Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ἑσπερινό Κήρυγμα ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς μέ θέμα: "Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τά Ἃγια Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ"

Ἀριθμ. Πρωτ. 208
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 87
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28ῃ Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015
Μνή­μη ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν

«Τό στά­διον τῶν ἀ­ρε­τῶν ἠ­νέ­ῳ­κται».

Τό πνευ­μα­τι­κό στά­διο, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­γω­νι­σθοῦ­με γιά νά ἀ­σκή­σου­με τίς φι­λό­χρι­στες ἀ­ρε­τές, ἀ­νοί­γει. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Προ­πο­νη­τής καί αὐ­τοῦ τοῦ ἀ­γῶ­νος εἶ­ναι ὁ Χρι­στός μας. Κα­νο­νι­σμοί τοῦ ἀ­θλή­μα­τος τά λό­για τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.

Γιά νά βο­η­θη­θοῦν ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν σ’­αὐ­τόν τόν ἀ­γῶ­να καί νά λά­βουν τίς σω­στές πνευ­μα­τι­κές ὁ­δη­γί­ες, θά τε­λεῖ­ται μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­φέ­τος στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Χί­ου ἀ­πό τήν Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς καί κά­θε Κυ­ρια­κή τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ἑ­σπε­ρι­νό κή­ρυγ­μα ἀ­πό τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κο, μέ θέ­μα «Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τά Ἅγια Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ».

Προ­σκα­λοῦν­ται ὅ­λοι οἱ Κλη­ρι­κοί καί οἱ Λα­ϊ­κοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν νά πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τίς λα­τρευ­τι­κές αὐ­τές συ­νά­ξεις γιά νά προ­ε­τοι­μα­σθοῦν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά καί ὀρ­θό­δο­ξα προ­κει­μέ­νου νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Λαμ­προ­φό­ρο Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου μας.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Σημείωσις: Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι παρακαλοῦνται, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν ἐπ’ Ἐκκλησίας, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 22ας Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ὡς καί καθ’ ὅλας τάς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν καί καθ’ ὅλας τάς Θ. Λειτουργίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr