Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς ΧριστόςἘν Χί­ῳ τῇ 29ῃ Δεκεμβ­ρί­ου 2016 
Μνή­μη τῶν ὑπό τοῦ Ἡρῲδου ἀναιρεθέντων νηπίων 
         Πρωτ. 2910
Ἀ­ριθμ. 
         Δι­εκπ. 1783

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 27

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄Κορινθ. γ΄,11)»

Χριστιανοί μου! 

Ὁ κατ' ἐξοχήν σεβαστός χῶρος κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ οἰκία του, τό σπίτι του, εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο κατοικεῖ ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του, ἐκεῖ ὅπου ἀνατρέφει τά παιδιά του, φροντίζει τούς προγόνους του, προγραμματίζει τήν πορεία του, ἀναπαύεται ἀπό τήν ἐργασία του. Εἶναι ἡ γλυκειά κυψέλη τῆς ζωῆς του. Γι' αὐτό οἱ ἀρχαῖοι τοῦ εἶχαν δώσει ἱερότητα στό μυθικό πρόσωπο τῆς Ἑστίας, τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας τοῦ παρέχει προστασία.

Ἰδιαίτερη, λοιπόν, σημασία ἔχει ἡ κατασκευή κάθε οἰκίας καί συγκεκριμένα ἡ θεμελίωσή της. Ὅσο πιό γερά εἶναι τά θεμέλια, τόσο πιό ἀκλόνητο εἶναι ἕνα σπίτι.

Ἄν, ὅμως, δίδουμε τόση σημασία στά θεμέλια ἑνός ἄψυχου οἰκήματος, πόσο μεγαλύτερη πρέπει νά δώσουμε στό θεμέλιο ἑνός ἔμψυχου οἰκοδομήματος πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος!

Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ τό μόνο κατάλληλο θεμέλιο γιά τή ζωή μας, τόν Χριστό «Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄Κορινθ. γ΄,11)».

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος δέν δύναται νά εἶναι θεμέλιο ἄλλου ἀνθρώπου. Ὁ ἰσχυρότερος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύναμος. Ὁ πλουσιότερος ἄνθρωπος εἶναι πτωχός. Ὁ σοφότερος ἄνθρωπος εἶναι ἀμαθής. Οἱ ἄνθρωποι ἐθεοποίησαν ἄλλους ἀνθρώπους, ἔργα τους, ἰδεολογίες τους, συστήματά τους, καί ὅλα ἀπεδείχθησαν καταστροφικά. Ἡ πρόοδος τῆς ἀνθρώπινης ἐπιστήμης ὁδήγησε στά πυρηνικά ὅπλα. Τά κοινωνικά ἰδεολογικά συστήματα ὁδήγησαν σέ ὁλοκληρωτισμούς. Ὅλα αὐτά ἐζημίωσαν τόν ἄνθρωπο. Ὁ Προφήτης Ἱερεμίας διαπιστώνει τίς συνέπειες: «ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅς τήν ἐλπίδα ἔχει ἐπ'ἄνθρωπον καί στηρίζει σάρκα βραχίονος ἐπ'αὐτόν (ιζ΄, 5)».

Μοναδικό θεμέλιον εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διότι εἶναι Θεός. Εἶναι ἡ Σοφία καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «ὁ θαυμαστός σύμβουλος» κατά τόν Προφήτη Ἠσαΐα (θ΄, 6). Εἶναι ὁ ὁδηγός. Ὁ Ἴδιος διεκήρυξεν: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄, 6). Εἶναι ἡ ἀγάπη «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον» καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἐσταυρώθηκε. 

Εἶναι παντοδύναμος, παντοκράτωρ, αἰώνιος καί ἀκατάλυτος. Μένει ἀναλλοίωτος εἰς τούς αἰῶνες. Μέσα στούς αἰῶνες ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ οἱ ἰσχυροί καί οἱ σοφοί τῆς γῆς. Καί τό ἀποτέλεσμα «αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν». Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ὁ Χριστός, μένει εἰς τόν αἰῶνα καί ἐπαληθεύεται τό ἁγιογραφικό «ὁ πεσών ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ' ὅν δ' ἄν πέσῃ λικμήσει αὐτόν» (Ματθ. κα΄, 44) δηλαδή «ὅποιος πέσει ἐπάνω σ'αὐτό τό βράχο θά κονιορτοποιηθεῖ. 

Χριστιανοί μου!

Καί σέ ἐμᾶς σήμερα, στήν ἀρχή ἑνός νέου ἔτους, δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐπανεξετάσουμε τά θεμέλιά μας. Νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό κοσμικά, ἀνθρώπινα πρόσωπα, μεγάλα καί τρανά. Νά μήν ἐκθαμβωθοῦμε ἀπό σβησμένα ἀστέρια, πού δέν εἶχαν ποτέ φῶς. Νά μήν δώσουμε τήν καρδιά μας σέ ὑλικά πράγματα καί ἐφήμερες δόξες ἤ ἀπολαύσεις. Διότι τό οἰκοδόμημά μας θά καταπέσει. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀσφάλεια τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι τά πνευματικά θεμέλια.

Αὐτό τό θεμέλιο εἶναι ὁ Χριστός!

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος πού μεριμνᾶ γιά τήν ζωή μας καί γιά τήν σωτηρία μας «ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει·» (Ψαλμ. νδ΄, 23). 

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα μας γιά τά ὁράματα καί τίς προσδοκίες τῆς ἐπίγειας καί τῆς οὐράνιας πορείας μας «ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον» (Ψαλμ. ρκθ΄, 6 ). 

Ὁ Χριστός λοιπόν πρέπει νά εἶναι τό μόνον ἀκλόνητον καί ἀρραγές θεμέλιο τοῦ ἑαυτοῦ μας, τῆς οἰκογενείας μας, τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ συμπεριφορά μας. Στόν Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ δημιουργία τῶν οἰκογενειῶν μας. Στό Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ Παιδεία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Στρατός μας, ὁ πολιτισμός μας, ἡ κοινωνία μας. Στόν Χριστό πρέπει νά στηρίζεται ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Χριστιανοί μου!

Γιά τό νέο ἔτος αὐτό ἄς εἶναι τό σύνθημά μας «Θεμέλιον ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός»(Α΄Κορινθ. γ΄,11)». 

Τό μόνο θεμέλιό μας εἶναι ὁ Χριστός.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr