Σάββατο 31 Μαΐου 2014

1 Ἰουνίου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Ζ΄ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 22
Κυ­ρια­κὴ Ζ΄ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων 
τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου
1 Ἰ­ου­νί­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου ιζ΄, 1-13

Γιὰ αἰ­ῶ­νες ὁ­λό­κλη­ρους, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, οἱ ἄν­θρω­ποι τε­λοῦ­σαν ὑ­πὸ πλή­ρη ἄ­γνοι­α γιὰ τὸν ἀ­λη­θι­νὸ Θε­ό. Στὴν προ­σπά­θειά τους νὰ ἱ­κα­νο­ποι­ή­σουν ἐ­σω­τε­ρι­κὲς ἀ­να­ζη­τή­σεις, στρέ­φον­ταν στὴ λα­τρεί­α τῶν εἰ­δώ­λων, ἡ ὁ­ποί­α χα­ρα­κτη­ρι­ζό­ταν σα­φῶς ἀ­πὸ τὴν μα­ται­ό­τη­τα.

Κα­νέ­νας ἄν­θρω­πος δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ δώ­σει πλη­ρο­φο­ρί­ες γιὰ τὸν ἀ­λη­θι­νὸ Θε­ό. Ὅ­πως ἄλ­λω­στε μᾶς πλη­ρο­φο­ρεῖ ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στὴς Ἰ­ω­άν­νης «Θε­ὸν οὐ­δεὶς ἐ­ώ­ρα­κεν πώ­πο­τε». Ἔ­τσι ὁ ἀ­λη­θι­νὸς Θε­ὸς γί­νε­ται ἄν­θρω­πος γιὰ νὰ δώ­σει τὴ δυ­να­τό­τη­τα τῆς Θε­ο­γνω­σί­ας.

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Διαμαρτυρία του Μητροπολίτη για την υποβάθμιση των Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων

Οργή Θεού... για την πατάτα του υπ. Παιδείας

Διαμαρτυρία του Μητροπολίτη για την υποβάθμιση των Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων

Μπορεί η γλώσσα, που χρησιμοποιεί να είναι εκκλησιαστική... αλλά δεν κρύβει ούτε την αντίρρηση, ούτε την οργή του Μητροπολίτη Χίου, για τη γνωστή Κυβερνητική απόφαση, υποβάθμισης των Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων, που ξεσηκώνει θύελλα διαμαρτυριών στο νησί μας. 

Μετά την απομάκρυνση από τις... κάλπες, βγήκε το ΦΕΚ με υποβάθμιση σχολείων Καλλιμασιάς, Νενήτων

Την επομένη των εκλογών, δηλαδή με ημερομηνία 26ης Μαΐου, η Κυβέρνηση εξέδωσε το ΦΕΚ αριθμός 1329, με το οποίο τα 6θεσια δημοτικά σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων υποβιβάζονται σε 5θεσια. Δεν είναι βέβαια τα μόνα άλλα 128 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, υποβαθμίζονται (VIDEO).

"Η υποβάθμιση είναι μόνο η αρχή"

Μήνυμα αντίστασης στην απόφαση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υποβαθμίζει τα σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων έστειλαν από την πλατεία Βουνακίου οι κάτοικοι των δύο χωριών που μόλις μερικές ώρες μετά τις εκλογές πληροφορήθηκαν την υπογραφή της απόφασης παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Ιδού το Φ.Ε.Κ. της ντροπής με το οποίο υποβιβάζονται τα Δημοτικά Σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων

Η ανόσια πράξη του βιασμού της Ελληνικής Επαρχίας από τους καρεκλοκένταυρους τεχνοκράτες ολοκληρώθηκε! Βάσει της εισήγησης της Περιφερειακής Διευθύντριας, όπως ειπώθηκε, συντελείται άλλη μια συρρίκνωση στον εκπαιδευτικό χώρο της ακριτικής πατρίδας μας και μάλιστα από τον Σεπτέμβριο! 

Διήμερο εκδηλώσεων στην Πρόοδο

Σάββατο 31 Μαΐου 2014 ώρα 8:00 μ.μ. Αφιέρωμα στον αντιστασιακό Κώστα Περρίκο, από την Βιβλιοθήκη «Κοραής».

Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 ώρα 8:30 μ.μ. Θεατρική παράσταση με το έργο"ενέσεις ζωής" από τη Θεατρική Ομάδα Χίου.

Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

25 Μαΐου 2014 - Κυριακὴ ΣΤ΄ τοῦ Τυφλοῦ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 21
Κυ­ρια­κὴ ΣΤ΄ τοῦ Τυ­φλοῦ
25 Μα­ΐ­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου θ΄, 1-38

Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! 

Γεν­νή­θη­κε, ἀ­γα­πη­τοὶ μου ἀ­δελ­φοί, ἡ τα­λαι­πω­ρη­μέ­νη ἐ­κεί­νη ὕ­παρ­ξη χω­ρὶς νὰ ἀ­πο­λαμ­βά­νει τὸ θεῖ­ο δῶ­ρο τῆς ὅ­ρα­σης. Ἄ­κου­ε μό­νο γιὰ τὶς ὀ­μορ­φι­ὲς τῆς φύ­σε­ως καὶ ἡ δο­κι­μα­σί­α του ἦ­ταν με­γα­λύ­τε­ρη, για­τί δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ ἔ­χει καὶ θέ­α­ση εἰ­κό­νων καὶ πραγ­μά­των. Δὲν μπο­ροῦ­σε νὰ κοι­τά­ξει οὔ­τε τὸ δι­πλα­νό του καὶ ἡ ζω­ὴ του ἦ­ταν ἀ­νυ­πό­φο­ρη, βυ­θι­σμέ­νη στὴν κυ­ρι­ο­λε­ξί­α στὸ σκο­τά­δι.

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Παρέδωσαν μάθημα διεκδίκησης ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΝΗΤΑ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

Συμμετοχή και παλμό, νιάτα και φαντασία που θα ζήλευε κάθε προεκλογική συγκέντρωση, διέθετε η σημερινή στην πλατεία Βουνακίου, που πραγματοποίησαν γονείς και μαθητές των δημοτικών σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων.

Σάββατο 17 Μαΐου 2014

18 Μαΐου 2014 - Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 20
Κυ­ρια­κὴ Ε΄ τῆς Σα­μα­ρεί­τι­δος
18 Μα­ΐ­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου δ΄, 5-42

Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη!

Ἡ ἀ­να­κά­λυ­ψη τοῦ βα­θύ­τε­ρου νο­ή­μα­τος τῆς ζω­ῆς, ἀ­γα­πη­τοὶ μου ἀ­δελ­φοί, περ­νᾶ μέ­σα ἀ­πὸ τὴν ἀ­λή­θεια τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὅ­πως μᾶς τὴν ἀ­πο­κα­λύ­πτει ὁ ἴ­διος ὁ Κύ­ριος. Ἡ ση­με­ρι­νὴ εὐ­αγ­γε­λι­κὴ πε­ρι­κο­πὴ μᾶς βά­ζει ἀ­κρι­βῶς μπρο­στὰ ἀ­πὸ αὐ­τὴ τὴ με­γά­λη πρό­κλη­ση. Νὰ ἀ­νοί­ξου­με τὸν ἑ­αυ­τό μας, νὰ τὸν κα­τα­στή­σου­με δι­ά­φα­νο, γιὰ νὰ δε­χθεῖ τὴ με­γά­λη ἀ­λή­θεια τῆς ζω­ῆς, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι ἐ­κεί­νη ποὺ σώ­ζει καὶ ἀ­νε­βά­ζει τὸν ἄν­θρω­πο στὶς πιὸ ψη­λὲς πνευ­μα­τι­κὲς κο­ρυ­φο­γραμ­μές.

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Γιορτή λήξης των σκακιστικών συναντήσεων και μαθημάτων.


Κόβουν δασκάλους σε Καλλιμασιά και Νένητα, ιδρύουν νυχτερινό ΕΠΑΛ; 5θέσια τα Δημοτικά, σύμφωνα με τα "Νέα", ιδέα δεν έχει η Πρωτοβάθμια

Από την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
Παρ, 16/05/2014 - 09:33
Ιδέα δεν έχει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Αριστείδη Καλεπερτζή, για χτεσινό δημοσίευμα των «Νέων», σύμφωνα με το οποίο στα πλαίσια περικοπών και εφαρμογής της νομοθεσίας, για την αριθμητική δύναμη των Σχολείων, πρόκειται τα 6θέσια Δημοτικά Σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων, υποβαθμίζονται σε 5θέσια. Το γεγονός κατήγγειλε το πρωί ραδιοφωνικά ο Ιερέας της Καλλιμασιάς παπά- Γιώργης Κωνσταντίνου. 

Υποβιβάζονται τα Δημοτικά Σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων

Τον νέο σχολικό χάρτη που περιλαμβάνει - σχεδόν - όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επέρχονται αλλαγές από τον Σεπτέμβριο και βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Δυστυχώς, στη στήλη ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ διαβάζουμε: 

Συνέντευξη στο Δ. Κοκκινάκη από τον καθηγητή κ. Γιώργο Κρεατσά

Ένας Μεγάλος Επιστήμονας και Υπέροχος Άνθρωπος 


Συνέντευξη στο Δ. Κοκκινάκη από τον καθηγητή κ. Γιώργο Κρεατσά 

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ - ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Υπακούοντας στο κάλεσμα δύο, υπέροχων κυριών, και της καρδιάς μου, για μια ακόμα φορά τα βήματα μου με οδήγησαν στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων εντός του ευαίσθητου χώρου του «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ Ψ.Ν.Α ».

Σάββατο 10 Μαΐου 2014

11 Μα­ΐ­ου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Δ΄ τοῦ Πα­ρα­λύ­του

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 18
Κυ­ρια­κὴ Δ΄ τοῦ Πα­ρα­λύ­του
11 Μα­ΐ­ου 2014
Ἰ­ω­άν­νου ε΄, 1-15

Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! 

Τρι­αν­τα­ο­κτὼ ὁ­λό­κλη­ρα χρό­νια ὁ πα­ρά­λυ­τος τοῦ ση­με­ρι­νοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου ἐ­τα­λαι­πω­ρεῖ­το καὶ περ­νοῦ­σε τὴν δι­κή του δο­κι­μα­σί­α. Ἴ­σως δι­ά­νυ­σε τὸ με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος τῆς ζω­ῆς του κά­τω ἀ­πὸ τὴ στο­ὰ τῆς θαυ­μα­τουρ­γι­κῆς κο­λυμ­βή­θρας τοῦ Σι­λω­άμ. Μά­ται­α ὅ­μως πε­ρί­με­νε ἕ­ναν ἄν­θρω­πο ποὺ θὰ τὸν συμ­πο­νοῦ­σε καὶ θὰ τὸν βο­η­θοῦ­σε νὰ μπεῖ στὴν κο­λυμ­βή­θρα μό­λις θὰ τα­ρασ­σό­ταν τὸ ὕ­δωρ.

Bazaar λουλουδιών στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Καλλιμασιάς

Ο Σύλλογος γονέων των μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιμασιάς με αφορμή τη ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 διοργανώνει Bazaar λουλουδιών στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ώρες λειτουργίας από 10:30 το πρωί ως τις 5:30 το απόγευμα. 

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Το σκάκι στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Με βάση ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύει το alfavita.gr, το σκάκι εντάσσεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η διδασκαλία του σκακιού στο Δημοτικό θα γίνεται από τους ήδη διορισμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες και γνωρίζουν σκάκι ή είναι μέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας ή τοπικών συλλόγων.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας :

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Αιδεσιμότατος Πατέρας Σταμάτιος Γανιάρης Νεκρολογία

Reverend Father Stamatios Ganiaris Obituary

The Very Reverend Father Stamatios Ganiaris

AGE: 86 • Wilmington

Father Stamatios (Stamos) Ganiaris passed away peacefully on Thursday, April 3rd, surrounded by his loving family. He resided in Wilmington, Delaware with his Presbytera Ioanna. He was affectionately known as Fr. Stamos. 

Κυριακή 4 Μαΐου 2014

Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. "Όμηρος" Καλλιμασιάς

Σύμφωνα με το sportschios.gr

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Ομήρου

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι διεργασίες για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομήρου, με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεση του. Τον τέως πρόεδρο, Μονογιούδη Παντελή, διαδέχθηκε ο Συράκης Κωνσταντίνος, με αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνου Γιάννη.

Το νέο Δ.Σ. του Ομήρου:

4 Μαΐου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Γ΄ τῶν Μυ­ρο­φό­ρων

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 17
Κυ­ρια­κὴ Γ΄ τῶν Μυ­ρο­φό­ρων
4 Μα­ΐ­ου 2014
M­άρ­κου ι­ε΄, 43-47, ι­στ΄, 1-8

Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη!

H Ἐκ­κλη­σί­α μας, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, μᾶς πα­ρου­σιά­ζει σή­με­ρα τὰ πρό­σω­πα ἐ­κεῖ­να ποὺ συν­δέ­ον­ται μὲ μί­α μαρ­τυ­ρί­α ζω­ῆς γιὰ τὴ Σταυ­ρι­κὴ Θυ­σί­α καὶ τὴν Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Κυ­ρί­ου. Ἔ­χου­με πρῶ­τα τὰ πρό­σω­πα τοῦ εὐ­σχή­μο­να βου­λευ­τῆ Ἰ­ω­σήφ τοῦ ἀ­πὸ Ἀ­ρι­μα­θαί­ας καὶ τοῦ Νι­κό­δη­μου, ποὺ ἦ­ταν κρυ­φὸς μα­θη­τὴς τοῦ Χρι­στοῦ. Ἔ­πει­τα, ἔ­χου­με τρεῖς ἅ­γι­ες γυ­ναι­κεῖ­ες μορ­φές, τὴ Μα­ρί­α τὴ Μα­γδα­λη­νή, τὴ Μα­ρί­α τὴ μη­τέ­ρα τοῦ Ἰ­α­κώ­βου καὶ τὴ Σα­λώ­μη, τὴ μη­τέ­ρα τῶν υἱ­ῶν τοῦ Ζε­βε­δαί­ου, τοῦ Ἰ­ω­άν­νου καὶ τοῦ Ἰ­α­κώ­βου.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

ΙΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ:
"Να εξαλείψουμε τις αιτίες των πυρκαγιών" 

Σε ισχύ τέθηκε από χθες 1η Μαϊου η αντιπυρική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Με κύριο σύνθημα «να εξαλειφθούν τα αίτια των πυρκαγιών» ο διοικητής της Π.Υ. Χίου Ι. Αρχοντάκης μιλώντας στον «π» επέστησε την προσοχή των πολιτών ώστε να αποφύγουμε την εκδήλωση συμβάντων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr