Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

31 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμὸς 35
Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου
31 Αὐγούστου 2014
Ματθαίου ιθ΄ 16 - 26 

Στὴ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς μεταφέρει τὸ διάλογο τοῦ Χριστοῦ μὲ ἕναν Ἰουδαῖο ἄρχοντα. Ὁ διάλογος αὐτὸς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ἁπλῶς τὴν τήρηση κάποιων ἐντολῶν, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ τὴν πλήρη ἀποδέσμευσή μας ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς κρατοῦν προσδεμένους στὴ γῆ. Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ προσφέρονται ἀπὸ τὸν Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ χρήση καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸν Δημιουργό.

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ διάκριση τῶν ἀνθρώπων σὲ πλούσιους καὶ φτωχοὺς γίνεται μὲ βάση ὄχι τὴν οἰκονομικὴ ἢ τὴν κοινωνική τους θέση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν τοποθέτησή τους ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του. Φτωχοὶ εἶναι ὅσοι δὲν ἔχουν οἰκονομικὰ ἀγαθά. Στηρίζουν ὅμως τὴν ἐλπίδα καὶ τὰ πάντα στὸν Θεό. Ἀντίθετα, πλούσιοι εἶναι ὅσοι διαθέτουν ἀφθονία οἰκονομικῶν μέσων. Αὐτοὶ στηρίζονται στὰ ἀγαθά τους καὶ ξεχνοῦν τὸν Θεό. Ἐπιπλέον, οἱ πλούσιοι ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση τῆς αὐτάρκειας, εἶναι δέσμιοι τοῦ κόσμου καὶ δοῦλοι τοῦ φόβου τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ φτωχοὶ μακαρίζονται ἀπὸ τὸν Χριστὸ ὡς κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ οἱ πλούσιοι ταλανίζονται. Στὴν Ἐκκλησία ὁ πνευματικὸς πλοῦτος παραμερίζει οὐσιαστικὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ὄχι βέβαια μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀπόρριψης, ἀφοῦ συνιστοῦν προσφορὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, προκειμένου αὐτὸς νὰ γίνει σωστὸς διαχειριστής τους. Ὁ μεγάλος ἀκριβῶς κίνδυνος εἶναι ὁ ἄνθρωπος νὰ καταστεῖ δέσμιος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ ὅλα τὰ τραγικὰ ἐπακόλουθα.

Καμιὰ ἄλλη κακία δὲν κατακρίθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ τόσο αὐστηρὰ ὅσο ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλοῦτο. Ἡ κατάκριση αὐτὴ δὲν ἀποβλέπει ἁπλὰ στὴν καταπολέμηση τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας. Ἀφορᾶ κυρίως στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ κόσμου.

Ἡ χριστιανικὴ ζωή, ὡς ζωὴ ἀπόλυτης ἐλευθερίας, ἀπαιτεῖ ἀποδέσμευση ἀπὸ τὴ δυναστεία τοῦ πλούτου, ὁ ὁποῖος ὑποτάσσει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὕλη καὶ τὸ χρῆμα. Ἡ κατοχὴ ὑλικοῦ πλούτου αἰχμαλωτίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐμποδίζει νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἀντίθετα, ὁ πόθος τοῦ πλούτου τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ στὴν ἀποδέσμευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε βιοτικὴ μέριμνα καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὸ χῶρο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.

Κατὰ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸ Νέο Θεολόγο, ἡ ἰδιοκτησία εἶναι φαινόμενο ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν πλεονεξία. Ὅλα τὰ πράγματα, λέει, εἶναι κοινὰ γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὅπως ἀκριβῶς τὸ φῶς καὶ ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε. Ὅσοι διακατέχονται ἀπὸ πλεονεξία δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα κύριοι τῆς ἰδιοκτησίας τους, ἀλλὰ δοῦλοι καὶ δέσμιοί της. Ἐπιπλέον εἶναι φοβερὰ κατακριτέοι, γιατί κατακρατοῦν ὑπὸ μορφὴ ἰδιοκτησίας ἀγαθὰ ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν καὶ τὰ στεροῦν ἀπὸ συνανθρώπους τους ποὺ βρίσκονται σὲ ἔνδεια.

Ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μὲ τὴν πατερικὴ σοφία, εἶναι οἰκονόμος καὶ ὄχι κύριος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούτου δημιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο πνευματικὰ ἐλλείμματα. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ καρποφορήσει στὴν πίστη καὶ τὸν ὁδηγεῖ σὲ πνευματικὴ νέκρωση, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας, πλούσιος δὲν εἶναι ὅποιος κατέχει, ἀλλὰ ὅποιος μεταδίδει «καὶ ἡ μετάδοσις τὸν μακάριον, οὐχ ἡ κτῆσις δείκνυσι».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἡ προτροπὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ σημερινή εὐαγγελικὴ περικοπὴ εἶναι νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Σὲ ὅποια κατάσταση καὶ ἂν βρισκόμαστε, ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιδιώκουμε τὸν ἀληθινὸ πλοῦτο ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ δυνατότητα νὰ ἐμπιστευόμαστε τὸν ἑαυτό μας στὸ θέλημα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μόνο τότε θὰ αἰσθανόμαστε κάτοχοι τοῦ πιὸ αὐθεντικοῦ πλούτου στὴ ζωή. Θὰ εἴμαστε πραγματικὰ πλούσιοι καὶ ἄρχοντες στὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr