Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

11 Ὀκτωβρίου 2015 - Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 41
Κυριακή Ἁγίων Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
11 Ὀκτωβρίου 2015
(Τίτ. γ΄ 8-15)

«Ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος».

Σὲ κάθε θεία Λειτουργία, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει τάξις καὶ σύμφωνα μ’ αὐτὴν διαβάζονται ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, τὰ θεόπνευστα λόγια του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ἐὰν τὴν ὥρα ἐκείνη ἀνοίγαμε τὰ αὐτιά μας καὶ προσπαθούσαμε νὰ εἰσχωρήσουν τὰ χρυσὰ αὐτὰ λόγια στὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὰ πιστέψουμε εἰλικρινά, θὰ ἤμασταν διαφορετικοί. Ἕνα μόνο λόγο ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο ἄκουσε ὁ Μέγας Ἀντώνιος καὶ ἔγινε Ἅγιος. Ἐμεῖς ἀκοῦμε στὴν ἐκκλησία μας ἀναγνώσματα καὶ κηρύγματα καὶ προκοπὴ πίστεως δὲν ἔχουμε, γιατί δὲν τὰ προσέχουμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά. Εἴμαστε, ὅπως λέει σήμερα τὸ Εὐαγγέλιο σὰν τὸν πατημένο δρόμο, σὰν τὶς πέτρες καὶ τ’ ἀγκάθια, ὅπου πέφτει ὁ σπόρος καὶ πάει χαμένος. Μακάρι τώρα τὰ φτωχὰ τοῦτα λόγια νὰ πέσουν σ’ ἐκλεκτὴ γῆ. 

Σαλπίζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ μαζί του οἱ 365 Πατέρες τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῶν ὁποίων τὴ μνήμη γιορτάζουμε. «Προσοχὴ στὸ μαντρί, γιατί ἔρχονται λύκοι βαρεῖς». Τὸ εὐλογημένο μαντρὶ εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Πρόβατα εἶναι οἱ πιστοὶ χριστιανοί. Λύκοι ποὺ μπαίνουν καὶ κατασπαράζουν τὰ πρόβατα εἶναι οἱ αἱρετικοί. Ποιμένες ποὺ πρέπει νὰ φυλᾶνε τὴν ποίμνη εἶναι οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ πρεσβύτεροι, ποὺ πρέπει νὰ φυλᾶνε τὴν ἐπισκοπὴ καὶ τὴν ἐνορία τους γιὰ νὰ μὴν μποῦν ἐκεῖ οἱ αἱρετικοί. 

Καὶ ἂν συμβεῖ κάποιο πρόβατο, ἕνας ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, νὰ παραπλανηθεῖ καὶ νὰ πιστέψει σὲ πλανεμένα δόγματα, ὁ καλὸς ποιμένας δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφορήσει. Πρέπει νὰ καταβάλει κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὸ πρόβατο αὐτὸ στὴ μάντρα. Πρέπει, λέγει ὁ Ἀπόστολος, νὰ τὸν καλέσει καὶ νὰ προσπαθήσει νὰ τὸν πείσει μὲ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ τὸν νουθετήσει καὶ μία καὶ δύο φορές. Καὶ ἂν μὲν ἐπιστρέψει, ἔχει καλῶς. Ἂν ὅμως δὲν ἀκούει ἀλλ’ ἔχει κλείσει τ’ αὐτιά του στὴ φωνὴ τῆς ἀλήθειας, τότε ἂς τὸν ἀφήσει πλέον. «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ». Γιατί δὲν πρέπει ὁ γεωργὸς νὰ σπέρνει πάνω στὰ βράχια, κι εἶναι μάταιο ὁ Ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἱεροκήρυκας νὰ συνεχίσουν νὰ σπέρνουν σὲ μία ἄγονη καρδιά. Αὐτὸς ἔχει πωρωθεῖ καὶ διαστραφεῖ, δὲν ἀκούει πλέον τίποτε ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν θὰ ἔχει δικαιολογία. «εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος». 

Αἱρετικὸς λέγεται ἐκεῖνος ποὺ διδάσκει κάτι πέρα ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπως τὴν κήρυξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅπως τὴν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ὅπως τὴν διατύπωσαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Παρουσιάστηκαν στὴν ἱστορία διάφοροι αἱρετικοί. Ἄλλοι δίδαξαν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, ἄλλοι ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε δύο φύσεις, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἄλλοι ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο δὲν εἶναι πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἄλλοι ὅτι δὲν πρέπει νὰ προσκυνοῦμε τὶς ἅγιες εἰκόνες καὶ ἄλλοι ἄλλα. Κάθε αἱρετικὸς κρατᾶ στὰ χέρια του μία γομολάστιχα τοῦ διαβόλου καὶ μ’ αὐτὴν προσπαθεῖ νὰ σβήσει κάτι ἀπὸ τὸ «Πιστεύω», κάποιο σημεῖο τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Εἶναι τόσο σοβαρό, θὰ ρωτήσει κάποιος, νὰ ἀλλάξει κάτι ἀπὸ τὴ διδασκαλία μας; Βεβαίως. Εἶναι ἐπικίνδυνο, ὀλέθριο. Γιατί ἡ πίστη μας, ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι σὰν τὴν κόρη τοῦ ματιοῦ. Ὅπως τὸ μάτι δὲν δέχεται οὔτε μία τρίχα, ἔτσι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δὲν δέχεται τίποτε ξένο. Οὔτε προσθήκη οὔτε ἀφαίρεση. Εἶναι τέλεια, δὲν ἔχει κενά, γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται καμμιὰ ἀλλοίωση. Οἱ αἱρετικοὶ μοιάζουν μ’ αὐτοὺς ποὺ νοθεύουν τὸ γάλα καὶ τὸ κρασί, ποὺ τὰ ἀραιώνουν μὲ νερό. Εἶναι οἱ παραχαράκτες τῆς ἀλήθειας. 

Μακριὰ ἀπὸ αἱρετικοὺς καὶ ἄπιστους, ἀδελφοί μου, μακριὰ ἀπὸ μασόνους, πνευματιστές, παπικούς, προτεστάντες, μακριὰ ἀπὸ τοὺς «βαρεῖς λύκους». Νὰ κρατήσουμε τὴν πίστη μας ὄχι μόνο μὲ λόγια ἀλλὰ προπαντὸς μὲ τὴ ζωή μας. Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέμε ὅτι πιστεύουμε. Πρέπει κοντὰ στὴν ὀρθὴ πίστη νὰ ἔχουμε καὶ τὴν ὀρθὴ πράξη. Ὅπως ὁ ἀετὸς δὲν πετάει μὲ μία φτερούγα ἔτσι καὶ ὁ πιστὸς χρειάζεται ὀρθὴ πίστη καὶ καλὰ ἔργα. Νὰ δουλέψουμε, νὰ κάνουμε τὴν καρδιά μας γῆ ἀγαθὴ καὶ τότε ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, θὰ γίνει περιβόλι τοῦ Χριστοῦ μας χωρὶς πέτρες καὶ ἀγκάθια. Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr