Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Κυριακή 26 Ἰουλίου 2015 - Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 30
Κυριακή 26 Ἰουλίου 2015
Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς
(Γαλ. γ΄, 23-δ΄, 5 )

«Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ… ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.»

Ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος πού εἶχε ὁρίσει ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, ἐξαπέστειλε ὁ Θεός τόν Υἱόν Του στόν κόσμο… γιά νά ἐξαγοράσει ἐκείνους πού ἦταν ὑπό τήν κατάρα τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, γιά νά λάβουμε τήν υἱοθεσία πού ὁ Θεός μᾶς εἶχε ὑποσχεθεῖ. Φανταστεῖτε, ἀδελφοί μου, ἕνα ἀντρόγυνο πού μέ πολλές προσευχές ἀπέκτησε ἕνα παιδί μονάκριβο. Ὕστερα ἀπό 10 χρόνια κάποιος ἀπατεώνας, ἁρπάζει τό παιδί καί ζητάει 100.000 € γιά νά τό ἐλευθερώσει. Ὁ πατέρας θά τρέξει σάν τρελός παντοῦ, σέ φίλους καί συγγενεῖς, θά πουλήσει ὅ,τι ἔχει ἀξία, θά παρακαλέσει, θά κλάψει γιά νά μαζέψει τό ποσό πού ζητάει ὁ ἀπαγωγέας. Κι ὅταν συμπληρωθεῖ τό ποσό καί τό παιδί ἐλευθερωθεῖ καί γυρίσει πίσω, τότε στό σπίτι θά γίνει πανηγύρι, χαρά μεγάλη θά ἔχουν ὅλοι γιά τό παιδί.

Θυμηθεῖτε τώρα τήν ἐθνική μας Ἱστορία. Γιά 4 αἰῶνες περίπου ἡ Ἑλλάδα μας ἦταν σκλαβωμένη στούς Τούρκους. Τό χῶμά της ζυμώθηκε μέ αἷμα γιά νά ἔρθει ἡ ὥρα τῆς λευτεριᾶς. Πόσο εὐτυχισμένοι ἦταν οἱ πρόγονοί μας, πού ἄκουγαν τίς καμπάνες νά χτυποῦν χαρμόσυνα καί νά διαλαλοῦν τό μήνυμα τοῦ λυτρωμοῦ ἀπό τόν τουρκικό ζυγό!

Καί στίς δύο αὐτές περιπτώσεις μποροῦμε νά καταλάβουμε τί σημαίνει σκλαβιά καί ἐλευθερία. Μακάρι νά καταλάβουμε καί μία ἄλλη σκλαβιά, γιά τήν ὁποία δέν δίνουμε τόση σημασία. Εἶναι ἡ σκλαβιά τῆς ψυχῆς γιά τήν ὁποία πρέπει νά κλάψουμε περισσότερο ἀπ’ ὅλα, γιατί ἡ ψυχή εἶναι τό πολυτιμότερο ἀπ’ ὅλα. Ἡ ψυχή εἶναι σκλάβα. Ποιός θά τήν ἐλευθερώσει; Ἄγγελος; ἄνθρωπος; ἡ ἐπιστήμη; ἡ γνώση; τό χρῆμα; Τίποτε ἀπ’ αὐτά. Ἄν μποροῦσε νά ἐλευθερωθεῖ μ’ αὐτά ἡ ψυχή, δέν θά κατέβαινε ὁ Χριστός μας στόν κόσμο. Λένε κάποιοι, πώς ἄν κάνουμε καλές πράξεις, βοηθᾶμε τούς συνανθρώπους μας, ὑπερασπιζόμαστε τούς ἀδύναμους, ἐπισκεπτόμαστε τούς ἀνήμπορους, τότε δέν ἔχουμε ἀνάγκη τό Θεό γιά νά σωθοῦμε. Γιατί, ὅμως, κατέβηκε ὁ Θεός ἄν μποροῦσαν νά μᾶς σώσουν τά ἔργα μας;

Ἄς πάρουμε, ἀδελφοί μου, στά χέρια μας τά συναξάρια τῶν ἁγίων, τήν Ἁγία Γραφή, τήν Καινή Διαθήκη. Ἀφοῦ διαβάσουμε τά Εὐαγγέλια καί τίς Ἐπιστολές, ἄς προχωρήσουμε στό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης. Στό πέμπτο κεφάλαιο γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος πώς ἐνῶ σειόταν ἡ γῆ, ἄστραφτε καί βροντοῦσε ὁ οὐρανός κι ἔβγαιναν θηρία μέσ’ ἀπ’ τήν ἄβυσσο, κι ἡ θάλασσα ἄφριζε καί τά ποτάμια φούσκωναν καί τά ἄστρα ἔπεφταν, ξαφνικά ἀκούει ἕνα ὁλόγλυκο τραγούδι ἐμπρός στήν Ἁγία Τριάδα, λές καί κελαηδοῦσαν ἀηδόνια. Τί ἔλεγε τό τραγούδι; Ἦταν ὁ ὕμνος τῶν χριστιανῶν «ἐκ πάσης φυλῆς καί γλώσσης καί λαοῦ καί ἔθνους». Γονατιστοί ὅλοι μπροστά στό «ἐσφαγμένον ἀρνίον», στό θρόνο τοῦ παμβασιλέως Χριστοῦ ἔλεγαν: Σ’ εὐχαριστοῦμε, Χριστέ. Σ’ εὐχαριστοῦμε γιατί «ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου » (Ἀποκ. 5, 6-9). Ἤμασταν σκλαβωμένες ψυχές καί μᾶς ἐξαγόρασες μέ τό τίμιο Αἷμά Σου. Μᾶς εἶχε κλεισμένους ὁ διάβολος μέσα στή σπηλιά του, μέσα στά πάθη μας, κι ἐσύ πλήρωσες τά λύτρα.

Ὁ πατέρας τοῦ παραδείγματος πλήρωσε χρήματα γιά νά ἐλευθερώσει τό παιδί του. Ὁ Χριστός μας πλήρωσε μέ τό Αἷμά Του. Ὅλα τά πλούτη τοῦ κόσμου, ὅλο τό χρυσάφι καί τούς πολύτιμους λίθους τῆς γῆς νά βάλουμε στή μία μεριά τῆς ζυγαριᾶς καί ἀπό τήν ἄλλη μία σταγόνα ἀπό τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτή ἡ σταγόνα ἀρκεῖ γιά νά γείρει ἡ ζυγαριά.

Τή Μεγάλη Πέμπτη τό βράδυ ψάλλουμε στούς Ναούς μας: «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· τῷ σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις· Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι». Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος μόνο ἔχει τή δύναμη νά μᾶς ἐλευθέρωσει ἀπό τά ἐλαττώματά μας, τά πάθη μας, ἀπό τήν ἁμαρτία, νά ἐλευθερωθοῦμε ἐσωτερικά, νά γίνουμε αὑτοκράτορες (μέ δασεῖα) δηλαδή κυρίαρχοι τῶν παθῶν μας. Μπορεῖ νά ἐξουσιάσεις τόν κόσμο ἀλλά νά νικηθεῖς ἀπό τόν ἑαυτό σου. Ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, πού ἦταν αὐτοκράτορας (μέ δασεῖα). Πάνω στό μεθύσι του σκότωσε τόν ἀδελφικό του φίλο, τόν Κλεῖτο.

Αὐτή τή λύτρωση, ἀδελφοί μου, μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός μας καί ἡ Ἐκκλησία Του μέ τά Μυστήρια πού τελεῖ. Ἀπό μᾶς χρειάζεται νά συναισθανθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας, νά κλάψουμε, νά ποῦμε «μνήσθητί μου, Κύριε». Παράδεισος τότε θά γίνει ἡ καρδιά μας καί πανηγύρι στόν οὐρανό ἀπό τούς ἀγγέλους. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr