Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

24 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 34
Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου
24 Αὐγούστου 2014
Ματθαίου ιη΄ 23 - 35 

Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐπιείκεια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἐκδηλώσεις ποὺ καταξιώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀποκαλύπτουν τὴν αὐθεντικότητά του. Δὲν εἶναι ὡστόσο λίγες οἱ φορὲς ποὺ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας ἐμφανίζεται μὲ φοβερὰ ἐλλείμματα μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τους. Ἡ παραβολὴ τοῦ χρεώστη δούλου ξεδιπλώνεται ὡς καθρέφτης γιὰ νὰ ἐλέγξουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ προβοῦμε σὲ μία εἰλικρινῆ αὐτοκριτική.

Μέσα ἀπὸ τὸ σκηνικό τῆς παραβολῆς, βλέπουμε ὅτι ὁ δοῦλος ἦταν διαχειριστὴς τῶν ὑπαρχόντων τοῦ κυρίου του. Οἱ καταστάσεις τὸν ὁδήγησαν νὰ ὀφείλει μεγάλα ποσά. Ἔφθασε, λοιπόν, ὁ καιρὸς ποὺ ὁ κύριος ζήτησε νὰ τοῦ ἀποδοθοῦν λογαριασμοὶ καὶ ὁ δοῦλος βρέθηκε μπροστὰ σὲ μεγάλο ἀδιέξοδο. Βρέθηκε νὰ εἶναι χρεώστης ἑνὸς δυσβάστακτου ποσοῦ καὶ ἡ κατάστασή του ἦταν τραγικὴ γιατί μὲ κανένα τρόπο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ὀφειλή του. Ἡ θέση του γίνεται ἀκόμα πιὸ τραγικὴ ὅταν ἀπαίτεῖται ὅλα τὰ χρέη νὰ τακτοποιηθοῦν αὐθημερόν.

Ὁ δοῦλος μὴν ἔχοντας ἄλλη ἐπιλογὴ κατέφυγε στὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τοῦ κυρίου του. Ἔπεσε λοιπὸν στὰ πόδια του, ζήτησε συγγνώμη καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει πίστωση χρόνου γιὰ νὰ ἐξοφλήσει τὸ χρέος του. «Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ πάντα σοὶ ἀποδώσω».

Οἱ παρακλήσεις τοῦ δούλου δὲν ἔπεσαν στὸ κενό. Δονήθηκαν ἀμέσως οἱ εὐαίσθητες χορδὲς τῆς καρδιᾶς τοῦ ἄρχοντα καὶ ἀπέδωσαν μία θαυμάσια «μελωδία» ἔμπρακτης ἀγάπης. Ἡ εὐσπλαχνία τὸν παρακίνησε νὰ ἐλευθερώσει τὸ δοῦλο «καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῶ»!

Ὁ χρεώστης δοῦλος ἔτυχε τέτοιας μεγάλης εὐεργεσίας ,ὥστε τὸ λιγότερο ποὺ θὰ ἀνέμενε κάποιος, ἦταν νὰ ἐκδηλώνει καὶ ὁ ἴδιος παρόμοια συμπεριφορὰ ἀπέναντι στοὺς συνανθρώπους του. Ὅμως ἡ πραγματικότητα πόσο διαψεύδει πολλὲς φορὲς τὰ ἀναμενόμενα! Ὁ εὐεργετημένος δοῦλος καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ σπίτι του συνάντησε ἕναν ἄλλο δοῦλο ὁ ὁποῖος τοῦ χρωστοῦσε ἕνα μικρὸ χρηματικὸ ποσό. Ἀσήμαντο μπροστὰ σ’ ἐκεῖνο ποὺ ὄφειλε ὁ ἴδιος στὸν κύριό του. Τὸν σταμάτησε, λοιπόν, καὶ μὲ τὸν πιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο ἀπαιτοῦσε νὰ τοῦ ἐπιστρέψει ἀμέσως τὰ χρήματα ποὺ τοῦ χρωστοῦσε. Ὁ συνδοῦλος δὲν εἶχε χρήματα καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει μία μικρὴ προθεσμία. Ὀργισμένος τότε τὸν πέταξε στὴν φυλακή, μὲ μία συμπεριφορὰ ἀχαρακτήριστη. Ἑπόμενο ἦταν νὰ προκαλέσει τὸν ἄρχοντα κύριό του γιὰ νὰ ἐνεργήσει πλέον μὲ δικαιοσύνη. Τὸν κάλεσε, τὸν ἔλεγξε μὲ αὐστηρότητα, ἀκύρωσε τὴν συγχωρητικὴ καὶ εὔσπλαχνη ἀπόφασή του καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τὸν τιμωρήσουν παραδειγματικά.

Τὸ περιστατικὸ ὅμως εἶναι παραβολικό. Τὸ χρησιμοποίησε ὁ Κύριος γιὰ νὰ δώσει κάποια βαθύτερα μηνύματα, τὰ ὁποῖα συνοψίζονται στὴν τελευταία φράση τῆς περικοπῆς: «Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἡ παραβολὴ αὐτὴ μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο βρίσκει ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ στὴν καθημερινὴ ζωή, ἂν συγχωροῦμε καὶ δείχνουμε καὶ ἐμεῖς ἐπιείκεια πρὸς τὸ συνάνθρωπό μας. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ὅπως ὁ δοῦλος, θὰ εἴμαστε ὑπόλογοι ἀπέναντι στὴ συγχωροῦσα ἀγάπη Του. Εἶναι ἐδῶ ποὺ ἀποκαλύπτεται καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς στὴ βάση τῆς συγχωρούσας ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀνυψώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ κορυφογραμμὲς οὐράνιες καὶ τὸν ἀναδεικνύει στὸ χῶρο τῆς θεϊκῆς θαυματουργίας. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr