὕπαρξη.

Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας “φέρετε μοὶ αὐτὸν ὦδε” μᾶς δίνει τὴν πληροφορία ὅτι μόνο κοντὰ στὴν ἀγάπη Του εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴ δυναστεία τοῦ κακοῦ καὶ νὰ γίνει μία νέα ὕπαρξη. Μόνο κοντὰ στὸ Χριστὸ μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸ φῶς τῆς μεταμόρφωσης ποὺ ἐκπέμπει τόσο ἰσχυρὰ ἡ αὐριανὴ μεγάλη ἑορτή. Οἱ σκέψεις αὐτὲς δείχνουν τὴν τεράστια εὐθύνη ποὺ ἔχουν οἱ γονεῖς νὰ ὁδηγοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς κοντὰ στὸ Χριστό, ἡ παρουσία τοῦ Ὁποίου ἀνοίγει τοὺς ὁρίζοντες τῆς αἰωνιότητας μπροστά τους.

Στὴ λυτρωτικὴ αὐτὴ πορεία τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ πλοκάμια τοῦ σατανᾶ καὶ τῆς ἔνταξής του στὴν ἀνακαινιστικὴ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας, πολὺ σημαντικὸ ρόλο ἔχει τὸ παράδειγμα τῶν γονέων. Ἴσως εἶναι τὸ πιὸ βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας, βλέπουμε γονεῖς ποὺ δὲν ἔχουν αὐτὴ τὴν αἴσθηση τῆς εὐθύνης, παραμελοῦν τὸ ἔργο τους καὶ δυστυχῶς παραδίδουν πολλὲς φορὲς τὰ παιδιά τους σὲ χέρια ἢ καταστάσεις ποὺ γκρεμίζουν τὶς ἀθῶες τρυφερές τους ψυχές. Δὲν εἶναι σὲ θέση σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις νὰ ἐλέγξουν τί εἶναι πραγματικὰ ὠφέλιμο καὶ τί ψυχοφθόρο γιὰ νὰ παράσχουν προστασία στὰ παιδιά τους. Δὲν ἀφιερώνουν ἀρκετὸ χρόνο γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί τους, νὰ βροῦν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ τὰ ὁδηγήσουν στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του καὶ θὰ τὰ προστατεύσουν ταυτόχρονα ἀπὸ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐπικίνδυνες σειρῆνες ποὺ ἠχοῦν τριγύρω τόσο δυνατά.

Αὐτὰ τὰ δεδομένα καθιστοῦν ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο τὸ παράγγελμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ “φέρετε μοὶ αὐτὸν ὦδε”. Ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους γονεῖς ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐμπλέκονται στὸ θέμα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων μας. Κοντὰ στὸ Χριστό, οἱ ἀθῶες παιδικὲς ψυχὲς μεγαλώνουν προφυλαγμένες ἀπὸ τοὺς καταστροφικοὺς ἀνέμους, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπικίνδυνες καταιγίδες ποὺ ξεσποῦν μέσα στῆς κοινωνίας τὶς μεγάλες φουρτοῦνες. Καὶ ἀφοῦ βέβαια σταθεροποιηθοῦν, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ πατερικὴ σοφία, μποροῦν τότε νὰ ἀποκτήσουν γερὲς βάσεις καὶ ἐφόδια γιὰ νὰ σφυφηλατηθοῦν μέσα τους ἀντοχὲς τέτοιες, γιὰ νὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ ἀποκρούουν τὶς πολυμοφρες ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ καὶ νὰ ἐξέρχονται ἀλώβητα ἀπὸ αὐτές.

Οἱ γονεῖς ὅταν ἐπιτελοῦν τὸ καθῆκον τους καὶ ἀνταποκρίνονται στὴν μεγάλη εὐθύνη τῆς ἀνατροφῆς τῶν τέκνων τους, τότε καὶ οἱ ἴδιοι καταξιώνονται στὴ μεγάλη ἀποστολὴ ποὺ τοὺς ἐμπειστεύεται ὁ Θεός. Ὁ Χριστὸς εἶναι πάντοτε ὁ καλύτερος παιδαγωγός, ὁ τρυφερὸς φίλος καὶ ὁ πιὸ ἰσχυρὸς προστάτης, στὶς ἀγκάλες Τοῦ ὁποίου μποροῦμε νὰ ἐναποθέτουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τὰ παιδιά μας. Ὁ Χριστὸς εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ποτὲ δὲν ἀπογοητεύει καὶ κοντὰ του πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται σὲ αἰθέρες οὐράνιους καὶ αἰώνιους.

Τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, παρατεινόμενο στοὺς αἰῶνες, εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στὴ μυστηριακὴ ζωή της, λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πρέπει νὰ καθοδηγοῦμε τὰ παιδιά μας. Ἡ πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ “ἄφετε τὰ παιδία ἐλθεῖν πρὸς με” ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἔχουμε τὴ μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν τέκνων μας “ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου”. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr