Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

15 Φεβρουαρίου 2015 - Κυριακὴ τῆς Μελούσης Κρίσεως

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 7 
Κυ­ρια­κὴ τῆς Μελούσης Κρίσεως
15 Φεβρου­α­ρί­ου 2015
Α΄ Κορινθ. η ΄ 8 – θ΄ 2 

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα». 

Σήμερα, ἀδελφοί μου, εἶναι Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω. Ἡ Ἐκκλησία μας ὁρίζει ὅτι ἀπό αὔριο σταματάει ἡ κρεωφαγία καί προετοιμάζονται οἱ χριστιανοί γιά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Σάν φιλόστοργη μάνα δέν θέλει νά βάλει τούς πιστούς ἀπότομα σέ αὐστηρή νηστεία. Τώρα κόβει τό κρέας καί ἐπιτρέπει τά γαλακτερά, γιά νά τά κόψει καί αὐτά ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα.

Στήν ἀποστολική περικοπή ποὺ ὁρίστηκε νά διαβάζεται σήμερα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός τούς Κορινθίους, οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπό εἰδωλολάτρες, γιά ἕνα σοβαρό ζήτημα ποὺ προέκυψε ἀνάμεσα στούς χριστιανούς: Ἐπιτρέπεται νά τρῶνε κρέας ἀπό ζῶα ποὺ εἶχαν προσφερθεῖ θυσία στά εἴδωλα; Πολλοί χριστιανοί εἶχαν δώσει τήν ὀρθή λύση. Ἐπιτρέπεται νά τρῶμε ἀπό αὐτά τά κρέατα γιατί τά εἴδωλα δέν εἶναι πραγματικοί θεοί. Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Ἑπομένως τά ζῶα πού εἶχαν προσφερθεῖ σέ ἀνύπαρκτους θεούς δέν εἶχαν κανένα μολυσμό. Οἱ χριστιανοί μποροῦσαν νά τρῶνε ἄφοβα τό κρέας αὐτό.

Ὑπῆρχαν ὅμως καί μερικοί χριστιανοί, «ἀσθενεῖς ἀδελφοί», πού δέν μποροῦσαν νά τό καταλάβουν αὐτό. Τό νά τρῶνε ἀπό τά εἰδωλόθυτα, τό θεωροῦσαν ἁμαρτία. Τί ἔπρεπε νά γίνει; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπαντᾶ: τό κριτήριο θά εἶναι ὁ ἄνθρωπος, «ὁ ἀσθενῶν ἀδελφός» καί ὄχι τό «βρῶμα», τό φαγητό. Οἱ τροφές δέν ἔχουν καμμία πνευματική σημασία, δέν μᾶς κάνουν πιό ἀρεστούς στό Θεό. Ὁ ἀδελφός μας ὅμως ἔχει πολύτιμη ἀξία. Γιατί γι’ αὐτόν καί τή σωτηρία του «ὁ Χριστός ἀπέθανεν».

Οἱ πιό δυνατοί καί φωτισμένοι χριστιανοί ὀφείλουν νά δείχνουν συμπάθεια καί συγκατάβαση στήν ἀρρώστια τῶν ἀδύνατων στήν πίστη ἀδελφῶν. Ἡ γνώση, πού σέ αὐτή τήν περίπτωση ἦταν σωστή, δέν πρέπει νά γίνεται ἀφορμή σκανδάλου. «Καί ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν», γράφει ὁ ἀπόστολος. Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σημειώνει: «Χριστός μέν οὐδέ ἀποθανεῖν παρητήσατο ὑπέρ αὐτοῦ, σύ δέ αὐτῷ οὐδέ συγκαταβαίνειν ἀνέχῃ». Ὁ Χριστός μας ἔδωσε τή ζωή του γι’ αὐτόν, καί ἐσύ δέν ἀνέχεσαι νά δείξεις κατανόηση γιά τήν ἀδυναμία του. Ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὁ Χριστός ἐξαγόρασε μέ τό αἷμά Του, πρέπει νὰ εἶναι πολύτιμοι καί γιά μᾶς. Ἐάν ὁ Κύριος καί Θεός μας συμπάθησε αὐτούς τόσο ὥστε καί τό αἷμά Του νά χύσει γι’ αὐτούς γιά νά μήν χαθοῦν, ὀφείλομε καί ἐμεῖς νά δείχνομε τόση συμπάθεια ὥστε νά ἀπαρνιόμαστε, νά θυσιάζουμε μερικά ἀπό τά διακαιώματά μας γιά χάρη τους.

Τό συμπέρασμα αὐτό τοῦ θείου Παύλου εἶναι βασικό καί βοηθᾶ στήν ἀνακάλυψη τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Εἶσαι πατέρας καί μητέρα; Σκεφτεῖτε πώς τό πολυτιμότερο πρᾶγμα πού ἔχετε στό σπίτι σας εἶναι τό παιδί σας. Τίποτα, οὔτε τό καλό φαγητό, οὔτε τά ταξίδια, οὔτε οἱ διασκεδάσεις, ἔχουν ἀξία μπροστά στά παιδιά σας. Αὐτά εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του.

Εἶσαι ἐπαγγελματίας; Τό νόμιμο κέρδος εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά σου. Τώρα ὅμως στό κατάστημά σου βρίσκεται ἡ φτωχή χήρα μητέρα μέ τά ὀρφανά. Τά εἴδη πού ἔχει ἀνάγκη νά ἀγοράσει δέν μπορεῖ νά τά πληρώσει στό ποσό πού τῆς ζητᾶς. Μπορεῖς νά τή διώξεις μέ ἄδεια χέρια; Θυσίασε τό νόμιμο κέρδος σου γιατί εἶναι ἡ φτωχή ἀδελφή τοῦ Χριστοῦ.

Εἶσαι προϊστάμενος; Δέν πρέπει νά ξεχνᾶς ὅτι ὁ ὑπάλληλός σου δέν εἶναι ἄνθρωπος «κατώτερης τάξης». Κλείνει μέσα του μία ἀθάνατη ψυχή. Ἔχει προσωπικότητα καί ἀξιοπρέπεια, ἔχει αἰώνιο προορισμό. Δέν μπορεῖς νά τόν περιφρονήσεις, νά τόν ἀγνοήσεις. Θά τόν σεβαστεῖς, θά τόν τιμήσεις ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, θά τόν ἀγαπήσεις ὡς ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχει πιό πολύτιμο πρᾶγμα στόν κόσμο ἀπό τόν ἀδελφό μας, τόν κάθε ἄνθρωπο;

Ἀδελφοί μου, στό παγκόσμιο δικαστήριο τῆς Δευτέρας Παρουσίας ὁ θεῖος Κριτής θά πεῖ: «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Ἐκεῖνο πού ἐκάματε σέ ἕναν ἀπό τούς ἀδελφούς μου εἶναι σάν νά τό ἐκάματε σέ μένα. Τί ἄλλο θέλουμε γιά νά καταλάβουμε πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει στόν κόσμο αὐτό;

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr