ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η ιδρυτική πράξη της Τράπεζας Αίματος και η έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως

Πρακτικό Νο 9

Στην Καλλιμασιά και στο γραφείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου σήμερα 25 Απριλίου 1998 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 5 μ.μ.. συνεδρίασε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Αιδεσιμωτάτου Οικονόμου Γεωργίου Κωνσταντίνου, παρόντων όλων των μελών του, Νικολάου Κ. Αργυρούδη, Ιωάννου Π. Κοντοποδιά, Κωνσταντίνου Βούκουνα και Eλπιδοφόρου Μίχαλου με αποκλειστικό θέμα: «Δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Ιερού μας Ναού και σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας της».

Ο Αιδεσιμ. Πρόεδρος αφού πήρε το λόγο λέγει ότι: «Σ’ όλους μας είναι γνωστή η ανάγκη ύπαρξης αποθέματος αίματος λόγω της μεγάλης ζήτησης εκ των ασθενούντων συνανθρώπων μας. Συμμετέχοντας στην προσπάθεια εξεύρεσης αίματος σε ενοριακό επίπεδο για ασθενείς διαπίστωσα με ευχαρίστηση ότι υπάρχουν αρκετοί ενορίτες πρόθυμοι να προσφέρουν αίμα. Υπάρχει όμως ανάγκη συντονισμού αυτής της προσφοράς και εφαρμογής ενός προγράμματος έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να καλύπτονται οι ανάγκες σε αίμα ενοριτών και άλλων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα Επίσης, εκ της ενασχολήσεώς μου με το θέμα, διαπίστωσα ότι αυξάνει καθημερινά ο αριθμός εκείνων που οικειοθελώς δηλώνουν ότι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα πίνακα αιμοδοτών. Έχοντας υπ’ όψιν όλα αυτά προτείνω να συστήσουμε στην ενορία μας Τράπεζα Αίματος, που θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γ.Ν.Ν.Χίου ή οποιουδήποτε άλλου Κρατικού Νοσοκομείου και να συντάξουμε τον σχετικό κανονισμό». 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και συζήτησε επί του θέματος, ομόφωνα αποφασίζει τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος και συντάσσει τον ακόλουθο Κανονισμό λειτουργίας της:

Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.

Άρθρο 1
Δημιουργείται από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου «Τράπεζα Αίματος» με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας μεταξύ των ενοριτών και την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, των μελών της, των συγγενών τους και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα όλων των ενοριτών.

Άρθρο 2
Η επωνυμία της Τράπεζας είναι: «Τράπεζα Αίματος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου» με έδρα την Καλλιμασιά Χίου.

Άρθρο 3
Μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι όσοι από τους ενορίτες μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα και κάθε άλλος πολίτης που το επιθυμεί. 

Άρθρο 4
Δικαίωμα λήψης αίματος έχουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια τους. 

Άρθρο 5
Την Τράπεζα Αίματος διαχειρίζεται τριμελής επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Άρθρον 6
Οργανωτική δομή της Αιμοδοσίας – Διαχείριση του Αίματος.

1) Το έργο της Αιμοδοσίας εκτελείται με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής που θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αιμοδοσίας των Κρατικών Νοσοκομείων.

2) Οι εθελοντές αιμοδότες θα προσφέρουν το αίμα τους στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γ. Ν. Ν. Χίου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κρατικό Νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή και οι εκάστοτε χορηγούμενες ποσότητες αίματος θα κατατίθενται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος της ενορίας μας.

3) Στον εθελοντή αιμοδότη η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σ. Γ. Ν. Ν. Χίου ή του όποιου άλλου Κρατικού Νοσοκομείου θα χορηγεί βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος, που έδωσε και σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνεται το σχετικό Βιβλίο Κίνησης Αίματος και η ατομική του μερίδα. Θα του χορηγείται ωσαύτως και βεβαίωση, την οποία θα μπορεί να προσκομίζει στην Υπηρεσία του για τη λήψη της ειδικής αδείας, όπου αυτή προβλέπεται.

4) Αιμοδότης θεωρείται εκείνος, ο οποίος προσφέρει αίμα μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι υγείας για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

5) Ο ενδιαφερόμενος αιμοδότης και κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος απαραίτητα πρέπει να λαμβάνει από το Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος που χρειάζεται για την περίπτωσή του και την οποία θα προσκομίζει στην αρμοδία επιτροπή.

6) Η τριμελής επιτροπή σύμφωνα με τη βεβαίωση αυτή θα αποφασίζει για την χορήγηση αίματος. Η παραπάνω απόφαση επισημοποιείται με την έκδοση της Εντολής Παροχής Αίματος προς το Σταθμό Αιμοδοσίας, όπου το αίμα είναι πιστωμένο, και στην οποία αναφέρεται το όνομα του καλυπτομένου αρρώστου και ο αριθμός των παρεχομένων μονάδων αίματος.

7) Η Τράπεζα Αίματος έχει την υποχρέωση ανάλογα με τις δυνατότητές της να χορηγεί αίμα σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους λοιπούς, κατά τα ανωτέρω, συγγενείς τους. Ακόμη κατά την κρίση της αρμοδίας επιτροπής μπορεί να χορηγεί αίμα και σε άλλα πρόσωπα της ενορίας, ιδίως όταν αυτά είναι υπερήλικες, άποροι και δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα. 

8) Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα αίματος, που θα χορηγείται, θα εξαρτάται από τα υπάρχοντα αποθέματα. Γενικότερος σκοπός είναι να εξυπηρετούνται όλοι οι έχοντες ανάγκη ενορίτες. Αυτό βέβαια θα είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρχει επάρκεια εθελοντικού αίματος.

9) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να προσφερθεί ορισμένη ποσότητα αίματος και εκτός των ορίων της ενορίας, μόνο με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής.

10) Οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται για παροχή αίματος, θα χαρακτηρίζεται ως απόρρητο. 

11) Η τριμελής επιτροπή για τη σωστή παρακολούθηση της ποσότητας αίματος, που θα διαχειρίζεται θα τηρεί, Βιβλίο Κίνησης Εθελοντικού Αίματος, Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών και διπλότυπο Εντολών Παροχής Αίματος. 

Άρθρο 7 

1) Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

2) Η δημιουργούμενη Τράπεζα Αίματος θα ενταχθεί μελλοντικά στο προβλεπόμενο να συσταθεί στην ενορία μας Εκκλησιαστικό Ίδρυμα σαν Τμήμα της δραστηριότητάς του και ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της θα ενσωματωθεί στο σχετικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως: 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 
                              ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΝΤΟΠΟΔΙΑΣ
                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
                                                                 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ


Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς

(Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Τμήματος Αιμοδοσίας Ιδρύματος Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής)

Άρθρο 1

Δημιουργείται από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου «Τράπεζα Αίματος» με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας μεταξύ των ενοριτών και την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, των μελών της, των συγγενών τους και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα όλων των ενοριτών.

Άρθρο 2

Η επωνυμία της Τράπεζας είναι: «Τράπεζα Αίματος Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς Χίου» με έδρα την Καλλιμασιά Χίου.

Άρθρο 3

Μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι όσοι από τους ενορίτες μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα και κάθε άλλος πολίτης που το επιθυμεί.

Άρθρο 4

Δικαίωμα λήψης αίματος έχουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια τους.

Άρθρο 5

Την Τράπεζα Αίματος διαχειρίζεται τριμελής επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής..

Άρθρον 6
Οργανωτική δομή της Αιμοδοσίας – Διαχείριση του Αίματος

1. Το έργο της Αιμοδοσίας εκτελείται με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής που θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αιμοδοσίας των Κρατικών Νοσοκομείων.
2. Οι εθελοντές αιμοδότες θα προσφέρουν το αίμα τους στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γ. Ν. Ν. Χίου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κρατικό Νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή και οι εκάστοτε χορηγούμενες ποσότητες αίματος θα κατατίθενται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος της ενορίας μας.

3. Στον εθελοντή αιμοδότη η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σ. Γ. Ν. Ν. Χίου ή του όποιου άλλου Κρατικού Νοσοκομείου θα χορηγεί βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος, που έδωσε και σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνεται το σχετικό Βιβλίο Κίνησης Αίματος και η ατομική του μερίδα. Θα του χορηγείται ωσαύτως και βεβαίωση, την οποία θα μπορεί να προσκομίζει στην Υπηρεσία του για τη λήψη της ειδικής αδείας, όπου αυτή προβλέπεται.

4. Αιμοδότης θεωρείται εκείνος, ο οποίος προσφέρει αίμα μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι υγείας για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

5. Ο ενδιαφερόμενος αιμοδότης και κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος απαραίτητα πρέπει να λαμβάνει από το Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος που χρειάζεται για την περίπτωσή του και την οποία θα προσκομίζει στην αρμοδία επιτροπή.

6. Η τριμελής επιτροπή σύμφωνα με τη βεβαίωση αυτή θα αποφασίζει για την χορήγηση αίματος. Η παραπάνω απόφαση επισημοποιείται με την έκδοση της Εντολής Παροχής Αίματος προς το Σταθμό Αιμοδοσίας, όπου το αίμα είναι πιστωμένο, και στην οποία αναφέρεται το όνομα του καλυπτομένου αρρώστου και ο αριθμός των παρεχομένων μονάδων αίματος.

7. Η Τράπεζα Αίματος έχει την υποχρέωση ανάλογα με τις δυνατότητές της να χορηγεί αίμα σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους λοιπούς, κατά τα ανωτέρω, συγγενείς τους. Ακόμη κατά την κρίση της αρμοδίας επιτροπής μπορεί να χορηγεί αίμα και σε άλλα πρόσωπα της ενορίας, ιδίως όταν αυτά είναι υπερήλικες, άποροι και δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα.

8. Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα αίματος, που θα χορηγείται, θα εξαρτάται από τα υπάρχοντα αποθέματα. Γενικότερος σκοπός είναι να εξυπηρετούνται όλοι οι έχοντες ανάγκη ενορίτες. Αυτό βέβαια θα είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρχει επάρκεια εθελοντικού αίματος.

9. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να προσφερθεί ορισμένη ποσότητα αίματος και εκτός των ορίων της ενορίας, μόνο με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής.. κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής.

10. Οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται για παροχή αίματος, θα χαρακτηρίζεται ως απόρρητο.

11. Η τριμελής επιτροπή για τη σωστή παρακολούθηση της ποσότητας αίματος, που θα διαχειρίζεται θα τηρεί, Βιβλίο Κίνησης Εθελοντικού Αίματος, Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών και διπλότυπο Εντολών Παροχής Αίματος.

Άρθρο 7

1) Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής.. ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής

2) Η δημιουργούμενη Τράπεζα Αίματος θα ενταχθεί μελλοντικά στο προβλεπόμενο να συσταθεί στην ενορία μας Εκκλησιαστικό Ίδρυμα σαν Τμήμα της δραστηριότητάς του και ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της θα ενσωματωθεί στο σχετικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Σχετικές Αναρτήσεις:

Καλλιμασιά: Σε "Ουρά ζωής" εξελίχθηκε η αιμοδοσία του Φλεβάρη

"Δίνω αίμα, δίνω ελπίδα!" Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Καλλιμασιά

16/3/2008
15/7/2007


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr