Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΟΤΑΡΑΣ Χαίροις ὁ Τρικάλων γόνος λαμπρός, χαίροις Κεφαλλήνων ἀπροσμάχητος βοηθός, χαίροις Ἱερέων τό σέμνωμα καί κλέος, Γεράσιμε τρισμάκαρ, πιστῶν τό καύχημα.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Οἱ Ἅγιοι δέν ἀνήκουν εἰς μίαν ὡρισμένην ἐποχήν καί ἕνα ὡρισμένον τόπον. Καί ἰδού ἕνα παράδειγμα: Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ νέος Ἀσκητής καί θαυματουργός, τόν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί γεραίρει στίς 20 Ὀκτωβρίου. Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος οὗτος πατήρ δέν ἀνήκει εἰς τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνας, κατά τούς ὁποίους ἔχουμε ἑκατομμύρια μαρτύρων καί ἁγίων. Ἔζησε κατά τόν 16ο αἰῶνα.
Ἐγεννήθη τό 1509 εἰς τά ἱστορικά Τρίκαλα Κορινθίας, στόν χῶρο ὅπου ἀνηγέρθη ὁ περικαλλής οὗτος Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός τοῦ Ἁγίου, στόν ὁποῖον εὐρισκόμεθα καί πανηγυρίζουμε καί φέτος τήν ἱερά μνήμην του. Οἱ γονεῖς του ἦσαν ὁ Δημήτριος καί ἡ Καλή, ἀνῆκε δέ εἰς τήν γνωστήν καί ἀρχοντικήν οἰκογένεια τῶν Νοταράδων. Φλεγόμενος ἀπό ἀγάπην καί ζῆλον πρός τόν μοναχικόν βίον περιέρχεται διάφορα μοναστικά κέντρα καί φθάνει καί εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου διδάσκεται «τά κάλλιστα τῆς ἀρετῆς» ἀπό τούς ἐκεῖ ἐνασκουμένους πατέρας. Θελήσας νά προσκυνήσῃ τούς Ἁγίους Τόπους ἔρχεται εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὑπηρετεῖ ὡς κανδηλανάπτης εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐν συνεχείᾳ δέ χειροτονεῖται ὑποδιάκονος, διάκονος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ. Κατόπιν μεταβαίνει πλησίον τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὅπου κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου παραμένει ἄνευ τροφῆς ἐπί σαράντα ἡμέρας, ἀσκούμενος κατ’αὐτόν τόν τρόπον εἰς τήν ἄσκησιν καί τήν νηστείαν. Μετά ἀπό παραμονήν δώδεκα χρόνων εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναχωρεῖ ἀπό ἐκεῖ μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ καί ἔρχεται μέσῳ τῆς Κρήτης εἰς Ζάκυνθον, ὅπου ἐγκαταβιώνει εἰς ἀπομεμακρυσμένον σπήλαιον ζῶντας μέ αὐστηράν ἄσκησιν καί τρώγοντας βρασμένην κολοκύθαν χωρίς ἁλάτι καί ὄσπρια ἀπλῶς βρεγμένα καί χωρίς ψωμί. Ἀπό ἐκεῖ ἔρχεται εἰς Κεφαλληνίαν. Κατ’ ἀρχάς ἐγκαταβιώνει εἰς ἕνα σπήλαιον εἰς τήν περιοχήν τῆς Λάσσης πλησίον τοῦ Ἀργοστολίου καί κατόπιν εἰς τήν περιοχήν Ὁμαλά, ὅπου ἀνακατασκευάζει μικρόν παλαιόν ναόν καί πέριξ αὐτοῦ κελλία, ἱδρύοντας τοιουτοτρόπως τήν γνωστήν πλέον Μονήν τῆς «Νέας Ἱερουσαλήμ» μέ εἰκοσιπέντε κατ’ ἀρχήν μοναχάς, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συντόμως αὐξάνει. Ζοῦσε μέ ἄσκησιν αὐστηράν, νηστείαν καί προσευχήν ἁγνίζοντας καί ἐξαγιάζοντας τόν ἑαυτόν του. Χαρακτηριστικόν τῆς ἀσκήσεώς του εἶναι ὅτι εἶχε νά φάῃ ψωμί τριάντα ὁλόκληρα χρόνια. Ἔτσι διά τῆς ἀδιαλείπτου ἀσκήσεως καί μέ τό νά ὑποτάξῃ ὅλας τάς σαρκικάς αἰσθήσεις εἰς τῆς ψυχῆς τά θελήματα, ἐλέπτυνε τόσον τόν ἑαυτόν του, ὥστε ἔφθασε εἰς τό ἄκρον τῆς ἀπαθείας καί καθαρότητος. Φθάσας εἰς ἡλικίαν ἑβδομήντα ἐτῶν καί πληροφορηθείς παρά Κυρίου τήν ἐκδημίαν του ἐκ τοῦ προσκαίρου κόσμου τούτου, ἑτοιμάζει δεόντως ἑαυτόν καί ἀπευθύνει πρός τάς μοναχάς τάς τελευταίας νουθεσίας του. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1579. Λόγῳ δέ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἡ μνήμη του μετετέθη στίς 20 Ὀκτωβρίου, ὁπότε ἔλαβε χώρα καί ἡ ἀνακομιδή τοῦ ἁγίου του λειψάνου, τό ὁποῖον διετηρήθη μέχρι σήμερον ἄφθαρτον καί χαριτόβρυτον, ἀποτελεῖ δέ ἀέναον πηγήν πλείστων θαυμάτων, διά τούς ἐν πίστει προσφεύγοντας εἰς αὐτόν καί ἐπικαλουμένους τήν βοήθειά του καί τήν προστασία του. Οὗτος ὑπῆρξεν ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Γεράσιμος ὁ νέος Ἀσκητής, ὁ λαμπρός γόνος τῶν Τρικάλων Κορινθίας καί ἐν τῇ νήσῳ Κεφαλληνίᾳ διαλάμψας, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἁγιότης πρέπει νά εἶναι μέλημα τοῦ κάθε πιστοῦ εἰς πᾶσαν ἐποχήν. Ἄλλωστε τοῦτο εἶναι προτροπή ἄν μή ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὅταν παραγγέλλει «Ἅγιος γίνεσθε, ὅτι ἐγώ Ἅγιος εἰμί» ἤ ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός ὑμῶν». Αὐτό τό μήνυμα τοῦ ἁγιασμοῦ μᾶς δίδει καί ὁ Ἅγιος Γεράσιμος διά τῆς ἑορτῆς του. Ἄς τό δεχθοῦμε λοιπόν καί ἄς τό κάνουμε πραγματικότητα εἰς τήν ζωήν μας.

Ἀρχιμανδρίτης - Ἱεροκήρυξ Ἱερόθεος Πετρίδης


Τῶν Τρικάλων τόν γόνον, Κεφαλλήνων τό κλέισμα, Ὁμαλῶν Μονῆς τόν Προστάτην, Σέ εὐφημοῦμεν Γεράσιμε. Ἐβίωσας γάρ ἐν τῇδε τῇ ζωῇ, ὡς Ἄγγελος οὐράνιος Θεοῦ˙ διό δόξης ἠξιώθης καί ἀφθαρσίας Σῶμά Σου τό πάντιμον˙ δόξα τῷ Σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ Σέ ἀφθαρτώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ Σέ πιστοῖς πρέσβυν ἀκοίμητον.


Υ.Γ. Το παρόν κείμενο, εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό του γράφοντος από τα Τρίκαλα Κορινθίας, προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του αοιδίμου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιεροθέου Πετρίδη (+…15.03.2010), ο οποίος μεταξύ των ετών 1972-1985 διηκόνησε ως Ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Περισυνελέγη από τον γράφοντα τις γραμμές αυτές, ο οποίος διατηρούσε από πολλών ετών στενούς πνευματικούς δεσμούς με τον αείμνηστο και ακάματο αυτόν εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού. Επιπλέον το παρόν κείμενο, το οποίο εκφωνήθηκε από στήθους από τον αοίδιμο Αρχιμανδρίτη, όπως άλλωστε έκανε πάντοτε στην ιεροκηρυκτική του διακονία, έχει ιδιαίτερη πνευματική βαρύτητα για τον γράφοντα, αφού εκ πατρός έλκει την καταγωγή του από τα Τρίκαλα Κορινθίας, την ιστορική και ευλογημένη γενέτειρα των δύο επιφανών Νοταράδων αγίων, του Αγίου Γερασίμου του νέου Ασκητού και του Αγίου Μακαρίου Επισκόπου Κορίνθου, του εν Χίῳ διαλάμψαντος. Παράλληλα έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με τους εν λόγῳ δύο αγίους της Εκκλησίας μας. Σχετικό άλλωστε με τον προστάτη άγιο των απανταχού της Γης Κεφαλλήνων, Ἁγιο Γεράσιμο, είναι το εκτενές κείμενο του γράφοντος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1509-1579) Ο εκ Τρικάλων Κορινθίας θαυματουργός προστάτης των Ορθοδόξων και πολύτιμος πνευματικός θησαυρός της Κεφαλληνίας», http://syndesmosklchi.blogspot.com

 

Αριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος
Εκπαιδευτικός 

Εικόνες

[01] Η ανθοστόλιστη παλαιά εφέστια εικόνα του Αγίου Γερασίμου στον ομώνυμο Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των Τρικάλων Κορινθίας.

[02] Ο μεγαλοπρεπής Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Γερασίμου στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, όπου το 1509 γεννήθηκε ο Άγιος.

[03] Το ερειπωμένο αρχοντικό των Νοταράδων στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Δίπλα η πατρογονική οικία του Αγίου Γερασίμου που αποτελούσε τον χώρο προσευχής και ασκήσεώς του. Στις ημέρες μας έχει μετατραπεί πλέον σε παρεκκλήσιο.

[04] Η ιστορηθείσα το 1820 φορητή εικόνα του Αγίου Γερασίμου στον ομώνυμο Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των Τρικάλων Κορινθίας.

[05] Τοιχογραφία του 18ου αιώνα του Αγίου Γερασίμου του Νοταρά στο Καθολικό της διαλελυμένης πλέον Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας.

Η αναδημοσίευση επιτρέπεται με την απαραίτητη προϋπόθεση της αναφοράς του συγγραφέα και του ιστολογίου πρώτης δημοσίευσης: http://kallimasia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:


ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Καλλιμασιά, 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα
2271051324
Φαξ
2271051324

Ιστολόγια (Blogs)
kallimasia.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr
panagiakallim@in.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/1/2023 - 31/12/2025

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Αντιπρόεδρος

Αιμιλιανός Κ. Ευαγγελινός, Γραμματέας

Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Ταμίας

Κωνσταντίνος Δ. Γιαλούσης, Μέλος

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικούσα Επιτροπή (Η θητεία λήγει στις 31/12/2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Ελένη Φραντζέσκου, Ταμίας
Πλουμή Ευαγγελινού, Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γιαλούσης, Μέλος
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Παρασκευή Ακρατοπούλου, Μέλος
Ευθυμία Κουκούλη, Μέλος

Το Ε.Φ.Τ., που συστάθηκε την 1η – 11-1994, συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 105/1998 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Νικόλαος Ι. Ανδρεάδης, Ταμίας
Γεώργιος Αρ. Γιαννούμης, Γραμματέας
Παντελής Ν. Νεαμονίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταμούλης, Μέλος

Θητεία: 1/1/2023 - 31/12/2025

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

Έναρξη: 11/5/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000)
Διοικητικό Συμβούλιο (1/1/2023 - 31/12/2025)


Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
Γραμματέας: Λεμονιά Ανδρεάδου
Ταμίας: Αιμιλιανός Ευαγγελινός
Μέλη: Γεώργιος Γιαννούμης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Κωνσταντίνος Αχ. Συράκης

Πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος:
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος (2001-2011)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Απόφασις 3502/31.12.2013 Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
(Αρμοδιότητες Ηγουμενοσυμβουλίου)

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιεράς Μονής (περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2025)

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
Θεοδώρα Μαυράκη, Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Μελαχροινούδης, Ταμίας
Ευθυμία Κουκούλη, Γραμματέας
Διαμάντω Παντελούκα, Μέλος
Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης, Μέλος
Ιωάννης Κουτσογιάννης, Μέλος

Καλλιμασιά χωριό μου.

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος

Αεροπόρος Κώστας Περρίκος
«Άξιος της Πατρίδος»

Πνευματική Παραγωγή

Αγιωργούσης Μάξιμοςητροπολίτης Πιτσμπούργου)
Βούκουνας Κωνσταντίνος Στ.
Καρατζάς Κωνσταντίνος Γ.
Κοκκινάκης Δημήτριος Ι.
Κολλιάρος Ιωάννης Τ.
Κρεατσάς Γεώργιος Κ.
Κρουσουλούδης Νικόλαος Σ.
Μελαχροινούδης Δημήτριος Δ.
Περίκος Ιωάννης Ισ.
Συράκη Ελένη Γ.

Περίκος Ιωάννης

Καλλιμασιώτες στον αθλητισμό

Γριμπαμπής Ματθαίος, Γριμπαμπής Παντελής
Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες 2007

Κοκκώδης Γιάννης (κολύμβηση)
Ένας Καλλιμασιώτης ρέκορμαν
16/08/2004 6ος ο Kοκκώδης στους Oλυμπιακούς
Association of Hellenic Olympic Winners - Κοκκώδης Γιάννης
Γιάννης Κοκκώδης - Βικιπαίδεια
Sport.gr
"Αντίο" με πρωτιά για τον Γιάννη Κοκκώδη
"Αντίο" με πρωτιά για τον Κοκκώδη sport.gr

Μάντικας Παντελεήμων (στίβος)
Χρυσός ο Μάντικας στην Άνδρο στα 1000 παμπαίδων!
Παντελεήμων Μάντικας του Παντελή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Χιώτικες Διακρίσεις στο στίβο
Ένας νεαρός Καλλιμασιώτης που διαπρέπει στον αθλητισμό.
Αποτελέσματα Ανωμάλου Δρόμου Γυμνασίων-Λυκείων 2008

Μελαχροινούδης Παντελής (στίβος)
Sport.gr
Ο επιστήμονας του... 45’’.15 στο Πεκίνο!
Βραβεύσεις αθλητών από το ΝΑΟΧ, Σα 11/3/2006
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Στα χνάρια Μάντικα και Σύλλα; 22/02/2006

Μαστοράκη Κατερίνα
Βόλεϊ Γυναικών, Ρόστερ
Ονόματα βραβευθέντων αθλητών & ομάδων από το ΝΑΟΧ Κυ 12/3/2006

Γεροντιδάκης Γιώργος


19 Μετάλλια για τους Ίωνες στους Αιγαιοπελαγίτικους στίβου στην Καλλονή. 2 μετάλλια για τον Γιώργο Γεροντιδάκη


Σημείωση: Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
kallimasiachios@yahoo.gr