ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Δ'

Ἰωακεὶμ Δ

Ὁ πατριάρχης Ἰωακεὶμ Δ', κατὰ κόσμον Νικόλαος Κρουσουλούδης, ἐγεννήθη ἐν Καλλιμασίᾳ τῆς Χίου τῇ 5ῃ Ἰουλίου 1837 ἐκ γονέων Ἰωάννου καὶ Λεμονέας τὸ γένος Κοκκώδη (ἀδελφῆς τοῦ Ἰωακεὶμ Β´). Ἕνεκα τούτου ἀποκαλεῖται ὑπὸ τινων Κοκκώδης. Μικρὸς κατὰ τὴν ἡλικίαν, φαίνεται ὅτι μετώκησεν οἰκογενειακῶς εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν πλησίον τοῦ θείου του, μητροπολίτου τότε Κυζίκου. Μετὰ τὴν στοιχειώδη μόρφωσιν αὐτοῦ εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἱ. θεολογικὴν σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1860, ἀναδειχθεὶς ἀργότερον ὁ πρῶτος τῶν ἐκ τῆς σχολῆς ταύτης ἀποφοίτων οἰκουμενικὸς πατριάρχης.

Χειροτονηθεὶς διάκονος καὶ ὀνομασθεὶς Ἰωακείμ, πρὸς τιμὴν τοῦ θείου του, διωρίσθη μετὰ τὴν ἐκ τῆς σχολῆς ἀποφοίτησίν του ὑπογραμματεὺς τῆς ἱ. συνόδου καὶ ἀπὸ τῆς 31ης Ἰανουαρίου 1863 ἀρχιγραμματεὺς αὐτῆς.

Κατὰ τὸν Γεώργιον Παπαδόπουλον, «ἐποίμανε δὲ μετὰ ταῦτα λίαν εὐδοκίμως τὰς μητροπόλεις Λαρίσσης καὶ Δέρκων». Τὴν 26ην Νοεμβρίου 1870 ἐξελέγη μητροπολίτης Λαρίσσης. Τὸ 1875, διατελῶν συνοδικὸν μέλος, ἐστάλη εἰς Ἅγιον Ὄρος δι᾽ ἐκκλησιαστικὴν ἀποστολήν. Τὴν 7ην Αὐγούστου 1875, πατριάρχου ὄντος τοῦ θείου του Ἰωακεὶμ Β´, μετετέθη εἰς τὴν μητρόπολιν Δέρκων. Τὴν 1ην Ἰουλίου 1877, ὢν καὶ αὖθις συνοδικός, κυβερνητικῇ κελεύσει, μετέβη τὸ β´ εἰς Ἄθω δι᾽ ἐκκλησιαστικὴν καὶ πάλιν ἀποστολήν. Μέσῳ Θεσσαλονίκης, ἔνθα μετέβη διὰ τὸν αὐτὸν σκοπόν, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν τὴν 21ην τοῦ ἰδίου μηνὸς Ἰουλίου 1877. Κατὰ διαστήματα διετέλεσε πρόεδρος διαφόρων ἱδρυμάτων-ἐπιτροπῶν: 1. τοῦ ἱερατικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συλλόγου (1876-7), οὗ καὶ ὑπῆρξε πρότερον μέλος, 2. τῆς ἐφορίας τῆς μεγάλης τοῦ γένους σχολῆς (22 Αὐγ. 1878-1881), 3. τῆς ἐφορίας τῆς ἱ. Θεολογικῆς σχολῆς Χάλκης (1878 καὶ ἑξῆς), 4. τοῦ ἐθνικοῦ μικτοῦ συμβουλίου (10 Σεπτ. 1880 - 7 Σεπτ. 1884). Τὴν 10ην Ἀπριλίου 1880 ἀνεχώρησε διὰ Χίον, ἔνθα ἀπὸ μέρους τοῦ θείου αὐτοῦ Ἰωακεὶμ Β´ κατέθεσε τῇ 10ῃ Μαΐου 1880 τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Ἰωακειμείου παρθεναγωγείου καὶ κατόπιν μέσῳ Σμύρνης ἐπέστρεψεν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν (11 Ἰουλίου 1880).

Τὸ ἔτος 1883 ἠσθένησεν ἐκ φυματιώσεως. Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1883 ἀνεχώρησεν ἐντεῦθεν πρὸς περίθαλψιν τῆς ὑγείας του. Κατ᾽ ἀρχὰς μετέβη εἰς Ἀθήνας, ἐκεῖθεν δὲ τὴ συστάσει τῶν ἰατρῶν διῆλθε τὸν χειμῶνα ἐν Πανόρμῳ τῆς Σικελίας. Εὑρισκόμενος ἐν Ἰταλίᾳ ἐπεσκέφθη τὸν πάπαν Λέοντα ΙΓ´, τῆς ἐπισκέψεως ταύτης σχολιασθείσης ποικιλοτρόπως ἐν τῇ Δύσει. Ἐκεῖθεν ἐπεσκέφθη τὰ λουτρὰ τοῦ Ἴσχλ τῆς Βιέννης καὶ μέσω Βάρνης ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν τὴν 25ην Ἰουλίου 1884, καταλύσας εἰς τὴν ἐν Θεραπεῖοις οἰκίαν αὐτοῦ (μητρόπολιν).

Ὁ ἀπὸ Δέρκων Ἰωακεὶμ Δ´ ἀνῆλθεν εἰς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 1884. Εἰς τὴν πρὸς τοὺς μητροπολίτας τοῦ θρόνου, ἀπὸ 15ης Ὀκτωβρίου 1884, ἐγκύκλιόν του, οὕτω πως ἐξήγγειλλε τὸ γεγονὸς τοῦτο:
«Ἰερώτατε Μητροπολίτα, 
Θείᾳ εὐδοκίᾳ καὶ ψήφῳ κανονικῇ τῆς ἀρχιερατικῆς ὁλομελείας καὶ ὁμοθύμῳ γνώμῃ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος κληθέντες εἰς τὴν διαδοχὴν τοῦ Ἁγιωτάτου πατριαρχικοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου μετὰ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ παραίτησιν τοῦ Παναγιωτάτου καὶ σεβασμιωτάτου προκατόχου ἡμῶν κυρίου Ἰωακείμ, βαρείᾳ, ὡς εἱκός, συνοχῇ καὶ ἀμηχανίᾳ κατεσχέθημεν... κτλ.
,αωπδ´ Ὀκτωβρίου ιε´
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός»

Ὁ τοποτηρητὴς τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου (30 Μαρτίου 1884) Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος συνεκάλεσε τὴν ἐκλογικὴν συνέλευσιν (8 Μαΐου 1884), ἥτις ἐπεφορτίσθη καὶ μὲ τὸ ἔργον τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἐπὶ Ἰωακεὶμ Γ´ ἀναφανέντος προνομιακοῦ ζητήματος, εἰς περισσοτέρας ἀπὸ τὰς κανονικῶς ὁριζομένας δυὸ συνεδρίας, καὶ δὴ εἰς ὀκτὼ συνεδρίας. Ἀρθέντων τῶν μεταξὺ τῆς ὑψηλῆς πύλης καὶ τῶν πατριαρχείων διαφορῶν, ἡ ἐκλογικὴ συνέλευσις συνεκλήθη τὴν Τρίτην 25ην Σεπτεμβρίου 1884 (7η συνεδρία) καὶ καθώρισε τὸν πίνακα τῶν ἐκλεξίμων ἐκ 14 ὑποψηφίων. Ὁ κατάλογος οὗτος ὑπεβλήθη ἀμέσως εἰς τὴν ὑψηλὴν πύλην, ἐπιστραφεὶς αὐθωρεὶ εἰς τὰ πατριαρχεῖα ἀπαράλλακτος. Τὴν Δευτέραν 1ην Ὀκτωβρίου 1884 συνῆλθεν διὰ τελευταίαν (8ην) φορὰν ἡ ἐκλογικὴ συνέλευσις, ἀπαρτισθεῖσα ἐξ 77 μελῶν, 18 ἀρχιερέων καὶ 59 λαϊκῶν, καὶ κατήρτισε τὸ τριπρόσωπον ἐκ τῶν μητροπολιτῶν Δέρκων Ἰωακεὶμ (58), Νικαίας Διονυσίου (61) καὶ Μυτιλήνης Κωνσταντίνου(45). Εἰς δὲ τὸν ναὸν διὰ πλειοψηφίας ἀνεδείχθη οἰκ. πατριάρχης ὁ ἀπὸ Δέρκων Ἰωακεὶμ Δ´ (9), τῶν ἄλλων λαβόντων τοῦ μὲν Νικαίας 6 καὶ τοῦ Μυτιλήνης 1 ψήφους.

Ὁ νέος πατριάρχης, δεχθεὶς τὰ συγχαρητήρια τῶν παρισταμένων, ἀπῆλθεν ἀμέσως εἰς τὴν ἐν Θεραπείοις τέως μητρόπολιν αὐτοῦ, ἔνθα παρέμεινεν ἐπὶ μίαν ἑβδομάδα.
Ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὐτοῦ ἐγκαθίδρυσις ἐπετελέσθησαν τὴν Δευτέραν 8ην Ὀκτωβρίου 1884. Κατὰ τὴν τελετὴν τῆς ἐν τῷ ναῷ ἐνθρονίσεως αὐτοῦ ὁ πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου τὸν ἐνθρονιστήριον αὐτοῦ λόγον, ὁ δὲ ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμᾶς, σχολάρχης τῆς μεγάλης τοῦ γένους σχολῆς, τὸν ἀπαντητικὸν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος. Μεταξὺ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχάρησαν τὸν Ἰωακεὶμ Δ´, ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του, ἧτο καὶ ὁ πάπας Λέων ΙΓ´, μεθ᾽ οὗ εἶχε συναντηθῇ ἐν Ρώμῃ προηγουμένως, διὰ τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν ἀντιπροσώπου αὐτοῦ Ροτέλλη, «πρᾶγμα πρωτοφανὲς ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν», κατὰ τὸν Φιλάρετον Βαφείδην.

«Ὁ νέος Πατριάρχης ὑπῆρξεν ἐκ τῶν ἐπιφανέστερων ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Εὐπρεπής, φιλόκαλος, μεμετρημένος εἰς τοὺς λόγους του, ἀπρόσιτος ὅμως εἰς πολλούς, ἡγεμονικὸς τὴν δίαιταν, ἀφειδῶς δὲ δαπανῶν πρὸς ἀξιοπρεπῆ ἐμφάνισιν καὶ παράστασιν τῶν Πατριαρχείων».

«Διὰ τῆς ἐκλογῆς Ἰωακείμ του Δ´ ἐπήρχετο, ὑπὸ ἄλλον βεβαίως τύπον, συνέχεια τῆς πατριαρχείας Ἰωακείμ του Β´, καθόσον ὁ νέος Πατριάρχης, καίπερ νεωτέρων ἀρχῶν ἄνθρωπος, ἧτο ἐν τινι μέτρῳ ὀπαδὸς τῆς πολιτικῆς ἐκείνου, παρὰ τῷ ὁποίῳ ὄχι μόνον ἐμαθήτευσεν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὁποίου καὶ συγγενικοὺς εἶχε δεσμούς, φέρων μάλιστα, εἰ καὶ οὐχὶ ὀρθῶς, τὸ αὐτὸ τοῦ Κοκκώδη ἐπίθετον. Ἄλλως δέ, πάσχων ἐξ ἀνιάτου νοσήματος, τὴν θεραπείαν τοῦ ὁποίου ματαίως ἐπεζήτησεν, ἀρχιερεὺς ὢν, εἰς τὰς εὐκραεῖς τῆς Σικελίας ἀκτὰς ὑπὸ τὸν περιπαθῆ τῆς Ἰταλίας οὐρανόν, δὲν εἶχε τὸ ἀπαιτούμενον σθένος ὅπως συνεχίσῃ τὴν διὰ τῆς πατριαρχείας Ἰωακείμ τοῦ Γ´ ἐγκαινιασθεῖσαν πολιτικήν. Διὰ τοὺς Ἰωακειμικούς, ψυχρότερον μετὰ τὴν ἐκλογὴν τῆς 1 Ὀκτωβρίου σκεφθέντας, κατεφάνη, ὅτι ἡ πατριαρχεία του ὁσημέραι φθίνοντος Ἰωακείμ τοῦ Δ´ ἧτο ἡ καλλίτερα πρὸς ἐπάνοδον τοῦ λαοφιλοῦς Ἐθνάρχου γέφυρα».

Τὸ αὐτοκρατορικὸν βεράτιον, ὅμοιον τῷ χορηγηθέντι Ἰωακεὶμ τῷ Β´, πλὴν τῶν ἐν Ρουμανίᾳ, Σερβίᾳ καὶ Ἑλλάδι ἐκχωρηθεισῶν μητροπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν, ἐκομίσθη εἰς τὸ πατριαρχεῖον τὴν 10ην Νοεμβρίου 1884.

Ἐπὶ τῆς πατριαρχείας Ἰωακεὶμ Δ´ ἀποκατεστάθησαν αἱ ἄλλοτε χαλαραὶ σχέσεις μετὰ τῶν Ἐκκλησιῶν Σερβίας καὶ Ρουμανίας, συνεδέθησαν αἱ Ἐκκλησίαι Καρλοβιτσίου καὶ Μαυροβουνίου μετὰ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, παρεκωλύθη δὲ ἡ ἔκδοσις δυὸ ἀρχιερατικῶν βερατίων διὰ τοὺς βουλγάρους ἐπισκόπους Σκοπείων καὶ Ἀχρίδος. Δι᾽ ἰδιαιτέρου πατριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ τόμου ἀνεγνωρίσθη τὸ αὐτοκέφαλον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας (1885).

Ἐπεσκευάσθη καὶ ἐχρωματίσθη ὁ πατριαρχικὸς ναὸς (1885). Ἐγένοντο περὶ τὰς 35 προαγωγαὶ ἀρχιερέων. Ὁ δὲ πατριάρχης εἶχεν ὡς σύμβουλόν του εἰς τὰ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τὸν μ. λογοθέτην Σταυράκην βέην Ἀριστάρχην.

Κατὰ τὸν Δ. Μαυρόπουλον,
«Ἐξεδόθη δὲ καὶ τὸ διαζύγιον τοῦ Γκορτσακώφ, υἱοῦ τοῦ περιφήμου Ρώσου Πρωθυπουργοῦ, ἀντιπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Μοναρχίας εἰς τὸ Συνέδριον τοῦ Βερολίνου, ἀπὸ τῆς συζύγου τοῦ Πριγκιπίσσης Δότσκωφ, θυγατρὸς ἐκ μοργανατικοῦ γάμου τοῦ Τσάρου Ἀλεξάνδρου τοῦ Β´. Ἕνεκα τῆς ὑψηλῆς καταγωγῆς τῶν ἐν διαστάσει συζύγων, τὰ Ρωσικὰ Δικαστήρια ἀπέφυγον νὰ ἀναμιχθοῦν εἰς τὸ διαζύγιον καὶ παρεπέμφθη τὸ ζήτημα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἡ ἔκδοσις τοῦ διαζυγίου παρήγαγε ζωηρὰν ἐντύπωσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἀφῆκεν ἐποχὴν εἰς τὰ δικαστικὰ χρονικὰ τοῦ Πατριαρχείου». 

Ἡ ἐν Σικελίᾳ ἐπελθοῦσα βελτίωσις τῆς ὑγείας τοῦ πατριάρχου ὑπῆρξε παροδική. Ὀλίγον μετὰ τὴν ἄνοδόν του εἰς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον ἠσθένησε καὶ πάλιν. Ἀλλ᾽ ἐξηκολούθει νὰ βαστάζῃ ἅπαντα τὰ βάρη τῆς πατριαρχείας. Τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1885 μετέβη εἰς Χάλκην (τὴν θεολογικὴν σχολήν). Κατήρχετο δὲ τακτικῶς εἰς Φανάριον διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῶν καθηκόντων του. Τὴν 16ην Ὀκτωβρίου 1885 κατῆλθεν ἐκ Χάλκης πρὸς διαχείμασιν εἰς ἰδιωτικὸν οἶκον ἐν Φαναρίῳ, καθημερινῶς δὲ μετέβαινεν εἰς τὰ πατριαρχεῖα. Τὴν ἄνοιξιν τοῦ 1886 ἀνῆλθε καὶ πάλιν εἰς τὴν Χάλκην.

Πεισθεὶς περὶ τοῦ ἀδυνάτου τῆς συνεχίσεως, ἕνεκα τῆς ἀσθενείας του, τῶν πατριαρχικῶν τοῦ καθηκόντων ἀπεφάσισεν ὅπως παραιτηθῇ τοῦ θρόνου. Πρὸς τοῦτο συνεκάλεσεν εἰς κοινὴν συνεδρίαν τὰ δύο σώματα τὴν Παρασκευὴν 14ην Νοεμβρίου 1886 καὶ ὑπέβαλεν εἰς αὐτὰ τὴν κανονικὴν ἀπὸ τοῦ οἰκουμενικοῦ Θρόνου παραίτησίν του. Ἐπίσης ἀνέγνωσεν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ μίαν ἐκθεσιν τῶν πεπραγμένων τῆς πατριαρχείας αὐτοῦ ἢ ὑπόμνημα περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, ὡς «ἀξιοσπούδαστον» χαρακτηρισθὲν ὑπὸ τοῦ Γ. Παπαδοπούλου. Παρὰ τὰς σοβαρὰς παρακλήσεις τῶν μελῶν τῶν δυὸ σωμάτων ὅπως ἀποσύρῃ τὴν παραίτησίν του ἢ διοικήσῃ τὴν Ἐκκλησίαν δι᾽ ἐπιτρόπου, ὁ πατριάρχης ἔμεινεν ἀμετάπειστος, τὰ δὲ δύο σώματα ἀπεδέχθησαν τελικῶς ταύτην τὴν Κυριακὴν 16ην Νοεμβρίου 1886 καὶ ἀπεφάσισαν ὅπως ὑποβάλωσι τὰς εὐχαριστίας καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρὸς τὸν πατριάρχην διὰ τὰς πολυτίμους πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ὑπηρεσίας του. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν τοποτηρητὴς τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου ἐξελέγη ὁ Καισαρείας Ἰωάννης.

Ὁ πατριάρχης Ἰωακεὶμ Δ´, μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς παραιτήσεως του ἀπεχώρησε τῶν πατριαρχείων, ἐλθὼν εἰς τὴν ἰδιωτικὴν αὐτοῦ κατοικίαν ἐν Φαναρίῳ. Τὴν 2αν Δεκεμβρίου 1886 περὶ τὴν μεσημβρίαν ἐψάλη εἰς τὸ πατριαρχικὸν παρεκκλήσιον τῆς Παμμακάριστου παράκλησις, παρόντων τοῦ πατριάρχου, τῶν μελῶν τῆς συνόδου καὶ τοῦ δ.ε.μ. συμβουλίου καὶ πλήθους λαοῦ. Μετὰ ταῦτα, ὁ πατριάρχης ἐκ Φαναρίου δι᾽ ἀτμακάτου διεπεραιώθη εἰς τὸ ρωσσικὸν ἀτμόπλοιον Τσιχατσὲφ καὶ ἀνεχώρησε τὴν ἑσπέραν μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου μέσῳ Σμύρνης διὰ τὴν γενέτειράν του Χίον (5 Δεκεμβρίου 1886). Ὁ πρώην ΚΠόλεως Ἰωακεὶμ Δ´ ἀπέθανεν εἰς τὴν Χίον τὴν 15ην Φεβρουαρίου 1887 εἰς ἡλικίαν μόλις 50 ἐτῶν. Αὐθημερὸν μετεκομίσθη εἰς Καλλιμασίαν, τὴν γενέτειράν του, καὶ ἐτέθη εἰς λαϊκὸν προσκύνημα εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Μετὰ τὴν κηδείαν ἐτάφη ὄπισθεν τοῦ βήματος τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως. Ἀργότερον ἐπὶ τοῦ τάφου του ἐστήθη μεγαλοπρεπὲς μνημεῖον.

Βασίλειος Σταυρίδης
«Οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι»
1860 - Σήμερον

Πηγή: www.ec-patr.org

ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Δ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" από συστάσεώς του ανέλαβε την υποχρέωση της απόδοσης τιμής στη μνήμη των δύο Καλλιμασιωτών επιφανών ανδρών του Γένους, τους δύο αοίδιμους Οικουμενικούς Οικουμενικούς Πατριάρχες κυρούς Ιωακείμ Β' και Ιωακείμ Δ'.

Συγκεκριμένα στον Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β' αρ. φύλλου 625/11 Μαΐου 2000).

Στο άρθρο 13 αναφέρει σχετικά:
Το Ίδρυμα επίσης τιμά τη μνήμη των Καλλιμασιωτών αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Ιωακείμ Β' του Κοκκώδη και Ιωακείμ Δ' του Κρουσουλούδη τελώντας μνημόσυνο κατ' έτος την Κυριακή πριν ή μετά την εορτή των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης (9 Σεπτεμβρίου).

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2002 ο συνταξιούχος ιατρός Γεώργιος Νικολάου Κρουσουλούδης συγγενής του Πατριάρχου Ιωακείμ Δ' δώρισε στο Ίδρυμα "Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής" το ταφικό μνημείο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Δ' που βρίσκεται εντός του αυλείου χώρου του ενοριακού παρεκκλησίου Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Καλλιμασιάς. 

Σημειώνεται επίσης ότι το "Ιωακείμιο" Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς σε συνεργασία με τον Εφημέριο (που τελεί τρισάγιο στο μνημείο) διοργανώνει τα τελευταία χρόνια τιμητική εκδήλωση με την παρουσία και συμμετοχή των δασκάλων και των μαθητών στον χώρο του ταφικού μνημείου κοντά στις 15 Φεβρουαρίου (ημέρα εκδημίας του Πατριάρχου Ιωακείμ Δ'. Όπως αναφέρει ο Βασίλειος Σταυρίδης: Ὁ πρώην ΚΠόλεως Ἰωακεὶμ Δ´ ἀπέθανεν εἰς τὴν Χίον τὴν 15ην Φεβρουαρίου 1887 εἰς ἡλικίαν μόλις 50 ἐτῶν. Αὐθημερὸν μετεκομίσθη εἰς Καλλιμασίαν, τὴν γενέτειράν του, καὶ ἐτέθη εἰς λαϊκὸν προσκύνημα εἰς τὸ παρεκκλήσιον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Μετὰ τὴν κηδείαν ἐτάφη ὄπισθεν τοῦ βήματος τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως. Ἀργότερον ἐπὶ τοῦ τάφου του ἐστήθη μεγαλοπρεπὲς μνημεῖον.)


[Φωτο: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ταφικό Μνημείο του Πατριάρχου Ιωακείμ Δ' ανήμερα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο πανηγυρίζον ομώνυμο ενοριακό παρεκκλήσιο της Καλλιμασιάς. Διακρίνονται εκατέρωθεν του Μνημείου, ο ιατρός Γεώργιος Ν. Κρουσουλούδης και η αοίδιμος Χαρίκλεια Σαρρή το γένος Κρουσουλούδη, συγγενείς του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Ιωακείμ Δ΄ (του Κρουσουλούδη)]  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr