Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2018)

Ἀρ. Πρωτ.:    707
Ἀρ. Δι­εκπ.:   411
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡ. 35
Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. 
                                                               « Ἀληθῶς, Θεοῦ Υἱός ἦν οὗτος!»(Ματθ.κζ΄,54)

            «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;»
Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τόν χαρακτηρίζουν σφετεριστή τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ.
Οἱ Φαρισαῖοι Τόν ἀποκαλοῦν πλάνο καί ἀγύρτη.
Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Πρεσβύτεροι Τόν ὀνομάζουν Σαμαρείτη.
Ὁ Πιλᾶτος Τόν παραδίδει στόν Σταυρόν.
Οἱ αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης ἀκονίζουν τίς λόγχες τους καί ἐκστρατεύουν ἐναντίον Του.
Ὁ Νέρων ὁρκίζεται τήν ἐξαφάνισή Του.
Ὁ Τραϊανός συστηματοποιεῖ τόν διωγμό τῶν πιστῶν Του.
Ὁ Δέκιος μαίνεται.
Ὁ Διοκλητιανός λυσσᾶ.
Ὁ Ἰουλιανός ὁ παραβάτης μελετᾶ τήν ἐξαφάνισι τοῦ Ὀνόματός Του.
Ὁ Ἄρειος ἀμφισβητεῖ τήν Θεότητά Του καί ταράσσει τήν Ἐκκλησία Του.
Ὁ Ρενάν εἰρωνεύεται τήν πίστη στό πρόσωπό Του.
Ὁ Στράους ἀρνεῖται τήν προσκύνησή Του.
Ποικιλώνυμοι ἐχθροί, παλαιοί καί νέοι, χτυποῦν ἀκατάπαυστα ἐναντίον Του μέ τά βέλη τῆς ἀπιστίας καί τῆς πλάνης.
Κι ὅμως, ὁ Ἐσταυρωμένος, νικητής καί τροπαιοῦχος, προβάλλει διά μέσου τῶν αἰώνων, συντρίβοντας τίς προσβολές τῶν ἀθέων καί καταρρίπτοντας τά ἐπιχειρήματα τῶν ἐχθρῶν Του.
Ὁ Ἐσταυρωμένος ζεῖ!
Ζεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε.
Ζεῖ στό θεοΐδρυτο μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τό ἁπλούστερο, τό ἀξιοπρεπέστερο, τό ἁγνότερο γεῦμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη πού ἐδίδαξε, ἐκείνη πού θυσιάζει τά δικά της καί θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους.
Ζεῖ μέσα στά ἔργα φιλανθρωπίας πού διαποτίζουν τήν ζωή τῆς ἀνθρωπότητας.
Ζεῖ καί ἐπιδρᾶ στά ἤθη καί τούς τρόπους ζωῆς λαῶν, ἀκόμη κι ἐκεῖ πού ἀπουσιάζει κάθε ἰδέα γιά τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἐκκλησία.
Ζεῖ μέσα στήν πνευματική καλλιέργεια, στήν ἀναζήτηση τοῦ ἀπείρως μεγάλου καί τοῦ ἀπείρως μικροῦ καί μεταξύ τους εὑρίσκεται ὡς τό ἀπείρως ἄπειρον.
Ζεῖ μέσα στούς ἀνθρωπιστικούς μετασχηματισμούς τῶν κοινωνιῶν, σκύβοντας μέ στοργή στήν ὑποτίμηση τῆς γυναίκας, τήν παραμέτρηση τῶν παιδιῶν, τίς δοκιμασίες τῶν ἐργαζομένων καί τῶν δούλων.
Ζεῖ μέσα στήν ἔκφραση τῶν ἰδεῶν καί τῶν συναισθημάτων τοῦ ἀνθρώπου, τήν τέχνη. Τῆς μεταδίδει πνευματικότητα, ἀνωτερότητα, εὐγένεια συλλήψεων κάι πραγματοποιήσεων. Εὐνοεῖ τό πνεῦμα, ἐξευμενίζει τό συναίσθημα, ἀναπτύσσει τίς ἀρετές, δυναμώνει τή σκέψη.
Ζεῖ καί ζεῖ εὐεργετικά καί μέσα στήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Εἶναι ἡ μόνη καταφυγή καί τό μόνο στήριγμά του.
            Χριστιανοί μου!
 Ὁ Ἐσταυρωμένος ζεῖ!
Ἐκεῖνος πάσχει καί ἐμεῖς θεραπευόμεθα.
Ἐκεῖνος πονεῖ καί ἐμεῖς ἀνακουφιζόμεθα.
Ἐκεῖνος περιφρονεῖται καί ἐμεῖς δοξαζόμεθα.
Ἐκεῖνος πεθαίνει καί ἐμεῖς ζωοποιούμεθα.
Γιατί; Γιατί εἶναι ὁ Θεός μας. Ὁ ὁμοούσιος, συνάναρχος καί συναΐδιος τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ δι’ ἡμᾶς τούς  ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσλαβών, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός τό μόνον «καινόν ὑπό τόν ἥλιον» (Ἰ. Δαμασκηνός).
Ἄς Τόν λέγουν τέλειο διδάσκαλο, ἄς Τόν χαρακτηρίζουν ἄριστο φιλόσοφο, ἄς Τόν θεωροῦν μέγα κοινωνικό ἀναμορφωτή, ἄς Τόν λογίζουν θαυματουργό εὐεργέτη. Γιά μᾶς πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πέρα ἀπ’ ὅλα, πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ Κύριός μας καί Θεός μας. «Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἦν οὗτος!».
Ἰησοῦ καθώς σέ βλέπω σήμερα
χλωμό, ὑβρισμένο, πονεμένο
σέ νοιώθω δυό φορές Θεό
καί δυό φορές ἀγαπημένο!
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2018
Μέ πα­τρι­κές εὐ­χές
Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr