ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ

Ἅγιος Αἰμιλιανὸς διέλαμψε ὡς ὑπέρλαμπρος φωστὴρ τῆς Ὀρθοδοξίας μεταξύ τοῦ 8ου καὶ τοῦ 9ου μ.Χ. αἰώνα. Ἀρχικὰ διηκόνησε ὡς μοναχὸς στὴ Μονὴ ποὺ ἵδρυσε στὸ στενό τοῦ Βοσπόρου ὁ Ἅγιος Ταράσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου διέπρεψε στὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς. Ἀργότερα ἀξιώθηκε νὰ ἐκλεγεῖ Ἐπίσκοπος Κυζίκου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διαδεχθείς στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τὸν Μητροπολίτη Νικόλαο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς εὐδοκίμου καὶ θεαρέστου ἀρχιερατείας του ἀπὸ τὸ 787 μέχρι τὸ 815 ἀναδείχθηκε πιστὸς οἰκονόμος τῆς θείας χάριτος καὶ διακρίθηκε τόσο γιὰ τὴν ἐλεήμονα καρδία του ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἱλαρότητα τῶν ἠθῶν του. Ἀγωνίσθηκε μὲ ξεχωριστὴ παρρησία κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὅταν αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ εἰκονομάχος Λέων Ε΄ ὁ Ἀρμένιος (813-820). Ἀξιομνημόνευτο εἶναι μάλιστα τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴ συγκληθεῖσα Σύνοδο τὸ 815, ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς κλήθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα Ε΄ νὰ δώσει ἐξηγήσεις γιὰ τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ ὁμολογήσει μὲ σθένος τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀληθοῦς καὶ ὀρθῆς χριστιανικῆς πίστεως. 

παναοίδιμος ἱεράρχης τῆς Κυζίκου καὶ κραταιὸς ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἅγιος Αἰμιλιανός, ἀναδείχθηκε πύρινος διδάσκαλος καὶ φλογερὸς κήρυκας τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας, ἀφοῦ κήρυττε μὲ ἔνθερμο ἱεραποστολικὸ ζῆλο, διδάσκοντας καὶ στηρίζοντας τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐπαρχίας του στὴν ὀρθὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ διαφυλάσσοντάς τους ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες. Ὑπεραμύνθηκε τῆς τιμητικῆς προσκυνήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ πρωτοστάτησε στὴν ἀναστήλωσή τους. Ὅμως ἡ φωταυγὴς παρουσία καὶ ἡ ἀγωνιστική του δράση προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῶν εἰκονομάχων, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ σταματήσουν τὸ θεάρεστο ἔργο του μὲ διωγμούς, φυλακίσεις καὶ ἐξορίες. Ὁ πεφωτισμένος ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πανσεβάσμιος, ἐνάρετος καὶ θεόληπτος ἱεράρχης τῆς Κυζίκου ὑπέμεινε μὲ ξεχωριστὴ γενναιότητα τὶς θλίψεις, τοὺς πειρασμούς, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς ποικίλες δοκιμασίες. Ἔμεινε σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος στὴν ἀμώμητο χριστιανικὴ πίστη καὶ ἀναδείχθηκε ζηλωτὴς τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καὶ καθαιρέτης τῆς πλάνης, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας, σκεῦος ἐκλογῆς καὶ κρηπὶς ὁμολογίας, ὅπως χαρακτηριστικὰ ὑμνεῖται μέσα ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία του.

εὔτολμη καὶ ὀρθὴ ὁμολογία τῆς πίστεως τὸν ὁδήγησε στὴν ἐξορία, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, λαμβάνοντας τὸν ἀμάραντο στέφανο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ καύχημα τῆς Κυζίκου, ὁ ὑπέρλαμπρος αὐτὸς φωστὴρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πάνσοφος ἱεράρχης τοῦ Χριστοῦ, πέρασε στὴν αἰωνιότητα γιὰ νὰ τιμᾶται καὶ νὰ γεραίρεται ἐσαεὶ ἀπὸ τοὺς ὅπου γῆς χριστιανοὺς καὶ γιὰ νὰ μᾶς διδάσκει μὲ τὸ ἀγωνιστικό του φρόνημα καὶ μὲ τὴ σθεναρὴ ὁμολογία του ὑπὲρ τῆς ἀληθοῦς καὶ ὀρθῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὶς 8 Αὐγούστου, ἡ δὲ ἀσματική του Ἀκολουθία ἐκδόθηκε συμπληρωμένη τὸ ἔτος 1876 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κυζίκου Νικόδημο, ὁ ὁποῖος ἐκ μητρὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Καλλιμασιὰ τῆς Χίου, ὅπου ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς τιμᾶται ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων μὲ ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ καὶ μὲ λαμπρὰ παγχιακὴ πανήγυρη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ – ΛΑΪΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ

Ἅγιος Αἰμιλιανός Ἐπίσκοπος Κυζίκου ὁ Ὁμολογητής ἑορτάζεται μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί ἐξαιρετική λαμπρότητα στή μυροβόλο καί ἁγιοτόκο νῆσο Χίο καί συγκεκριμένα στήν ὁμώνυμη παραθαλάσσια περιοχή τῆς Καλλιμασιᾶς, ὅπου βρίσκεται ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό σημεῖο εὐλαβικῆς ἀναφορᾶς γιά τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀλλά εἶναι καί τό ἐπίκεντρο τῶν λαμπρῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων κατά τό διήμερό του πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του, 7 καί 8 Αὐγούστου. Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός Ἐπίσκοπος Κυζίκου καί ἡ Καλλιμασιά ἀποτελοῦν ταυτόσημες ἔννοιες, ἀφοῦ ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐκτός ἀπό τήν Καλλιμασιά τῆς Χίου ὑπάρχει μόνο στή συνοικία Ταραμπούρα τῶν Πατρῶν, ἐνῶ ναΰδριο πρός τιμήν τοῦ ἔχει ἀνεγερθεῖ καί στήν περιοχή τοῦ χωριοῦ Τριπόταμος τῆς Τήνου. Νά διευκρινιστεῖ ἐπίσης ὅτι τόσο ὁ περιώνυμος Ἱερός Ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ Λόφου Σκουζέ Ἀθηνῶν ὅσο καί τά ναΰδρια πού φέρουν τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου στό Πόρτο Χέλι, τήν Κέα, τή Σύμη καί τούς Ἀντίπαξους τιμοῦνται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἑορταζομένου στίς 18 Ἰουλίου Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Αἰμιλιανοῦ. 

πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ στήν Καλλιμασιά τῆς Χίου παρουσιάζει ἰδιαίτερο λατρευτικό καί πολιτιστικό ἐνδιαφέρον. Γι’ αὐτό καί προσελκύει κάθε χρόνο πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό ὁλόκληρο τό νησί, ἀλλά καί πολυάριθμους ξένους ἐπισκέπτες. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, 7 Αὐγούστου, μεταφέρεται μέ αὐτοκινητοπομπή στό ἐπίνειο Ἅγιος Ἰωάννης ἡ ἀνθοστολισμένη παλαιά ἐφέσια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. Τήν αὐτοκινητοπομπή συνοδεύουν νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές στολές, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ πολλούς προσκυνητές ἐπιβιβάζονται σέ πλοιάρια, ψαροκάικα καί φουσκωτά σκάφη, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός εἶναι καί προστάτης τοῦ Ὁμίλου Φουσκωτῶν Σκαφῶν Χίου. Ἡ θαλάσσια νηοπομπή φθάνει σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο στόν μῶλο τῆς παραλίας πού φέρει τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου, ὅπου ἀναμένουν κλῆρος, ἀρχές, στρατός καί πλῆθος προσκυνητῶν. Κατόπιν ὅλοι μαζί ἀνεβαίνουν πεζοί μέχρι τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου, ἐνῶ οἱ καμπάνες χτυποῦν χαρμόσυνα καί ἀκούγονται οἱ συριγμοί τῶν πλοιαρίων. Στή συνέχεια ψάλλεται στόν Ἱερό Ναό μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί κατάνυξη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, 8 Αὐγούστου, τελεῖται τό πρωί ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά δέ τό πέρας αὐτῆς προσφέρεται σέ ὅλους τους προσκυνητές τό παραδοσιακό χταποδοπίλαφο.

 

ξαιρετικό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ λαϊκή εὐσέβεια τοῦ χιακοῦ λαοῦ γιά τόν τιμώμενο Ἅγιό της Καλλιμασιᾶς, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τή χιακή παράδοση ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός θεραπεύει, ἐκτός ἀπό τά ἄλλα νοσήματα, καί τήν ἀφωνία τῶν νηπίων. Γι’ αὐτό καί οἱ γονεῖς ἔκαναν τάματα στόν Ἅγιο γιά νά θεραπεύσει τά παιδιά, τά ὁποία καθυστεροῦν νά μιλήσουν ἤ ἔχαναν τή φωνή τους ἀπό φόβο ἤ ἀπό κάποια ἀσθένεια. Μαρτυροῦνται μάλιστα πάμπολλα θαύματα, τά ὁποῖα ἔχει ἐπιτελέσει ὁ Ἅγιος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πολλά εἶναι τά παιδιά πού ἐπανέκτησαν τή φωνή τους. 

Ἀριστείδης Θεοδωρόπουλος
Ἐκπαιδευτικός

Ιερός Ναός Αγίου Αιμιλιανού Καλλιμασιάς Χίου

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Μαρτύρων ὁμότροπος, Ἱεραρχῶν καλλονή, ὁσίων ἀγλάϊσμα, Ὀρθοδοξίας φωστήρ, Αἰμιλανὲ πανσεβάσμιε· ἤλεγξας τοῦ τυράννου, τὴν ἀντίθεον πλάνην, ἄνωθεν ἠξιώθης, τῶν στεφάνων τῆς νίκης, καὶ πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Ἀκολουθία Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, 1876

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς τοῦ Λόγου εἰκόνος διαγράψας τὴν ἔλλαμψιν, Αἰμιλιανὲ Ἱεράρχα διὰ βίου ὀρθότητας, τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιμάσθαι εὐσεβῶς, διὰ τοῦτο ὡς ποιμένα καὶ ἀθλητήν, τιμῶμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τῷ παρασχόντι σοι Ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ διὰ σοῦ, πάσι τὴν ἄφεσιν.

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τοῦ Χριστοῦ τῆς εἰκόνος ὑπερμαχήσαντα καὶ καθελόντα τὴν πλάνην τῶν ἀσεβῶν ἐκτενῶς ὁμολογητὴν ὡς πίστεως τιμήσωμεν, πάνσοφονΑἰμιλιανόν, Ἀρχιποίμενα σεπτὸν καὶ ἄγρυπνον τῆς Κυζίκου, θερμὰς αὐτοῦ ἱκεσίας πρὸς τὸν Χριστὸν ἀπεκδεχόμενοι. (Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μπούσια, 2012

Ἕτερον ὅμοιον.

Τῶν εἰκόνων ὑπέρμαχε προσκυνήσεως, Κυζίκου ἱεροφάντορ, λαμπρῶς Καλλιμασιὰ νήσου Χίου μεγαλύνει τοὺς ἀγῶνάς σου, πάνσοφε Αἰμιλιανέ, καὶ εἰκόνα σου πιστῶς ἀσπάζεται τὴν ἁγίαν, ὁ ἀκλινῶς τὸν Σωτῆρα σοῖς ὑμνηταῖς καθιλεούμενος. (Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μπούσια, 2012)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 

ΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΥΖΙΚΟΥ 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) 


Ημερολόγιο ενορίας Καλλιμασιάς 2011
Ειδική έκδοση αφιερωμένη στον Άγιο προστάτη μας.

Σχετικά άρθρα:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr