Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ἕλληνες στὶς ἐπάλξεις

Ἀννίβας πρὸ τῶν πυλῶν. Ὁ ἐχθρὸς ἕτοιμος νὰ μᾶς ἁλώσει. Ἡ κερκόπορτα εἶναι ἡ καλοπέραση. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, δυστυχῶς, ἐξαγοράζονται ἀντὶ κάποιας ἀξίας. Ἄλλοι ἔχουν ὑψηλὴ τιμή, ἄλλοι μικρή. Ὅλοι, ὅμως, ἀλλοίμονο, κάποτε ἐξαγοράζονται. Οἱ ἐπίβουλοι τῆς φυλῆς μας ἔχουν κάνει ἔρευνα ἀγορᾶς καὶ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ κόστος ἐξαγορᾶς μας. Ποιοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ἐξαγοράζονται; Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὑψηλὰ ἰδανικά. Αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν στὸ Θεό, ποὺ μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὸ τίμιο αἷμά Του, γιὰ νὰ μᾶς ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν ἀποδημία τῆς γῆς στὴν πατρίδα, στὸν ποθεινότατο Παράδεισο. Δὲν ἐξαγοράζονται αὐτοὶ ποὺ νοιώθουν ἀπόγονοι ἡρώων καὶ Μαρτύρων· αὐτοὶ ποὺ βαστοῦν ζηλωτικὰ τὴ γλῶσσα, τὴν πίστη, τὴν ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ οἱ ἐπίβουλοί μας θέλουν νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν. 

Στήκετε. Ἀδελφοί, "στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις" (Β΄ Θεσ. β΄ 15) μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ἐπιμονή μας σὲ ὅ,τιδήποτε παραδοσιακό, δὲν ἒχει νὰ κάνει οὒτε μὲ ἐγωϊστικές ἐπιθυμίες οὒτε μὲ φονταμενταλιστικές διαθέσεις. Εἶναι ἐπιταγὴ ἀποστολική, εὐαγγελικὴ καὶ διδασκαλία ὑγιής, ὁπότε εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὴν ἀκολουθοῦμε. Αὐτὴ ἡ ἐπιμονὴ μᾶς δίνει τὴ δύναμη τῆς ἐμπειρίας τῶν προγόνων μας, τὴ δύναμη τῆς ἱστορίας, τὴ δύναμη τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀδυνάτων στιγμῶν τῆς ζωῆς μας τόσο προσωπικὰ ὅσο καὶ ἐθνικά. 

Γιατί μᾶς χτυποῦν στὴ γλῶσσα οἱ ἐπίβουλοι τῆς ἐλευθερίας μας καὶ ἔρχονται, δυστυχῶς, δικοί μας, ὑποτελεῖς καὶ ὀσφυοκάμπες τῶν ξένων συμφερόντων νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἄνομα σχέδια τους; Καὶ πότε τὰ ἐφαρμόζουν; Ὅταν μᾶς ἐξουδενώσουν. Ἐξουδένωση οἰκονομικὴ εἶναι τὸ προστάδιο τῆς τελικῆς ἐξουδενώσεως, τῆς ὁλοκληρωτικῆς δουλώσεως, τοῦ τελικοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἀδελφοί, στὶς ἐπάλξεις! Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐγγύς. Ἤδη ἔχει μπεῖ στὸ σπίτι μας καὶ ἂς μὴ τὸ νοιώθουμε. Μᾶς ἔχει κλέψει τὸ θησαυρό μας. Φυλᾶμε στὰ σεντούκια μας τὰ πολύτιμα ἀντικείμενα ποὺ ἔχουμε. Τὰ πολυτιμότερα ὅμως τὰ ἔχουμε παραδώσει. Παραδώσαμε τὰ ἤθη μας, μὲ τὴν ξενόφερτη μουσικὴ καὶ τὴ δῆθεν ἀναψυχὴ ποὺ δὲν εἶναι οὔτε κὰν διασκέδαση, ἀφοῦ δὲν εἶναι ἄξια νὰ διασκεδάσει τὰ προβλήματα καὶ τὶς θλίψεις μας. Παραδώσαμε τὴ γλῶσσα μας μὲ τὴν ἀποδοχή τοῦ μονοτονικοῦ, ποὺ ἦταν τὸ προστάδιο τῶν ἐπερχομένων ἀλλαγῶν καὶ τῆς καταργήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Τώρα μᾶς καταργοῦν τὰ διάφορα φωνήεντα καὶ ὁδεύουν στὴν ἐφαρμογὴ του Λατινικοῦ ἀλφαβήτου. Θὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε, ἀδελφοί μου! Μᾶς καταργοῦν τὴν ἱστορία γιὰ τὴ δῆθεν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία. Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τοὺς Τούρκους, ἀφοῦ οἱ Χριστιανοὶ δὲν γεννήθηκαν γιὰ νὰ μισοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγαποῦν, ὅπως εἶπε καὶ ἡ Ἀντιγόνη στὴν περίφημη ὁμώνυμη τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ. Ἄλλο νὰ ἀγαπᾶς καὶ ἄλλο νὰ ἀπεμπολεῖς τὴν ἱστορία σου, νὰ λησμονεῖς αὐτοὺς ποὺ μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία, ποὺ μᾶς διασφάλισαν τὸ ὀξυγόνο τῆς ἐλευθερίας μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὸ αἷμα τους. 

Ἀδελφοί μου, στά αὐτιά μας ἂς ἠχήσουν τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε (Γαλ. ε’, 1). Ὁ Χριστός μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ θανάτου καὶ μᾶς ζητᾶ νὰ παραμείνουμε μέχρι τέλους ἐλεύθεροι καὶ νὰ μὴν ξαναγίνουμε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, γιατὶ αὐτὴ συνεπάγεται καὶ πνευματικὴ ὑποδούλωση. 

Μᾶς καταργοῦν οἱ ἐπίβουλοί μας σιγά-σιγὰ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ μας πολιτισμοῦ καὶ μᾶς πυροβολοῦν μὲ τὰ ἤθη τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τὰ ἤθη τῆς ἀνηθικότητος, ἀφοῦ αὐτὴ μᾶς προβάλλουν σὰν σύγχρονη ἠθικὴ ἐξέλιξη. Μᾶς ὑβρίζουν τὴν πίστη καὶ βλέποντας τὴν ἀπάθειά μας ἤ ἔστω τὴ χλιαρή μας ἀντίσταση στὶς ὕβρεις τους ἐξευτελίζουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, προβάλλοντας τὰ σκάνδαλα σὰν κατεστημένο καὶ λησμονώντας νὰ μᾶς διδάξουν τὸ "μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὔκ ἐστι σωτηρία" (Ψαλμ. 145, 3), δηλαδὴ νὰ μὴ σχετίζουμε τὰ πρόσωπα ποὺ ἔρχονται καὶ φεύγουν μὲ τὴν αἰωνιότητα τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἄχρονου ἱδρυτοῦ της, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας. 

Τέλος μᾶς καταργοῦν τὴ γλῶσσα. Τὴ γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων, τὴ γλῶσσα τῶν Ἀγγέλων, τὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου, τὴ γλῶσσα τοῦ πνεύματος. Μᾶς κατήργησαν ἤδη τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα καὶ μᾶς ἔκαναν τὴ γλῶσσα μας ἄτονη καὶ ἀπνευμάτιστη. Μᾶς κατήργησαν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἐπέβαλαν τὶς ξένες γλῶσσες στὸν τόπο μας, τὶς γλῶσσες τῆς Ἑσπερίας, πού, ὅμως, πάμπολλες λέξεις τους ἔχουν ἑλληνικὴ ρίζα. Τώρα μᾶς καταργοῦν τὰ διάφορα εἴδη φωνηέντων καὶ διφθόγγων μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου. Θὰ τὸ ἀνεχθοῦμε αὐτό, ἀδελφοί; Τόσα χρόνια δὲν ἀντιδροῦμε γιὰ τὶς ταμπέλες στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῶν πόλεών μας καὶ ἰδίως τῶν τουριστικῶν, ὅπου δὲν βλέπεις ἑλληνικὴ ἐπιγραφή! Τώρα, ὅμως, ξεχείλισε τὸ ποτήρι τῶν ξένων ἐπεμβάσεων τῶν ἐπιβούλων μας. Στὶς ἐπάλξεις ὅλοι μας! Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα εἶναι ὡραῖος! Εἶναι ἀνεκτίμητης ἀξίας, ὅπως ἡ πίστη καὶ ἡ πατρίδα μας. Οἱ Γιεχωβάδες φωνάζουν "Ξύπνα", ἐνῶ ἐμεῖς κοιμόμαστε. Τώρα πρέπει νὰ ξυπνήσουμε ἀληθινὰ καὶ νὰ πάρουμε τὰ ὅπλα τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ὥστε νὰ ἀνισταθοῦμε στὰ σχέδια τῶν ἐπιβούλων μας. Ἂς μὴν μᾶς φοβίζει ἡ πτώχευση. Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας καὶ μέσα ἀπὸ τὴ φτώχεια μεγαλουργεῖ. Ὁ φοίνικας ἀναγεννᾶται ἀπὸ τὴ στάκτη του καὶ ἐμεῖς θὰ ἀναγεννηθοῦμε μέσα ἀπὸ τὴ φτώχεια ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ ἑταῖροι μας. Στήκετε, ἀδελφοί καὶ ἀγωνίζεσθε! "Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾿ ἡμῶν;" (῾Ρωμ. 8, 31 ). 

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, 
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324 και 2271052000
Φαξ
2271052000

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2017 - 31/12/2019

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Γραμματέας: Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης

Ταμίας: Μιχαήλ Γ. Ψαλτάκης

Μέλος: Ιωάννης Ορ. Κρεατσάς

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2019)

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ειρήνη Πουλερέ
Ταμίας: Σοφία Ακτύπη
Μέλη:
Παρασκευή Ακρατοπούλου
Αθηνά Πυκνή
Γεώργιος Γιαννούμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Μαρία Στέκα
Μαρία Καρνουπάκη
Χαρίκλεια Κουκούλη
Βιργινία Ευαγγελινού
Ιωάννης Κρεατσάς

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αλ. Συράκης
Ταμίας: Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης
Παντελής Ν. Νεαμονίτης

Θητεία: 1/1/2017 - 31/12/2019

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2014-31/12/2016)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ι. Μελαχροινούδη
Ταμίας: Ευθυμία Π. Κουκούλη
Μέλη:
Αργύριος Ε. Κουμελάς
Σταμάτιος Αχ. Συράκης
Χρυσάνθη Ι. Στέκα

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2016)

Πρόεδρος: π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Θεοδώρα Ν. Μαυράκη
Βοηθός Γραμματέας: Διαμάντω Κ. Παντελούκα
Ταμίας: Εμμανουήλ Γ. Κουμελάς
Μέλος: Ιωάννης Τ. Κολλιάρος
Μέλος: Αργύριος Ε. Κουμελάς
Μέλος: Παντελής Κ.. Κουκούλης

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr